Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Seksuele en reproductieve gezondheid

Problemen rond de geboorte kunnen gevolgen hebben op latere leeftijd, zoals meer kans op groeistoornissen, sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Bij vluchtelingen komen abortus, tienerzwangerschappen en moedersterfte vaker voor en bestaan specifieke risico’s zoals seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking (vgv). Terwijl zwangere vluchtelingen, in verband met deze risicofactoren, extra aandacht nodig hebben van de geboortezorg, maken zij juist minder gebruik van de voorzieningen. Het is daarom van grote waarde om deze vrouwen goed in beeld te hebben en tijdig in de zorg te krijgen.

Onderzoek Pharos

Pharos voerde een verkennend onderzoek uit onder een aantal Eritrese vrouwen en mannen en professionals in geboortezorgketen naar aanleiding van signalen over seksueel geweld, sexueel misbruik, beperkt anticonceptie gebruik en hoge incidentie van abortussen, vrouwelijke genitale verminking (vgv) en onvoldoende gebruik van de geboortezorg. Het onderzoek richtte zich op de periode van zwangerschap, geboorte en periode net na de bevalling. Hierin werd gevraagd naar ondersteuningsbehoeften, zorg en hulpverlening, kennis van vgv, de rol van de vader, de mate waarin factoren als laag opleidingsniveau, taalbarrières, culturele opvatting over anticonceptiegebruik, sociaal netwerk die een rol spelen bij ongeplande zwangerschappen.  

Bevindingen

Eritrese nieuwkomers zijn bovengemiddeld laagopgeleid en hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. In het onderzoek kwam naar voren dat verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen de begeleiding van en ondersteuning aan zwangere Eritrese vrouwen als ‘zwaar’ ervaren. De zorg- en hulpverleners hebben moeite om goed zicht te krijgen op hun behoeften en ervaren de vrouwen als weinig zelfstandig en zelfredzaam. Eritrese vrouwen op hun beurt hebben een groot wantrouwen jegens zorgprofessionals en melden zich te laat of niet bij de geboortezorg. 

Rapport ‘Eritrese vrouwen in de geboortezorg; van conceptie tot kraamzorg’

Meer informatie voor professionals

Pharos biedt professionals up-to-date kennis en informatie om beter zicht te krijgen op de behoeften, de situatie en omgeving van aanstaande moeders, welke rol de vader hierin heeft en hoe ze de jonge vrouwen het beste kunnen begeleiden en ondersteunen.

Door gebruik te maken van ons aanbod van eenvoudig voorlichtingsmateriaal wordt het makkelijker om de communicatie aan te laten sluiten op hun taalniveau.

Inzet sleutelpersonen

Het samen werken met getrainde sleutelpersonen en vrijwilligers is belangrijk om het  vertrouwen te winnen van de Eritrese vrouwen en om ze tijdig en beter te kunnen bereiken.

Wat kan de gemeente doen?

Om de zorg in de geboorteketen goed te regelen en kwetsbare groepen en de gezondheidsrisico’s tijdig in beeld te hebben is het nodig dat partijen in de regio met elkaar samen werken. Ook deze kinderen verdienen een gezonde start en ontwikkeling. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Pharos heeft voor gemeenten een uitgebreid aanbod.

Voorlichtingsmateriaal voor Eritrese nieuwkomers

In Nederland wonen ongeveer 3.200 Eritrese vrouwen waarvan 2.400 in de vruchtbare leeftijd. Deze jonge, veelal laagopgeleide vrouwen van gemiddeld 23 jaar spreken niet of nauwelijks de Nederlandse taal, hebben weinig kennis van hun eigen lichaam en zijn onvoldoende voorgelicht over anticonceptie, gezondheid en zorg rondom de zwangerschap en de bevalling. Pharos heeft ook voor Eritrese nieuwkomers eenvoudig voorlichtingsmateriaal op A1, A2 en B1 niveau waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

  •  De website GezondinNederland.info biedt Eritrese nieuwkomers informatie over gezondheid en zorg in Nederland. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. 
  • Voorlichtingsmodule gezondinburgeren biedt eenvoudige informatie over onder andere: huisarts en verwijsbrief, huisartsenpost, tandarts, ziekenhuis, zwangerschap, seksualiteit en relaties en basale kennis over het lichaam. Bekijk ook de website Zanzu.nl. 

Cliëntperspectief kwaliteit integrale geboortezorg - Uitkomsten achterbanraadpleging en kwaliteitscriteria t.b.v. zorgstandaard