Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze informatie is niet meer actueel. We werken aan een update, maar die zal pas in januari af zijn. 

Nederlands | Arabisch | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Pools | Somalisch | TigrinyaTurks

بارداری یا زایمان در موقع شیوع کرون

بدلیل موجودید ویروس کرونا هر چېز تغییر نموده این زمان یک زمان بسیار سخت برای همه است. همینطور برای خانمهای بادار
.و همسران شان نیز مشکل می باشد
.و برای والدین که یک بچه کوچک دارند

. خانمهای باردار نیز میتوانند به ویروس کرونا مصاب گردند

:در صورتیکه شما ناراحتی داشته باشید به ماما یا بیمارستان زنگ بزنید. ناراحتی از قبیل ذیل میتواند باشند

• سرفه

• حدسه

• آب ریزش بینی

• گلو دردی

• تب ۳۸ درجه یا بالاتر از آن

در صورتیکه ناراحتی داشته باشید اول به اداره  یا به بیمارستان زنگ بزنید

.و بپرسید که چی باید بکنید

اکنون با شیوع ویروس کرونا چه چیز تغیر نموده است؟

1  زیمان 

• پرستار در مورد جای زیمان با شما صحبت می نماید.  در منزل یا در بیمارستان

• شما میتوانید که ۱ یا ۲ تن را انتخاب نمائید که در هنگام زیمان تان حضور داشته باشند. بطور

مثال شوهر تان، خواهرتان یا یک دوست تانرا میتوانید انتخاب نمائید. این موضوع را یکبار دیگر از

.ماما یا بیمارستان بپرسید. این قانون در هر اداره  یا بیمارستان یکسان نیست

• .سعی نمائید تا کسی برای نگهداری از بچه ها تان باشد

2  بچه نوزاد

.بچه که در بطن تان است از ویروس کرونا شما بیمار نمیگردد

:بعد از تولد ممکن است بچه تان بیمار گردد. کارهای را که میتوانید انجام دهید قرار ذیل است

• .دستهای تانرا با صابون بشوئید

• .از دستمال کاغذی استفاده نمائید

• .در هنگام حدسه و سرفه از قسمت داخل بازو تان استفاده نمائید

• به کس دست ندهید، در آغوش نگیرید و نبوسید

• .فاصله 1,5 متر را با دیگران رعایت نمائید

3  سوالات

.برای هر سوال که داشته باشید میتوانید به اداره  مامازنگ بزنید

ممکن است به دکتر زنانه داشته باشید. این دکتر مخصوص خانم ها میباشد. این دکتر در مورد اینکه شما
چی باید بکنید شما را رهنمایی میکند. اگر سوال داشته باشید میتوانید به بیمارستان زنگ بزنید

4  کنترول

• .ماما یا دکتر به شما میگوید که چی وقت شما میتواند دوباره برای کنترول بیآئید

• درصورتیکه شما سرما خورده باشید و ناراحتی دیگر داشته باشید، به اداره  یا بیمارستان

.مراجعه نکنید

• بیشتر اوقات همسرتان اجازه دارد در موقع ملاقات یا آزمایش سونگرافی حضور داشته باشد. این موضوع

.را یکبار دیگر از ماما یا بیمارستان بپرسید

5  در بیمارستان

• .زمانیکه بچه تان بدنیا آمد، آنزمان صرف یک نفر میتواند به بیمارستان نزد شما به عیادت بیآید

همان شخصیکه در جریان زیمان حضور داشت. کسی دیگری اجازه ندارد به دیدن شما بیآید

• گاهی لازم است تا مدت طولانی در بیمارستان بمانید. در این مورد میتوانید از بیمارستان بپرسید که

امکانات چیست.

6  در خانه

در هفته بعد از زیمان ماما یکبار برای دیدن تان می آید. البته درصورتیکه دایه تقاضا نموده باشد او می آید. در صورتیکه شما سوال داشته
باشید میتوانید همیشه به ماما زنگ بزنید. شما میتوانید تصویری زنگ بزنید

دایه به خانه نزد تان می آید.  او شما و بچه تانرا پرستاری و کنترول می نماید. او به شما توضیح میدهد که بخاطر جلوگیری از بیماری چی باید
کنید. موقعیکه دایه در خانه شما حضور دارد باید مهمان به خانه تان نیآید

به هر صورت خوب است تا در خانه مهمان نداشته باشید. خصوصاً زمانیکه کسی بیمار باشد. بطور مثال درصورتیکه سرفه نمایند، حدسه بزنند، آب ریزش بینی داشته باشند، گلودردی یا تب داشته باشند.  بدین ترتیب ممکن است از مصاب شدن بیشتر افراد به ویروس کرونا
جلوگیری نماييد

7  لباس های مخصوص

گاهی افراد در بیمارستان و یا در خانه شما لباس مخصوص می پوشند.  فزضاً از ماسک بینی، دستکش، عینک یا کت بلند استفاده می
نمایند. این وضعیت همه را در برابر ویروس کرونا مصوون نگهمیدارد

 

8  کلاس ها و گروها 

بسیاری از کلاس ها و گروها ادامه نمی یابند.  بپرسید که آیا جلسات انترنتی است یا خیر

ماما، دایه و دکتر زنانه سعی می نمایند تا شما و همسرتانرا به خوبی کمک نمایند!

.در این قسمت میتوانید در رابطه به ویروس کرونا معلومات بیشتر بدست آورید www.pharos.nl/coronavirus


2 juni 2020 versie 4