Disclaimer

 1. Voorwaarden – toepasselijkheid
  De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.Pharos.nl
  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  Pharos heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Pharos garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is en wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
 3. Pharos behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Geen enkele op deze website gepubliceerde tekst mag zonder toestemming van Pharos gebruikt worden en/of gepubliceerd door anderen. Op alle teksten berust copyright.
  Pharos respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andere rechten van derden.
  Pharos spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Pharos. Indien u ondanks deze inspanningen van Pharos meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Pharos gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Pharos.
 4. Pharos respecteert de privacy van gebruikers en gaat zorgvuldig en veilig om met verzamelde persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden.
  Pharos gebruikt de persoonlijker gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
 5. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Pharos heeft geen zeggenschap over deze websites. Pharos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Het gebruik van links of websites is voor eigen risico.
 6. Pharos behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  Pharos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.
 7. Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenregeling Pharos

Naar boven