Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Anbi status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Actuele beleidsplan

Jaarplan 2016

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2015

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Contactgegevens:

Arthur van Schendelstraat 620
Postbus 13318 - 3507 LH Utrecht
030 234 98 00 

Fiscaal nummer 8022.31.123.

Pharos heeft een eenhoofdige directie:

Mw. drs. M.T.M. van Berkum MSM is directeur/bestuurder.

 • Lid Raad van Toezicht Lokalis
 • Bestuurslid Week Amateurkunst (WAK)
 • Lid externe evaluatiecommissie Gezonde Slagkracht
 • Lid mensenrechten coalitie Utrecht

Mw. drs. P. (Patricia) Can is adjunct directeur  

Pharos heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit:

 • Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter
 • De heer A. de Jonge MSM, lid
 • Mevrouw mr. I.I. Kooy- Veenstra, lid
 • Mevrouw em. prof. dr. T. Lagro-Janssen, lid
 • De heer drs. M. Rabbae, lid
 • De heer dr. O. de Zwart MPH, lid
 • De heer ir. W.E. ten Kate, lid

(Neven)functies leden Raad van Toezicht Pharos

Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter

Voorzitter Raad van Bestuur Youké, organisatie van specialistische jeugdzorg

Nevenfuncties

 • Bestuurslid ZonMw
 • Lid commissie Effectief werken in de jeugdzorg ZonMw
 • Lid commissie academische werkplaatsen Jeugd ZonMw 
 • Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Midden Nederland

De heer A. de Jonge MSM, lid

Directeur-bestuurder Inovum

Nevenfuncties

 • Commissaris bij woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland
 • Lid Adviescommissie Care van de Nederlandse Zorgautoriteit

Mevrouw mr. I.I. Kooy-Veenstra, lid

Voorzitter Raad van Bestuur Dianet Utrecht

Mevrouw em. prof. dr. T. Lagro-Janssen, lid

 • Huisarts (np)
 • Emeritus Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • Lid van de Gezondheidsraad
 • Hoofd Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen.
 • Comité van Aanbeveling van de Johannes Wier Stichting
 • Lid Wetenschapscommissie Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Lid Raad van Advies Institute for Gender Studies (IGS)
 • Lid landelijke Alliantie Gender and Health
 • Hoofd kenniscentrum sekse en diversiteit in het medisch onderwijs (sdmo)

De heer drs. M. Rabbae, lid

 • Bestuurslid beweging ‘één land, één samenleving
 • Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

De heer dr. O. de Zwart MPH, lid

Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp Gemeente Rotterdam

Functie gerelateerde nevenfunctie (onbezoldigd)

 • Secretaris gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter Commissie Nationaal van het Aids Fonds 

De heer ir. W.E. ten Kate, lid

Waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden

Functie gerelateerde nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling AV
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ
 • Lid van het college van beschermlieden en Algemeen Bestuurslid van de Stichting totInstandhouding Molens Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (SIMAV)
 • Voorzitter Stichting GBKN Zuid-Holland
 • Vicevoorzitter VNG subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg
 • Lid Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden
 • Deelnemer Brede regietafel sociaal domein, namens de VNG
 • Lid stuurgroep veiligheidshuis ZHZ
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Aandeelhouderscommissie van Eneco
 • Voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp (onkostenvergoeding)

Overige nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van Ruimte-OK 

Het beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is geen beloning in het verslagjaar 2015 hoger dan het op dat jaar betrekking hebbende wettelijke maximum. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de Directeur / Bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar bijlage 7 van de Jaarrekening.