Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

vluchtelingenjeugd 12-18 jaar

Projecten

Publicaties

Welkom op School - Docentenboek
Mentormethode (vo) en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers

Welkom op School is geheel herzien en aangepast aan nieuwe groepen leerlingen. Er zijn zes nieuwe lessen over relaties en seksualiteit. Andere nieuwe lessen gaan over kinderrechten en discriminatie. De methode biedt ook uitgebreide achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over hoe vluchtelingenleerlingen oorlogsgeweld verwerken. Een nieuwe groep leerlingen op de isk's vormen leerlingen die met hun ouders uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland komen.


Welkom op School - Leerlingenboek
Mentormethode (vo) en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers

 

 

 

 

 

 

Psychische problematiek bij vluchtelingenkinderen en -jongeren
Handreiking voor huisartsen

 

De huisarts is de zorgverlener met wie vluchtelingen
waarschijnlijk het eerst en het meest te maken krijgen. Deze heeft daarom een belangrijke rol in de vroege signalering van psychische problemen. Huisartsgeneeskundige richtlijnen over het herkennen van signalen van psychische problematiek bij vluchtelingkinderen
en -jongeren ontbreken echter. Dit document
geeft een overzicht van de psychosociale problemen
die bij deze kinderen en jongeren kunnen ontstaan,
alsmede van de mogelijkheden voor herkenning,
screening en behandeling binnen de eerste lijn.


Goed ouderschap in moeilijke tijden
Handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen

 

Het gezinsleven van asielzoekers staat onder druk door de asielprocedure en onzekerheid over de toekomst. De stress die dit veroorzaakt belemmert een goede ontwikkeling van kinderen. In deze handleiding wordt een preventief programma voor asielzoekers en vluchtelingen beschreven. Het is gebaseerd op de Multi Family Therapy, die in Engeland is ontwikkeld voor gezinnen met veel problemen. In Nederland heet dit de meergezinsgroepmethode. Ook bruikbaar voor onderwijsmedewerkers (waaronder schoolpsychologen) die bij de zorg voor deze gezinnen betrokken zijn.


Bijvoorbeeld de Liefde
Forumtheater bij voorlichting en educatie aan vluchtelingenjongeren

 

'Bijvoorbeeld De Liefde’ is de beschrijving van een forumtheater waarbij de spelers de onderwerpen aandragen en een actieve rol vervullen. Forumtheater kan worden gebruikt als middel bij seksuele voorlichting. ‘Bijvoorbeeld De Liefde’ is een nauwgezette methodische beschrijving van een educatief theaterproject, waarin vluchtelingenjongeren seksueel werden voorgelicht.


Geweld is niet gewoon
Voorlichting aan en door vluchtelingen en migranten

 

Vanwege hun kwetsbare positie lopen asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers risico slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld, zoals huiselijk geweld, seksuele intimidatie of gedwongen prostitutie. Pharos, het COA en MOVISIE hebben dit multimediaal voorlichtingspakket ontwikkeld ter voorkoming van gendergerelateerd geweld.

Handboek - Overzicht van getrainde voorlichters


Je wilt je kind niet kwijtraken
Training opvoedingsondersteuning Somalische ouders in een asielzoekerscentrum

 

Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Verschillende onderzoeken benadrukken dat opvoedingsondersteuning voor deze groep belangrijk is. Daarom heeft Pharos een in Nijmegen gebruikte methode beschreven in een handleiding. Deze is gebaseerd op de in het asielzoekerscentrum uitgevoerde trainingen voor ouders.


Wat doe je vanavond?
Methodiek sociale steun vluchtelingenjongeren

 

Vluchtelingenjongeren verkeren vaak in een isolement, vervelen zich en piekeren veel. Ze hebben weinig contact met anderen en weten ook niet hoe ze dat moeten aanpakken. Ze kennen de weg niet naar (Nederlandse) jongerencentra, sportclubs, buurthuizen en andere vrijetijdsactiviteiten. Hun vrije tijd is werkelijk lege tijd. Maar ze hebben wel behoefte aan contact. 
Wat doe je vanavond? Methodiek sociale steun vluchtelingenjongeren is het resultaat van een project dat drieënhalf jaar lang in Arnhem is uitgevoerd.


Sprakeloos
Het gebruik van non-verbale methoden in het voortgezet onderwijs aan vluchtelingenjongeren

 

In de beginfase van hun Nederlandse schoolloopbaan missen vluchtelingenjongeren door hun gebrekkige taalvaardigheid in het Nederlands en door psychische belemmeringen de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen met anderen te bespreken. Schoolvakken als drama, expressie en muziek bieden mogelijkheden om aan hen een stem te geven. Daarbij gaat het niet zozeer om de verwerking van schokkende gebeurtenissen in het verleden, maar veel meer om hen in staat te stellen zich via spel of creatieve bezigheden te ontplooien.