ክታበት ኣንጻር ኮሮና እንታይ ማለት እዩ

ክታበት ኣንጻር ኮሮና፣ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከይሕዘኩም ይከላኸለልኩም።
ነቲ ክታበት ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምኩም ብመርፍእ ክትቕበሉ ኢኹም።
ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ ንስኹም በቲ ቫይረስ ኣይትሓሙን ወይ ኸኣ ብዙሕ ኣይትሓሙን።

ኣብ ኣካልኩም እንታይ የጋጥም

ብምኽንያት እቲ ክታበት፣ ኣካልኩም ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዝከላኸል ጸረ-ጓና ባእታታት ይፈጥር።
በዚ ምኽንያት ኣካልኩም ድሕሪ እቲ ክታበት ነቲ ቫይረስ የለልዮ።
ስለዚ ኣካልኩም ቀልጢፉ ነቲ ቫይረስ ክቐትሎ ይኽእል። ንስኹም ኣይትሓሙን ወይ ከኣ ብዙሕ ኣይትሓሙን።

እቲ ክታበት ንኽንደይ እዋን ኣንጻር ኮሮና ከምዝከላኸል ገና ኣይተፈልጠን ኣሎ።

እዚ ውሑስ ድዩ

እቶም ክታበታት ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ብቕልጡፍ እዮም ተሰሪሖም።
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፣ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ነቲ ክታበት ብዝምልከት ብምትሕብባር ይሰርሑ ስለዝነበሩ እዩ።
ዝኾኑ ዝተሰግሩ ነገራት የለዉን። ከምኡ ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ፣ ምኽንያቱ ሓደ ክታበት ንምስራሕ ዝምልከቱ ሕጊታት ኣዝዮም ተረርቲ ስለዝኾኑ።

እቶም ክታበታት ተሰሪሖም ምስተወድኡ፣ ውሕስነቶም ንምርግጋጽ ኣብ ብዙሓት ሰባት ተፈቲኖም እዮም።
ብድሕሪኡ ኸኣ ብኤውሮጳዊ ተቕዋም መድሃኒታት – ኤማ [EMA]፣ ከምኡ እውን ብኤውሮጳዊ ቦርድ ግምገማ መድሃኒታት [CBG]፣ ብቚዓት ምዃኖም ጸዲቆም እዮም።

ኣብ ሞንጎ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ክታበት ፕፋይዘር [Pfizer] / ባዮኤንቴክ [BioNTech] ኣብ 12 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ቆልዑት እውን ተፈቲኑ ኣሎ። ንዓታቶም እውን እዚ ክታበት ብቚዕ ምዃኑ ጸዲቊ እዩ።

ሕጂ እቶም ክታበታት ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ኣለዉ፣ ከምኡ እውን ንውሕስነቶም ብዝምልከት ገና ቊጽጽር ይግበረሎም ኣሎ።

ጎድናዊ-ሳዕቤናት

ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኦት ክታበታት ዘጋጥም፣ ድሕሪ እቲ ክታበት ምልክታት-ሕማም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። እዚ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ንኣብነት ካብዞም ዝስዕቡ ጸገማት ከጋጥመኩም ይኽእል፡

 • ቃንዛ ኣብቲ ንኽታበት መርፍእ ዝተወጋእክምሉ ቦታ
 • ቃንዛ ርእሲ
 • ድኻም ዘለካ ምዃን
 • ቃንዛ ጭዋዳ
 • ረስኒ

እዚኦም መጠነኛ ጎድናዊ ሳዕቤናት እዮም። ንሳቶም ብብዝሒ ዘጋጥሙን፣ ከምኡ እውን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ባዕሎም ዝጠፍኡን እዮም።

ከቢድ ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። እንተኾነ ግን ነቲ ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ኣብ ዘለዉ ሳምታት፣ ብዙሓት ምልክታት-ሕማም እንተድኣ ኣጋጢምኩም፣ ናብ ሓኪምኩም ደውሉ።

እቲ ክታበት ንመን ዝዓለመ እዩ

ኣብ ኔዘርላንድ ነፍስወከፍ ዕድሚኡ 12 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾነ ሰብ ቆጸራ ክገብር ይኽእል እዩ።
እዚ ብመንገዲ ኢንተርነት ወይ ብተሌፎን ክግበር ይከኣል እዩ።
ብኢንተርነት ብመንገዲ www.coronavaccinatie-afspraak.nl ቆጸራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ብተሌፎን ድማ ብመንገዲ ቊጽሪ ተሌፎን 0800 7070 ቆጸራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክታበታት ኣለዉ።
ኣየናይ ዓይነት ክታበት ክትቕበል ምዃንካ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ።
እቶም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ክታበታት፣ ብቚዓት ምዃኖም ዝተፈተኑን ዝጸደቊን እዮም።

 

መዓስ ዘይምኽታብ

ኣብዚኦም ዝስዕቡ ኩነታት ናብ ሓኪምኩም ደውሉ፡

 • ቅድሚ ሕጂ ሓደ ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ሓሳስያ ማለት ኣለርጂ ገይርልኩም እንተድኣ ነይሩ ኮይኑ
 • 1መርፍእ-ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ እንተድኣ ኣዝዩ ሓያል ሓሳስያ ማለት ኣለርጂ ገይርልኩም

ኣብዚኦም ዝስዕቡ ኩነታት፣ ነቲ ክታበትኩም ናብ ካልእ ግዜ ከተሰጋግርዎን፣ ሓድሽ ቆጸራ ክትገብሩን ዝሓሸ እዩ፡

 • ኣብቲ ናይ ክታበት መዓልቲ ኣዚኹም እንተድኣ ሓሚምኩም
 • ረስኒ 38 ዲግሪ ወይ ልዕሊኡ ምስዝህልወኩም
 • ኮሮና ምስዝህልወኩም
 • መብዛሕትኡ ግዜ ኮሮና ንዘለዎ ሰብ ዘጋጥምዎ ምልክታት-ሕማም ምስዝህልውኹም
 • መርመራ ናይ ኮሮና ገይርኩም ነይርኩምን፣ ውጽኢቱ ገና ዘይፈልጥኩምን እንተድኣ ኮይንኩም
 • እንተድኣ ምስ ሓደ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ተራኺብኩም ነይርኩም ኮይንኩም

ነፍሰጾር

ሓደ ጒጅለ ሓካይምን ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠትን፣ ብዛዕባ ክታበት ኣብ እዋን ጥንሲ ብዝምልከት መጽናዕቲ ገይሮም ነይሮም።

ምኽሮም ኸኣ ኩለን ነፍሰጾር ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ፣ ኣንጻር ኮሮና ክታበት ክወስዳ ዝኽእላ ምዃነን እዩ።

ድሕሪ እቲ ክታበት

እንተድኣ ድሕሪ ምውሳድኩም ምልክታት-ሕማም ናይ ኮሮና ኣጋጢምኩም፣ ተመርመሩ።

ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ነቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ሰባት ንኸተመሓላልፍዎ ዘሎ ዕድል ዝወሓደ እዩ።
እንተኾነ ግን ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም እውን ነቲ ቫይረስ ንካልእ ሰብ ከተመሓላልፉሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ ነቶም ከም በዓል ኣእዳውካ ምሕጻብን መሳኹቲ ምኽፋትን ዝኣመሰሉ ሓፈሻዊ ምኽሪታት ምኽታልኩም ገና ቀጽሉ።

Heb je andere vragen over het Corona-virus:

Bel dan 0800-1351


Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en informatie van het CBG. De informatie is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
23 september 2021 – versie 7

We actualiseren deze pagina zodra er een nieuwe ontwikkeling is. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden