Infosheet

sociaal demografische gegevens jeugd

Aantal kinderen in Nederland

In Nederland wonen 3.828.059 kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar (CBS Statine, 1 januari 2015)

Sociaal economische status

Aantallen

In 2014 waren er 421.000 kinderen in een gezinssituatie met een langdurig (meer dan 1 jaar) laag inkomen. Dit gaat om  12,9% van de kinderen. Het aantal kinderen dat minimaal 4 jaar in een lage inkomenssituatie leeft was 131.000 (4,5%).  Dit percentage lag voor de hele bevolking op 9,2% (minimaal 1 jaar) en 2,9% (minimaal 4 jaar). Dit betekent dat kinderen relatief vaker in armoede verkeren (CBS Statline, 2014).

De sociaaleconomische status (ses) kan bepaald worden aan de hand van opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en inkomen. Het hebben van een lage sociaaleconomische status wordt gedefinieerd als het hebben van een lage positie op één of meerdere van deze kenmerken. In geval van kinderen kijken we naar de kenmerken van de ouders.

Verdeling

In onderstaande figuur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is de verdeling te zien over Nederland van sociaaleconomische status. Dit gaat altijd over ouders: kinderen “krijgen” de ses score van hun ouders.

Bekijk gedetailleerde kaarten van de vier grote steden. De sociaaleconomische status van overige gemeenten / wijken kun je opvragen bij het SCP.

 

Migranten

Aantallen

In Nederland wonen 928.287 kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met een migrantenachtergrond (CBS Statine, 1 januari 2015). Dit gaat om 24% van alle Nederlandse kinderen.

Westers en niet-westers

Van de migrantenkinderen zijn er 286.685 van westerse (7% van alle Nederlandse kinderen) en 641.684 van niet-westerse herkomst (17% van alle Nederlandse kinderen).

Midden- en Oost Europa

Een relatief nieuwe en grote groep zijn de kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost  Europa. Dat zijn er 53.949. Meer dan de helft van hen (60%) komt uit Polen.

Vluchtelingen

Aantallen

In de opvangcentra in Nederland verblijven 33.929 vluchtelingen, waarvan 8.396 kinderen (COA, peildatum 2 augustus 2016). Het totaal aantal asielaanvragen in 2015 was 58.880, waarvan 43.093 eerste aanvragen. Naar verwachting is ongeveer een kwart van hen minderjarig. Kijk voor de meest actuele cijfers op de website van het COA en de IND.

Ingeschreven bij gemeenten

Deze vraag is niet precies te beantwoorden en hangt af van de gebruikte definitie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat uit van 200.000-250.000 vluchtelingen in Nederland.  Deze schatting is gebaseerd op personen die zijn geboren in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Ook de tweede generatie is hierbij meegeteld. In 2015 was het aantal asielaanvragen 58.880. De verwachting is dat 70% van deze asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt (of al heeft gekregen) en wordt erkend als vluchteling. Dit zou dan gaan om ongeveer 41.200  mensen die een verblijfsvergunning krijgen over 2015.  Naar verwachting is ongeveer een kwart van hen minderjarig.

Verwachte aantallen gemeenten

Jaarlijks stelt de overheid de aantallen vast die in gemeenten geplaatst worden, de zogenaamde taakstelling. De taakstellingen voor de eerste helft van 2016 zijn te vinden op de website van de rijksoverheid. Momenteel is ongeveer een kwart van de mensen in de opvang minderjarig, dus dit percentage kan worden aangehouden om het te verwachten aantal vluchtelingenkinderen in de gemeenten in te schatten.

Meest voorkomende nationaliteiten asielaanvragen

De cijfers rondom asielaanvagen worden maandelijks in kaart gebracht door de IND. In onderstaande figuren zijn de nationaliteiten bij asielaanvragen (voor alle leeftijden) weergegeven.

 

Meer informatie

Over Pharos