Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Werkend in de zorg? Deel je kennis en ervaring over culturele diversiteit

14-12-2017oudere migranten

Leergemeenschap Culturele Diversiteit van Pharos en Hogeschool Utrecht

Binnen de huidige ouderenzorg is er helaas nog te weinig aandacht voor diversiteit (ouderen met een migrantenachtergrond) en inclusiviteit. Ook in de opleidingen van de toekomstige zorg- en welzijns- professionals, van alle opleidingsniveaus, wordt te weinig aandacht besteed aan cultuursensitief werken en communiceren. Daar komt bij dat het hoogtepunt van de vergrijzing ons nog te wachten staat. De groep oudere westerse migranten zal in de komende tien tot twintig jaar sterk vergrijzen.

Deze groep ouderen hebben vaker een ongezonde leefstijl en meer chronische aandoeningen. Het is de verwachting dat in de toekomst een groter aantal oudere migranten gebruik zal gaan maken van voorzieningen op het terrein van de ouderenzorg. Een groter aantal in omvang als wel een groter deel van het geheel  dat gebruik gaat maken van deze diensten.

De praktijk van zorg en welzijn past zich in de gemeenten aan de veranderende cliënten- en patiëntengroepen aan. Er zijn veel verfrissende en waardevolle initiatieven in (zorg-) organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor migrantenouderen. Het is echter nog een zoekproces om effectieve zorg- en ondersteuningsnetwerken te ontwikkelen waarin deze doelgroep ouderen adequaat door professionals ondersteund kan worden. Professionals in de zorg en welzijn ervaren belemmeringen en lopen met vragen over bijvoorbeeld: interculturele communicatie, hoe de relatie met de mantelzorger te versterken, hoe passende ondersteuning te bieden, goede diagnostiek te ontwikkelen en welke wensen en behoeften er leven in diverse culturen als het om zorggebruik en welzijn gaat.

Ook bij gemeente en organisaties die ouderen vertegenwoordigen zien we veel (beleids-) initiatieven in buurten en wijken. Maar ook bij hen ervaart men problemen in het met name het bereiken en betrekken van deze doelgroep. Zoals de vragen: ‘’Hoe zorg ik ervoor dat oudere migranten in een wijkgerichte aanpak meegenomen worden bij de bevordering van hun gezondheid en participatie in de buurt?” en: “Wie heb ik daarvoor nodig, welk netwerk kunnen we samen ontwikkelen en hoe werken we effectief samen?”

Er bestaat een gat tussen de bestaande zorgstructuren en de zorgvraag van oudere migranten. Ze kunnen elkaar moeilijk vinden. Door professionals, mantelzorgers en migranten samen te brengen krijgen we inzicht in de barrières en komen we samen tot ideeën, ervaringen en oplossingen.

Het doel van dit project is een leergemeenschap ‘’Diversiteit in de Ouderenzorg’’ te organiseren met professionals en vertegenwoordigers uit alle genoemde partijen, met nadruk op de oudere migranten zelf. De doelstelling van deze leergemeenschap is om te komen tot een aanbod van onderwerpen, best-practices, handvatten, ideeën, ervaringen en theorieën. Tijdens de bijeenkomsten van deze leergemeenschap willen wij deze input halen uit de deelnemers van de leergemeenschap. Daarnaast willen wij de leden vanuit deze bundeling van kennis voorzien van inzichten, voorbeelden en ervaringen zodat zij zich beter toegerust voelen om hun werk ook voor en met oudere migranten te doen.

Daartoe:

 • nodigen we, naast u, ook andere experts uit de eerste en tweedelijnszorg uit (o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verzorgenden, activiteitenbegeleiders, welzijnsmedewerkers, onderwijsontwikkelaars/ docenten en beleidsmedewerkers van de gemeente) om hun kennis en (praktijk)ervaring te delen;
 • inventariseren wij de (leer-)vragen van eenieder vooraf;
 • inspireren we de deelnemers met goede voorbeelden uit de zorg en welzijn;
 • geven we hen de gelegenheid om van elkaar te leren (intervisie) en te netwerken;
 • zorgen we voor ontmoeting met oudere migranten (ervaringsdeskundigen) en bijv. mantelzorgers. 

In de periode van februari 2018 – juni 2018 organiseert Pharos in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM deze drie bijeenkomsten voor de BeterOud leergemeenschap Culturele Diversiteit. Thema’s die aan de orde (kunnen) komen zijn bijvoorbeeld:

 • Cultuursensitief werken (communicatie, open houding, ziektebeleving, eigen normen/ waarden).
 • Vertaling van de kennis, inzichten en vragen in de opleidingscurricula van professionals.
 • Effectieve formele en informele zorgnetwerken en infrastructuren in de wijk, buurt en gemeente.
 • Gezondheidsvaardigheden & oudere migranten (o.a. therapietrouw, medicijngebruik, afspraken).
 • Het realiseren van een passend aanbod van zorg & welzijn (aansluitend bij behoefte en mogelijkheden) en de samenwerking hierbij. Wat zijn succes- en wat zijn faalfactoren?
 • Bereiken en betrekken ouderen en sleutelfiguren met een andere culturele achtergrond bij de eigen organisatie, het aanbod, onderzoek of activiteiten.
 • Realiseren van toegankelijke en begrijpelijke informatie en voorlichtingsmaterialen.

Wij zouden u daarom graag willen uitnodigen om aan deze leertafels mee te doen waarbij wij niet alleen uw kennis en ervaring met deze doelgroep, maar ook uw eigen (leer-) vragen willen bespreken. Daardoor kunnen we weer een stukje bijdragen aan het inzicht van wat voor een betere ondersteuning nodig en wenselijk is, wat verder opgebouwd kan worden en welke aandachtspunten en voorwaarden daarbij belangrijk zijn.

De bijeenkomsten zijn van 18:00 – 21:00 uur, worden georganiseerd op 21 februari, 10 april en 12 juni 2018 en vinden plaats bij Hogeschool Utrecht, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA in Amersfoort.

Deze locatie op loopafstand van NS station Amersfoort.
De bijeenkomsten zijn gratis. Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd.

U kunt zich opgeven bij: h.bogers@pharos.nl

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:

Henk Bogers, 06 15275448,  h.bogers@pharos.nl
Bas Steunenberg, 06 41367328,  bas.steunenberg@hu.nl

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht