Privacy statement en cookieverklaring Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Pharos hecht grote waarde aan uw privacy. In dit privacy statement staat beschreven hoe Pharos omgaat met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen als u meer informatie wilt.

Pharos verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Pharos is het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in

 • om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen.
 • om de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.

Pharos is gevestigd in Utrecht en aan de Arthur van Schendelstraat 600.  Pharos staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41185901 en is bereikbaar via 030 2349800 of info@pharos.nl.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Pharos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij voeren een actief beleid op het voorkomen van een datalek.

Met wie delen we uw gegevens?

Pharos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pharos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Deze gegevens verwerken wij omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt, bijvoorbeeld:

 • u een of meerdere nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen
 • een bestelling via de webshop heeft geplaatst
 • u zich heeft aangemeld op ons online (leer)platform
 • u deelneemt aan een training of een bijeenkomst
 • bij ons gesolliciteerd heeft
 • u bij ons tijdelijk bent ingehuurd

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, plaats en land
 • Geboorteplaats en -datum
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Sector, organisatie en functie waarin u werkzaam bent
 • titel
 • BIG nummers of andere registratienummers voor accreditatie aanvragen bij bijvoorbeeld het volgen van trainingen
 • Gegevens die nodig zijn om uw aankoop via de webshop te verwerken. Wij slaan geen bankgegevens op. Betalingstransacties worden gedaan door Buckaroo. Pharos heeft een verwerkingsovereenkomst met Buckaroo.

Verwerkt Pharos bijzondere persoonsgegevens?

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van personen, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en gegevens van strafrechtelijke aard.

Pharos verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Pharos bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Pharos hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

 • Pharos houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.
 • Gegevens van sollicitanten worden bewaard tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure dan wel, met toestemming van betrokkene tot een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure
 • Gegevens die via het Informatie- en Adviespunt worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beantwoorden van de vraag en worden vervolgens geanonimiseerd
 • Informatie die nodig is om verplichtingen en financiële positie van Pharos vast te stellen wordt 7 jaar bewaard
 • Indien nodig voor de afwikkeling van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure kan de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van mijn persoonsgegevens?

Pharos is eindverantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Pharos heeft een functionaris gegevensbescherming. Deze taak is belegd bij de directiesecretaris.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De websites van Pharos wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Pharos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en of u deze accepteert.

De websites versturen d.m.v. cookies informatie naar Google Analytics. Echter:

 • De gegevens worden geanonimiseerd verstuurd, doordat IP-adressen gemaskeerd worden
 • Pharos heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google
 • Pharos stuurt geen data door naar Google voor aanvullende Google-diensten

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook, LinkedIn, Twitter

Pharos heeft accounts op LinkedIn, YouTube, diverse Facebook pagina’s en Twitter. Door onze social media kanalen te bezoeken en/of de op of via deze social media pagina aangeboden informatie te gebruiken of te delen verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de geldende disclaimers van Pharos en de daarin genoemde huisregels.

LinkedIn, YouTube en Facebook hebben ook eigen voorwaarden en regels opgesteld ten aanzien van de privacy van gegevens waar u ook mee akkoord gaat bij het gebruik van deze kanalen.

Gebruik van foto’s en video’s

Pharos maakt regelmatig foto’s of video’s tijdens evenementen. Deze worden gebruikt voor voorlichtingsdoeleinden of om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van onze activiteiten, met in acht name van het portretrecht. Deze worden gepubliceerd op onze websites en social media kanalen. Voorafgaand aan elke activiteit geven we aan dat er foto’s of video’s gemaakt kunnen worden.  U kunt voorafgaand aan elke activiteit bij ons bekend maken als u daar geen prijs op stelt. Pharos is echter niet verantwoordelijk voor bezoekers die foto’s of video’s maken en die publiceren.
Mocht u toch een foto van uzelf tegenkomen die er per ongeluk op staat neem dan contact met ons op via info@pharos.nl, dan verwijderen wij de foto.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pharos en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Mocht u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen hebben of wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen laat het ons weten via info@pharos.nl.

Pharos reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Pharos omgaat met uw persoonsgegevens dan horen wij dat graag van u en zoeken we met u naar een oplossing.

Wijzigingen

Pharos behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.pharos.nl

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Pharos een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in nieuwsbrieven van Pharos.