Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Anbi status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Actuele beleidsplan

Jaarplan 2017

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2016

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Contactgegevens:

Arthur van Schendelstraat 620
Postbus 13318 - 3507 LH Utrecht
030 234 98 00 

Fiscaal nummer 8022.31.123.

Pharos heeft een eenhoofdige directie:

Mw. drs. M.T.M. van Berkum MSM is directeur/bestuurder.

 • Lid Raad van Toezicht Lokalis
 • Lid mensenrechten coalitie Utrecht

Mw. drs. P. (Patricia) Can is adjunct directeur  

Pharos heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit:

 • Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter
 • De heer A. de Jonge MSM, lid
 • Mevrouw mr. I.I. Kooy- Veenstra, lid
 • De heer dr. O. de Zwart MPH, lid
 • De heer ir. W.E. ten Kate, lid
 • Mevrouw dr. A.W.M. Kramer
 • Mevrouw N. Ünlü

(Neven)functies leden Raad van Toezicht Pharos

Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter

Voorzitter Raad van Bestuur Youké, organisatie van specialistische jeugdzorg

Nevenfuncties

 • Bestuurslid ZonMw
 • Lid commissie Effectief werken in de jeugdzorg ZonMw
 • Lid commissie academische werkplaatsen Jeugd ZonMw 
 • Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Midden Nederland

De heer A. de Jonge MSM, lid

Directeur-bestuurder Inovum

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Poort6 in Gorinchem

Mevrouw mr. I.I. Kooy-Veenstra, lid
Directeur I.K. Consulting (vanaf november 2016)

Nevenfuncties

 • Lid Advies Raad van CareRate te Rotterdam
 • Adviseur van de Nierstichting (inzake de ontwikkeling en implementatie van de draagbare kunstnier)
 • Mentor, ervaringsdeskundige voor de opleiding Wo & Men on Board
 • Voorzitter van de stichting “Bureau Sterrenstof” (deze stichting zet zich in voor chronisch zieke patiëntjes en hun omgeving)
 • Coach Young Potentials

De heer dr. O. de Zwart MPH, lid

Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp Gemeente Rotterdam

Functie gerelateerde nevenfunctie (onbezoldigd)

 • Secretaris gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter Commissie Nationaal van het Aids Fonds 

De heer ir. W.E. ten Kate, lid

Waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden

Functie gerelateerde nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling AV
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ
 • Lid van het college van beschermlieden en Algemeen Bestuurslid van de Stichting totInstandhouding Molens Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (SIMAV)
 • Vicevoorzitter VNG subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg
 • Lid Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden
 • Deelnemer Brede regietafel sociaal domein, namens de VNG
 • Lid stuurgroep veiligheidshuis ZHZ
 • Voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp (onkostenvergoeding)

Overige nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van Ruimte-OK 

Het beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is geen beloning in het verslagjaar 2015 hoger dan het op dat jaar betrekking hebbende wettelijke maximum. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de Directeur / Bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar bijlage 7 van de Jaarrekening.