Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Notitieboekje

  

Sociaal economische gezondheidsverschillen

 

 
1. 

Laagopgeleide mensen hebben minder gezonde levensjaren dan hoogopgeleide.

 Bron: www.pharos.nl/sociaal-economische-gezondheidsverschillen
2. 

Wilt u met uw gezondheidsvoorlichting ook migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereiken?
Pharos past bestaande methodieken en interventies aan zodat professionals deze ook kunnen gebruiken in hun zorg aan migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 Bron: www.pharos.nl​​/wat-wij-doen
3. 

Onder laaggeletterden komende volgende ziekten/aandoeningen vaker voor:

 • astma, chronische bronchitis
 • kanker
 • hartinfarct, hart en vaatziekten
 • diabetes
 • psychologische problemen
 • gewrichtsklachten
 • aandoeningen nieren, gal of lever

 

Bron: Groot e.a., stichting Lezen en Schrijven, 2006

Meer informatie op deze site

4. 'Talige’ folders over aandoeningen en gezond leven bereiken laaggeletterden en analfabeten niet of nauwelijks. De voorlichtingsmap Begrijp je lichaam en de folder Kelly en Karim willen een baby zijn speciaal voor deze groepen ontwikkeld. 

Bronnen: Het belang van begrijpelijk beeldmateriaal

sociaal-economische gezondheidsverschillen: projecten en initiatieven Pharos

5. Pharos verzorgt trainingen en masterclasses voor verschillende beroepsgroepen die  zorg bieden aan migranten en laaggeletterde patiënten of cliënten. 

Effectieve communicatie is de basis voor kwalitatief goede zorg

 Bron: Pharos Training en Advies
  

 Methodieken en interventies

  
6.  U wilt zich baseren op onderzoek en vraagt zich af:
 • Van welke zorg kunnen (oudere) migranten met dementie gebruik maken?
 • Zijn er actuele cijfers beschikbaar over migranten en diabetes?
 • Welke knelpunten ervaren doktersassistenten in hun zorg aan laaggeletterden? 

Pharos publiceert regelmatig over de stand van zaken op diverse thema’s en over actuele feiten en cijfers op het gebied van zorg en preventie.

 Bron: www.pharos.nl/nl/over-pharos
7. Wilt u weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw patiënten ondanks hun beperkte gezondheidsvaardigheden zelf meer kunnen doen aan hun eigen gezondheid?
Meer informatie: Pharos Training en Advies / training@pharos.nl
  

Bron: www.pharos.nl/training-en-advies

  

 Jeugd

  
8. Meer weten over perinatale en zuigelingensterfte?
Bestel het boek “Migratie en gezondheid 2011”

In deze serie is ook verkrijgbaar “Migratie en gezondheid 2012” (Oudere migranten). Migratie en gezondheid 2013 is in voorbereiding.

Bij kinderen van Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse moeders is de perinatale sterfte het hoogst. Bij hen ligt het risico 88 % hoger dan bij de autochtone groep.

  

Bron: “Migratie en gezondheid 2011 – feiten en cijfers”, Pharos.

9. Meer weten:
De handreiking “Bereik alle doelgroepen optimaal - Op weg naar een cultuursensitief Centrum voor Jeugd en Gezin” biedt cjg’s een stappenplan om toegankelijker te worden voor alle bevolkingsgroepen. 

Door een cultuursensitieve manier van werken, bereiken professionals de migrantenjeugd en hun ouders eerder en beter.

 

Bronnen: “Bereik alle doelgroepen optimaal - Op weg naar een cultuursensitief Centrum voor Jeugd en Gezin

Pharos programma Jeugd

10. Bewegen in de wijk stimuleren?

Download de brochure “Beweging in de wijk – Trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten”
22 % van de allochtone jongeren heeft overgewicht, tegenover 14 % van de autochtone jeugd.

 

Bron: “Beweging in de wijk – Trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

Bron: “Migratie en gezondheid 2011 – feiten en cijfers”, Pharos.

11. Wist u dat:

Migranten kinderen door onderdiagnose minder vaak behandeld worden voor psychiatrische problemen dan autochtonen?

Psychiatrische problemen komen bij allochtone jongeren even vaak voor als bij autochtonen.

  

Bron: “Migratie en gezondheid 2011 – feiten en cijfers”, Pharos.

12. Meer weten:

Download het kennisdossier “Preventieve Opvoedingsondersteuning voor migrantenouders”  

Kindermishandeling kunnen we gedeeltelijk voorkomen door ouders voldoende toe te rusten bij het opvoeden.

 Bron: www.pharos.nl/gezondheid-jeugd/kindermishandeling
  

 Somatische zorg

  
13. Wist u dat:
 • Migranten een verhoogd risico hebben op diabetes mellitus type 2.
 • Het verschil in ziektelast tussen migranten en autochtonen onder andere wordt veroorzaakt door diabetes mellitus. De ziektelast is het hoogst onder de eerste generatie allochtonen.
 • Laaggeletterden zesmaal vaker cardiovasculaire aandoeningen hebben.
 Bron: www.pharos.nl/somatische-zorg/chronische-ziekten-en-diversiteit/diabeteszorg
14. 

Wist u dat:

Beeldmateriaal zorgprofessionals de mogelijkheid biedt om laaggeletterden op een begrijpelijke manier adviezen te geven over gezondheid en de werking van het menselijk lichaam. 

Pharos ontwikkelde samen met andere partijen de voorlichtingsmap “Begrijp je lichaam” voor professionals in de 1e lijns zorg die werken met migranten en laaggeletterden.

 Bron: Projectbeschrijving "Begrijp je lichaam"
15. Meer weten:

www.huisarts-migrant.nl is de informatiesite voor huisartsen met specifieke vragen over de zorg aan migranten patiënten. De informatie kan ook gebruikt worden bij vragen over de zorg aan laaggeletterden.

 

Bron: www.huisarts-migrant.nl

16. Meer weten over het cultureel interview?

Aandacht voor de sociale en culturele context van de patiënt kan tot een effectievere behandeling leiden. Het Cultureel Interview is een middel dat hiervoor ingezet kan worden.

 Bron: Het Culturele Interview - Deel 2 Beschouwingen
17. Wist u dat:

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten de oorzaak zijn van veelvuldig huisartsenbezoek van migranten patiënten.

Pharos samenwerkt met huisartsen en migranten patiënten aan het verbeteren van de aansluiting tussen hulpvragen en het zorgaanbod.

 Bron: Projectbeschrijving Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
  

Migrant als klant / ouderen

  
18. De kwaliteit en effectiviteit van de zorg kan vergroot worden door patiënten met verschillende culturele achtergronden te betrekken. bij patiënten- en cliëntenorganisaties. 

Bron: www.pharos.nl/migrant-als-klant/versterken-clientparticipatie

Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek, Kwaliteit en Beleid

19. De “Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek, Kwaliteit en Beleid” biedt professionals handvaten om migranten te betrekken bij en in te zetten in patiënten- en cliëntenorganisaties. Bron:

Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek, Kwaliteit en Beleid

20.  Wist u dat:

In Nederland op dit moment 235.000 mensen Alzheimer hebben, waarvan 13.750 (6 procent) met een migrantenachtergrond. 99 procent van de dementerende migranten woont thuis.

Vroegtijdig signaleren van dementie is belangrijk zodat de oudere en mantelzorgers tijdens het ziekteproces betere voorlichting en begeleiding kunnen krijgen.

 Bron: www.pharos.nl/gezondheid-ouderen/dementie/vroegsignalering

Bron: www.pharos.nl/gezondheid-ouderen/dementie

21. Meer weten:

Pharos heeft een onderzoek gedaan onder migranten mantelzorgers van dementerende ouderen.  

Bij migrantenfamilies blijft de dementerende langer thuis wonen. Mede daarom is de belasting van mantelzorgers met een migrantenachtergrond hoger dan die van autochtone mantelzorgers. 

Download “Zorgen voor je ouders is een manier van leven

 

Bron: www.pharos.nl/gezondheid-ouderen/dementie/mantelzorg

Zorgen voor je ouders is een manier van leven

  

Asielzoekers

  
22. 

“Geweld is niet gewoon” is een multimediaal voorlichtingspakket gericht op het voorkomen van gendergerelateerd geweld in met name asielzoekerscentra.

Asielzoekers en vluchtelingen in Nederland lopen vaker het risico slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld.

 

Bron: brochure "Geweld is niet gewoon"

DVD "Geweld is niet gewoon"

23. Het werkboek “Gun ons de tijd” helpt begeleiders psychosociale begeleiding te bieden aan hervestigde en andere vluchtelingen.  Bron: "Gun ons de tijd"
24. Meer weten:

“Podium voor preventie” geeft een overzicht in het aanbod van psychosociale preventie voor asielzoekers.

Asielzoekers hebben vaker dan gemiddeld psychische klachten en zijn gebaat bij preventieve psychische zorg.

 Bron:

Podium voor preventie - Een overzicht van psychosociale preventie voor asielzoekers

25. Meer weten: “Bewogen Terugkeer” is een praktische methodiek voor psychosociale begeleiding van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden gericht op terugkeerders én begeleiders.

Bij duurzame terugkeer is een goede gezondheid van groot belang. De gezondheid en het welbevinden van de terugkeerder heeft directe invloed op het vermogen om een nieuw bestaan op te bouwen in het herkomstland.

 

Bron: “Bewogen Terugkeer

Bron: www.pharos.nl/terugkeerders/feiten-en-cijfers

26. Gezondheidsproblemen onder asielzoekers houden vaak verband met de onzekerheid van het wel of niet krijgen van een verblijfstatus. Maar ook met eerdere (gewelds)ervaringen, het missen van familie en vrienden, en de ledigheid van het wonen en ‘wachten’ in het asielzoekerscentrum.  
27.  Het “Kennisdocument vreemdelingen in detentie en gezondheid” geeft op basis van literatuur en andere bronnen informatie over de effecten die vreemdelingendetentie heeft op de gezondheid van de betrokken vreemdelingen. Bron:

Kennisdocument Vreemdelingendetentie en gezondheid

  

Vrouwelijke Genitale Verminking

  
28. De verklaring tegen meisjesbesnijdenis helpt ouders die hun dochter niet willen laten besnijden om de sociale- of familiedruk te weerstaan. De verklaring is er in zes vreemde talen. Bron: www.pharos.nl/verklaring-meisjesbesnijdenis
29. Wist u dat:

No Game ook actief is op facebook, twitter en andere sociale media.

Vanuit “No Game” biedt Pharos voorlichting aan over vgv voor vluchtelingen jongeren in het ISK-onderwijs (Internationale Schakel Klassen). Vrijwilligers van Afrikaanse en van Nederlandse afkomst verzorgen de lessen.

 Bron: www.no-game.nl
30. De brochure “Focal Point Meisjesbesnijdenis” biedt informatie over meisjesbesnijdenis, wetgeving over meisjesbesnijdenis in Nederland, klachten en medische complicaties die kunnen optreden, en nog veel meer informatie. Bron: “Focal Point Meisjesbesnijdenis”
31. Meer weten:

Pharos heeft onderzoek gedaan naar de frequentie van meisjesbesnijdenis in Nederland. Het onderzoeksrapport is beschikbaar in het Nederlands en Engels en gratis te downloaden. 

Jaarlijks lopen tussen de 40 en 50 meisjes woonachtig in Nederland een risico op

besnijdenis. Het risico wordt voor een deel van de meisjes pas echt reëel wanneer zij het land van herkomst bezoeken

 

Bron: www.pharos.nl/meisjesbesnijdenis

Rapport: Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland - Omvang, risico en determinanten

32. Pharos heeft contactgegevens verzameld van professionals op verschillende terreinen die zich bezighouden met, of kennis hebben van meisjesbesnijdenis (sociale kaart). Bron: www.pharos.nl/sociale kaart
33. Wist u dat:

Vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan in verschillende steden in Nederland met zorgvragen terecht kunnen bij laagdrempelige spreekuren bij ggd-en in Tilburg, Den Bosch en Den Haag.

Vrouwelijke genitale verminking kan op korte of lange termijn lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Er leven in Nederland bijna 30.000 vrouwen die besneden zijn.

 

 Bron: www.pharos.nl/sociale kaart

www.pharos.nl/gevolgen-vgv