Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Anbi status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Actuele beleidsplan

Jaarplan 2018

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2017

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Contactgegevens:

Arthur van Schendelstraat 600
Postbus 13318 - 3507 LH Utrecht
030 234 98 00 

Fiscaal nummer 8022.31.123.

Pharos heeft een eenhoofdige directie:

Mw. drs. Patricia Heijdenrijk-Can is directeur/bestuurder.

Nevenfuncties:

 • Lid Programmacommissie Actieprogramma landelijke initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw.
 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid (vanaf 2018)

Pharos heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit:

 • Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter
 • Mevrouw mr. I.I. Kooy- Veenstra, lid
 • De heer dr. O. de Zwart MPH, lid
 • Mevrouw dr. A.W.M. Kramer
 • Mevrouw drs. N. Ünlü

(Neven)functies leden Raad van Toezicht Pharos

Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur Youké, organisatie van specialistische jeugdzorg

Nevenfuncties

 • Bestuurslid ZonMw (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Midden Nederland (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) (onbezoldigd)

Mevrouw mr. I.I. Kooy-Veenstra, lid
Directeur I.K. Consulting 

Nevenfuncties

 • Lid Advies Raad van CareRate te Rotterdam
 • Adviseur van de Nierstichting (inzake de ontwikkeling en implementatie van de draagbare kunstnier)
 • Mentor, ervaringsdeskundige voor de opleiding Wo & Men on Board
 • Voorzitter Stichting Bureau Sterrenstof (deze stichting zet zich in voor chronisch zieke patiëntjes en hun omgeving)
 • Coach Young Potentials

De heer dr. O. de Zwart MPH, lid
Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp Gemeente Rotterdam

Functie gerelateerde nevenfunctie (onbezoldigd)

 • Secretaris gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond

Mevrouw dr. A.W.M. Kramer, lid 
Hoofd huisartsopleiding 
Hoogleraar onderzoek van onderwijs
Huisarts

 

Mevrouw drs. N. Ünlü, lid
GZ- psycholoog bij Indigo/ NOAGG.

Het beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is geen beloning hoger dan het wettelijke maximum. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de Jaarrekening.