Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Ondersteuning migrantenmantelzorgers

Ondersteuning mantelzorgers van laagopgeleide en migranten ouderen

Binnen de meeste gemeenten in Nederland is er een algemeen aanbod van mantelzorgondersteuning, dat niet altijd aansluit bij de behoeften van alle bevolkingsgroepen. Migrantenmantelzorgers krijgen echter vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Vaak zijn ze ook niet als zodanig bekend en in beeld. Verklaringen hiervoor zijn verschillen in taal en cultuur, in het spreken over de ziekte en het overbrengen van de zorgvraag. Het is een uitdaging voor de gemeenten om manieren te bedenken waarop deze groep mantelzorgers wel bereikt wordt om overbelasting bij hen te voorkomen.

Pharos organiseerde in 2016 mini-symposia 'Dementie bij Turkse en Marokkaanse migranten' in diverse regio's in Nederland. De tool 'SignaLeren' van Alzheimer Nederland werd tijdens deze symposia gepresenteerd. 

Draagkracht en draaglast mantelzorgers in balans

Pharos zet haar kennis in om te stimuleren dat migranten mantelzorgers zodanig ondesteund zijn dat hun draagkracht in balans blijft met hun draaglast.

  • In lijn met het programma 'In voor Mantelzorg' werkt Pharos aan ondersteuning van (jonge) migrantenmantelzorgers.
  • Pharos werkt samen met Movisie en zelforganisaties aan de ontwikkeling van een passend respijtzorgaanbod.
  • Pharos bevordert een meer gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorg.

Migranten en mantelzorg

Bij migrantenmantelzorgers wordt veel nadruk gelegd op de traditionele zorgplicht van kinderen voor hun ouders. De verdeling van de zorgtaken vindt vooral plaats binnen de eigen familie. Veel oudere migranten beschouwen ‘succesvol ouder worden’ als het overdragen van taken en verantwoordelijkheden van de oudere aan de jongere generatie, hiermee wordt respect en eer getoond. Dat kan botsen met de visie in Nederland op succesvol ouder worden, namelijk: zoveel mogelijk autonomie en regie over het leven houden. Veel migrantenouderen gaan er van uit dat hun (klein)kinderen voor hen zullen zorgen als dat nodig is, maar die hebben daar vaak onvoldoende tijd voor door werk, studie en/of eigen gezin.  

Wat is de taak van de gemeente?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met als doel dat alle burgers zo lang en zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving. Voor ouderen betekent dat zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met inzet van hun eigen netwerk. Een van de prestatievelden in de Wmo is het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer informatie migrantenmantelzorgers

Zorgen voor je ouders is een manier van leven
Een kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen met dementie

Dementie en mantelzorg. Dementie doet groot beroep op mantelzorger. Artikel uit Phaxx, januari 2013 – Over onderzoek van Pharos naar de situatie van migrantenmantelzorgers die zich inzetten voor familie of vrienden met dementie. Hoe ervaren zij hun mantelzorgtaken en hoe kunnen zorgprofessionals en organisaties hen ondersteunen?

Factsheet Migrantenmantelzorgers