Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Migrantenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid

participatie

In het project ‘Migrantenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid’ voorzien wij in de behoefte aan meer kennis over participatie van migranten. Dit doen wij door het in kaart te brengen van ontwikkelde en reeds toegepaste participatiemethoden en instrumenten die succesvol zijn gebleken om migranten actief te laten participeren.

Hiertoe verkennen we zowel de Nederlandse als de buitenlandse literatuur op de aanwezige kennis en participatiemethoden die zijn ontwikkeld en toegepast. Via een quick scan wordt landelijk in kaart gebracht welke methoden door welke stakeholders zijn toegepast en wat dit opleverde. Met de uitvoerders voeren we interviews uit van de succesvolle en de minder succesvolle voorbeelden om nader inzicht te krijgen in de kritische succes- en faalfactoren.

Panelbijeenkomsten migranten

In het gehele project betrekken wij migranten actief. Dit gebeurt in de vorm van vier panelbijeenkomsten waarin met de deelnemers de uitkomsten van de inventarisatie worden besproken en geëvalueerd. Het panel bestaat uit vertegenwoordigers van migranten (patiënten)organisaties en van de landelijke belangenverenigingen van de grootste migrantengroepen in Nederland.

Handreiking

De resultaten en aanbevelingen voor succesvolle participatie door migranten worden opgenomen in een handreiking die wordt verspreid onder relevante gebruikers. Er wordt een implementatieplan ontwikkeld waar de deelnemers uit het migrantenpanel actief bij betrokken worden. Verspreiding en implementatie van de handreiking ondersteunt gebruikers bij de keuze voor en de inzet van effectieve participatiemethoden. Dit draagt bij aan meer en betere betrokkenheid van migranten-patiënten op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, beleid en kwaliteitsontwikkeling in de gezondheidszorg.

Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek, Kwaliteit en Beleid