Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kennisdossier Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem dat voortdurende aandacht vraagt. In de eerste plaats vanwege de ernst van de gevolgen voor kinderen. Kindermishandeling verstoort een gezonde ontwikkeling en leidt vaak tot blijvende schade. Daarnaast vormt de omvang van het probleem reden voor continue aandacht.

In migrantengezinnen kan kindermishandeling soms andere vormen aannemen, en andere oorzaken en gevolgen hebben dan in autochtone gezinnen. In sommige gevallen vergt het daarom een andere aanpak. Daarom vindt Pharos het van belang informatie te verspreiden over kindermishandeling, (voornamelijk) binnen eerste en tweede generatie niet-westerse migrantengezinnen met verschillende migratiemotieven, namelijk: arbeid, asiel of gezinsmigratie.

Volgens de Tweede Nationale Preventiestudie (2010) wordt het aantal kinderen dat in 2010 te maken had met kindermishandeling geschat op 118.836, wat neerkomt op 34 slachtoffers per 1.000 kinderen. Dit impliceert een stijging van 6% sinds vergelijkbaar onderzoek in 2005.

Definitie en cijfers

Het definiëren van kindermishandeling is lastig, omdat het een tijd-, plaats, en cultuurgebonden concept is. In de Wet op de Jeugdzorg (artikel 1) wordt de volgende definitie gebruikt, die ook leidend zal zijn in dit dossier.

Kindermishandeling is:

“...elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”
(zoals omschreven in artikel 1 sub m, Wet op de Jeugdzorg).

Kindermishandeling en migrantenachtergrond 

Kindermishandeling komt vaker voor bij migrantengezinnen dan bij autochtone gezinnen (Alink et al. 2011). Binnen migrantengezinnen is onderscheid mogelijk tussen traditionele migrantengroepen en nieuwe migrantengroepen. Van alle slachtoffers van kindermishandeling in Nederland komt 12,1 % uit een traditionele migrantengroep en 8,4% uit een nieuwe migrantengroep. Dat is respectievelijk 3 en 4,9 maal zoveel als verwacht mag worden op grond van het aandeel van deze gezinnen in de gehele bevolking.

Dit verhoogde risico blijft bestaan wanneer er gecontroleerd wordt voor andere risicofactoren zoals groter gezin, alleenstaand ouderschap, of stiefgezin. Bij controle voor opleidingsniveau valt het verhoogde risico weg voor traditionele migrantengroepen. Bij nieuwe migrantengroepen blijft dit risico bestaan. Meer informatie vindt u bij educatieve verwaarlozing

Vormen van kindermishandeling

Kindermishandeling heeft vele verschijningsvormen. In figuur 1 zijn de meest voorkomende vormen van kindermishandeling binnen migrantengezinnen weergegeven.