Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Nationaal

Onderscheid wenselijk

Bij interventie en preventie is onderscheid wenselijk tussen traditionele en nieuwe migrantengroepen. Bij traditionele migrantengroepen zou ingezet moeten worden op opleidingsniveau en werkloosheid, omdat dit in veel gevallen de oververtegenwoordiging van deze groep verklaard. Bij vluchtelinggezinnen zou de aandacht gericht moeten zijn op traumaverwerking.

Wetgeving

Klik op de link voor informatie over wetgeving rondom kindermishandeling.

Meldplicht

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Deze Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht organisaties om een stappenplan in de eigen organisatie te implementeren om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en te melden. De meldcode geldt in de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, justitie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, waaronder welzijn en sport. Ook asielzoekerscentra moeten verplicht werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode dient minimaal te bestaan uit de volgende vijf stappen:

  1. In kaart brengen van de signalen
  2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
  3. Gesprek met de cliënt of leerling
  4. Weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Het doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie

Verplicht VOG

Om mishandeling tegen te gaan is in een aantal sectoren een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Een VOG geeft aan dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van een functie of taak. Het doel van de VOG is om organisaties ‘veiliger’ te maken en risico’s op o.a. kindermishandeling te verkleinen. In een aantal sectoren is een VOG verplicht voor medewerkers. Dit geldt in elk geval voor gastouders, taxichauffeurs en werknemers binnen het onderwijs. Sinds 2012 is een VOG ook verplicht binnen de Jeugdzorg. Momenteel liggen er voorstellen in de Tweede Kamer voor een verplichte VOG voor medewerkers in de gezondheidszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Actieplan Aanpak Kindermishandeling

De toenmalige minister van Jeugd en Gezin presenteerde in 2007 een actieplan voor de aanpak van kindermishandeling onder de titel 'Kinderen veilig thuis'. In dat actieplan staat een aantal kernpunten voor de aanpak van kindermishandeling. Ze zijn onderdeel van de landelijk invoering van de RAAK-methode, een samenhangend pakket van maatregelen om de aanpak van kindermishandeling op regionaal niveau te verbeteren. In 2011 is het vervolg 'Kinderen Veilig' gepubliceerd, het actieplan voor 2012-2016. Migrantengroepen worden opvallend genoeg niet genoemd, wel is er extra aandacht voor de risicogroepen laagopgeleiden, werklozen, eenoudergezinnen, grote gezinnen en stiefgezinnen.

De Taskforce Kindermishandeling ziet toe op de naleving van het Actieplan en zal elk half jaar melding doen van de vorderingen van de actiepunten.

Decentralisatie Jeugdzorg

Het jeugdstelsel wordt tussen 2012 en 2015 overgeheveld van de landelijke en provinciale overheid naar de gemeenten, die de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid zullen dragen. Ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen.

Meer informatie over de transitie jeugdzorg vindt u bij het NJI en bij www.voordejeugd.nl.