Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Aanpak kindermishandeling en weerbaarheid nieuwkomers- en asielzoekersjeugd

kindermishandeling, weerbaarheidstraining, Asielzoekers en vluchtelingen

Bij asielzoekers zijn er veel aangrijpingspunten om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen. Tijdig signaleren, in gesprek gaan en sociale omstandigheden verbeteren kunnen al leiden tot snelle verbeteringen. Ook het ondersteunen van ouders bij de opvoeding, het informeren over rechten en plichten en het weerbaar maken van kinderen kan helpen.

Dit vraagt een actieve en effectieve aanpak van iedereen die met asielzoekersjeugd te maken heeft. Pharos heeft daarom een aantal activiteiten ontwikkeld. 

  • Publicatie Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijnbedoeld voor weerbaarheidstrainers die een training voor asielzoekerskinderen, kinderen uit Midden en Oost Europa en andere nieuwkomers (gaan) uitvoeren. Managers, leerkrachten en deelnemers van zorgteams kunnen het boekje gebruiken als zij weerbaarheidstrainingen willen laten uitvoeren in het eerste opvangonderwijs en asielzoekersscholen. Deze publicatie is gebaseerd op 'Kom op voor jezelf', weerbaarheidstrainingen voor basisscholen.
  • Monitoring en beschrijving introductie Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Organisaties als COA, PGA en eerste opvangscholen zijn geadviseerd hoe zij de meldcode kunnen implementeren.
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op scholen met asielzoekers en nieuwkomers - Stand van zaken en ervaringen met de aanpak van kindermishandeling. Op eerste opvangscholen wordt vaak met eigen protocollen gewerkt en spelen zorgteams een belangrijke rol. Maar de implementatie van de meldcode vraagt nog aandacht. Pharos gaf workshop aan docenten.
  • Uitvoering workshop en training 'Kindermishandeling bespreekbaar maken - een training voor eerste opvangscholen'.
  • Toolkit Seksueel misbruik in migrantenfamilies
    Toolkit voor hulpverleners binnen reguliere instanties zoals Veilig Thuis en lokale GGD-en, die in samenwerking met migrantenzelforganisaties seksueel misbruik in migrantenfamilies aan de orde willen stellen. Een handleiding over het organiseren van voorlichtings- en uitwisselingsbijeenkomsten. De handleiding bestaat uit een omschrijving van de partners die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking, de wijze waarop de doelgroep geworven kan worden, de rol van de voorlichter tijdens de bijeenkomsten, de opbouw van de bijeenkomst etc. Dit handzame document beschrijft alle stappen.

Dit project wordt gefinancierd door: