Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Depressie bespreken met laaggeletterden

laaggeletterdheid

Beeldverhaal Marian heeft een depressie. Wat kan ze doen? én de training Heldere voorlichting over depressie ondersteunt professionals in de gespreksvoering met laaggeletterden over depressie

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Bij het ontstaan van depressie spelen een aantal factoren een rol, zoals het geslacht, de leeftijd en land van herkomst. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Zij lopen het risico depressie als ziekte niet te begrijpen, depressieve klachten niet te herkennen en de aanpak ervan niet te kunnen volgen. Mede hierdoor komen zij vaak laat in de zorg terecht. Als ze eenmaal in behandeling zijn is de kans op no-shows, therapieontrouw, onjuist gebruik eventuele medicatie en weinig voortgang tijdens de behandeling groter dan bij andere zorggebruikers.

Ondersteunend eenvoudig materiaal

Het is belangrijk dat (mogelijke) cliënten begrijpelijke informatie en voorlichting over depressie krijgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals ondersteunt om cliënten te helpen bij herstel. Het boekje is bedoeld voor cliënten, patiënten of naasten die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Daarnaast is er een gratis training voor professionals ontwikkeld.

Marian heeft een depressie. Met wie kan ze praten?

Het boekje vertelt aan de hand van het verhaal van Marian wat zij ervaart in haar depressie, hoe zij hulp vindt, en zich uiteindelijk beter gaat voelen. De inhoud is gebaseerd op interviews met zorgprofessionals uit verschillende domeinen en met ervaringsdeskundigen. Het is getest bij laagopgeleide ervaringsdeskundigen en beoordeeld door experts (van Trimbos-Instituut, Pharos en het Nederland Huisartsengenootschap) op het gebied van depressie.

Voor wie is het boekje bedoeld?

Het boekje kan zorgprofessionals en vrijwilligers ondersteunen bij het geven van eenvoudige uitleg over depressie en over de eerste stappen naar herstel. Denk aan de diverse professionals werkzaam in de eerste lijn, de Geestelijke Gezondheidszorg en het sociaal domein. Het is ook bruikbaar voor professionals in de preventieve zorg en voor vrijwilligers

Het boekje is gratis te bestellen in de webshop van Pharos, of te downloaden als pdf.  


 

Training Effectief communiceren met laaggeletterden - Heldere voorlichting over depressie
Voor professionals in de 0e, 1e en 2e lijn die gesprekken voeren over depressie
Resultaat van de training: u kunt met vragen, informatie en adviezen beter aansluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de cliënt.
Meer informatie: Training 'Effectief communiceren met laaggeletterden - Heldere voorlichting over depressie


  

Cijfers

  • Naar verwachting zal in 2030 depressie wereldwijd tot de top 3 van aandoeningen met de grootste ziektelast behoren (Mathers en Loncar, 2006). In Nederland stond depressie in 2010 op nummer 4 van de lijst met ziektelastveroorzakers (Hoeymans et al., 2010).
  • Tot de risicofactoren behoren onder andere een lage sociaal-economische status: laagopgeleid zijn, laag inkomen en geen werk hebben. Zie:(www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie/oorzaken-en-risicofactoren)
  • Ook in buitenlandse onderzoeken legt men verbanden tussen laagopgeleid zijn, of laaggeletterdheid en depressie. Zo melden Hartley en Horne (2005) vier studies waarin een statistisch significante relatie bleek tussen laaggeletterdheid en een hogere prevalentie van depressie bij verschillende doelgroepen.
  • 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen.
  • 29% van de Nederlandse bevolking heeft (zeer veel) moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie in de zorg. (Sörensen, 2011)

Flyer Eenvoudige voorlichting bij depressie

Nederlands gesproken

Turks gesproken

Arabisch gesproken