Gemeenten

Algemeen

                 
  In twee minuten: 
Gemeenten hebben regierol bij wegwijs maken statushouders (naar YouTube kanaal van Pharos)
  Handreiking Statushouders wegwijs maken in gemeente en gezondheidszorg   Handreiking Regie en ketensamenwerking rond gezondheid van statushouders
                 
  Waarstaatjegemeente.nl
In een oogopslag gezondheidsverschillen in beeld. Per gemeente, op wijkniveau
  Handreiking voor activeren statushouders bij beleid   Handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld
                 
  Preventie psychische problemen en behoud veer-kracht van statushouders Wat kan uw gemeente doen?  

Veilig in Nederland,
en dan…? Gezondheidszorg voor vluchtelingen. Artikel in Dé Verpleegkundig Specialist nummer 2 juni 2017

 

Checklist zorg- en inkoopbeleid
t.b.v. statushouders (WMO, jeugd en preventie)

                 
 

Handreiking
Activering, participatie
en gezondheid van
statushouders
Hoe te komen tot een samenhangende aanpak?

 

Handreiking Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders
Wat kunt u als gemeente doen?

    Handreiking Gezonde leefstijl statushouders
Preventie en stimuleren van een gezonde leefstijl
                 
  Overzicht Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders
Wat kunt u inzetten in de gemeente?
 

Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers
wat kunt u als gemeente doen?

    Folder Gezondheid van vluchtelingen - Hoe kan Pharos uw gemeente ondersteunen?
                 

Factsheets

                 
  Factsheet Syrische vluchtelingen   Factsheet Eritrese vluchtelingen   Factsheet Gezondheidsbevordering van Vluchtelingen in gemeenten
                 
                 
 

Aan de slag - Vrijwilligerswerk voor asielzoekers is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.
In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

                 

Stimuleringsprogramma Gezond in…

                 

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat 164 GIDS-gemeenten adviseert bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Naast advies op maat biedt het programma gemeenten, praktische instrumenten, landelijke- en regionale bijeenkomsten en een online platform dat alle initiatieven en betrokkenen met elkaar verbindt. Bekijk hier of uw gemeente GIDS-gemeente is.
Relevante kennisdossiers:

  Participatie 
- Bevorderen van participatie binnen de gemeente.
  Burgers zijn hoofdrolspelers 
- Samenwerken met burgers is één van de succesfactoren van een lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
  Gedrag en vaardigheden 
- beperkte gezondheidsvaardigheden zijn een belangrijke verklaring is voor gezondheidsachterstanden
                 
  Overgewicht 
- Overgewicht gaat vaak gepaard met andere problemen zoals armoede, stress, eenzaamheid, werkeloosheid en schulden. 
  Preventie en Zorg 
- Wat is er nodig voor goede en toegankelijke zorg in de gemeente?
  Fysieke omgeving 
- Een gezonde leefomgeving is van groot belang is voor een gezonde(re) leefstijl.
                 

Trainingen voor gemeenten en wijkteams bij opvang asielzoekers en statushouders

           

Pharos trainingsaanbod voor medewerkers van gemeenten en professionals in zorg en welzijn

Wilt u in uw praktijk of gemeente goede zorg aanbieden voor statushouders?
Pharos ondersteunt u hierbij met trainingen voor de eerstelijns zorg (in wijkteams), jeugdgezondheidszorg, primair en voortgezet onderwijs en gemeenten.

Meer informatie over de trainingsmodules

Heeft u vragen over het trainingsaanbod of advisering over beleidstrajecten? Heeft u specifieke wensen voor een training? Wilt u een bepaald thema behandelen of een combinatie van thema’s? Pharos verzorgt alle trainingen op maat. Heeft u belangstelling voor zo’n incompany aanbod? Neem vrijblijvend contact op met Marian Moons, coördinator Trainingen en Advies.
training@pharos.nl 
T 030 234 98 00 

 

Voorbeelden trainingsaanbod

  • Passend zorgaanbod voor vluchtelingen en de wijk
    Leerdoel
    Deelnemers weten hoe de organisatie van zorg voor vluchtelingen en asielzoekers en het aanbod van verschillende partijen op elkaar af te stemmen.
  • De rol van het wijkteam en de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden
    Leerdoel
    Deelnemers hebben kennis en praktische handvatten voor de lokale, integrale en preventieve aanpak van gezondheidsachterstanden en inzicht in de oorzaken ervan en hoe zij die vanuit hun eigen, maar ook gezamenlijke rol kunnen beïnvloeden.

Aanbod partners

           
 

Stappenplan Gezondheidsbevordering statushouders: Wat is er lokaal nodig?

  Welkom in uw gemeente - Wegwijs op het gebied van wonen, financiën en zorg   Welkom in uw gemeente - Kinderen - Wegwijs op het gebied van zorg, financiën en school
                 
    Project Wijkteams diversiteitsproof