Aandachtspunten bij het opzetten en borgen van je Kansrijke Start aanpak

Onder de borging van Kansrijke Start verstaan we het verankeren, bestendigen en blijvend maken van werkzame activiteiten, werkvormen en andere onderdelen die uit het actieprogramma voortkomen. Hoe je dat kunt doen laten we in deze blog zien met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leeuwarden en Steenwijkerland. Leer over de werkzame elementen en actuele aanknopingspunten in hun aanpak en laat je inspireren.

Hoe ‘Samen voor Ryan’ leidde tot een aanpak gericht op de eerste 2000 dagen

In de gemeente Steenwijkerland is ‘Samen voor Ryan’ een samenwerking tussen onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en de jeugdgezondheidszorg. ‘Ryan’ staat symbool voor alle kinderen vanaf conceptie tot ongeveer 18 jaar die ondanks alle goede organisaties en professionals tussen wal en schip vallen. De betrokken partijen hebben afgesproken om hier actief op samen te werken, in een zestal vernieuwende aanpakken. Eén van de aanpakken richt zich op de eerste 2000 dagen van een kind. Wat opvalt in Steenwijkerland is dat er vooral veel energie in de beginfase van de samenwerking is gestoken. Dit heeft inhoudelijk veel opgeleverd, omdat in de samenwerking nu steeds teruggegrepen kan worden op gezamenlijk gedeelde waarden en leidende principes.

Een online platform als ontmoetingsplaats voor professionals

Voor de eerste 2000 dagen werd een scholingstraject ontwikkeld dat ‘helaas’ online plaats moest vinden. Met ondersteuning van Hogeschool VIAA werd een online platform opgericht, waarop met 273 professionals uit de regio aan hetzelfde scholingsprogramma werd deelgenomen. Het online platform vervult een belangrijke rol voor de verwezenlijking van de ambitie van ‘Samen voor Ryan’. Er is bewust gekozen om niet het meten, maar het samen leren centraal te stellen. Concreet is er binnen verschillende groepen op het platform de mogelijkheid om, naast het volgen van scholing, te zien wie er allemaal in het netwerk zitten en ervaringen uit te wisselen over thema’s als vroegsignalering, armoede, corona, enzovoort.

Waarom investeren in kansengelijkheid?

De gemeente Leeuwarden wil de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten door te investeren in het jonge kind en meer preventief te werken. Hiervoor wordt gefocust op kinderen en kwetsbare gezinnen in zeven aandachtsgebieden, waarbij de integrale kindcentra de plekken zijn waar dit beleid handen en voeten krijgt. Kansen voor Kinderen is daarmee de paraplu waaronder verschillende beleidsterreinen en ook Kansrijke Start worden ondergebracht. Wat in deze verbinding helpt is dat voor het grootste deel steeds met dezelfde partners wordt gewerkt en dat dezelfde werkwijzen worden gehanteerd, dichtbij in de wijk en in de scholen. Zo wordt geborgd dat zowel ouders als kinderen altijd laagdrempelige ondersteuning kunnen vragen en krijgen en er geen schotten ontstaan. Als voorbeeld wordt gekeken naar de verbinding tussen de programma’s centering pregnancy, centering parenting en Voor- en Vroegschoolse educatie Thuis.

De jeugdondersteuner als spil in de verbinding tussen ouders, kinderen en professionals

Per Integraal Kindcentrum in een aandachtswijk wordt in Leeuwarden een jeugdondersteuner aangesteld. Deze professional richt zich samen met het IKC-team op preventie, normalisering, vroegtijdige signalering en adressering van problemen en een betere verbinding met de leefwereld.

De jeugdondersteuner werkt daarbij nauw samen met de GGD, kinderopvang en het primair onderwijs. Ook wordt gewerkt aan een duurzame samenwerking tussen partijen in de zorg en het sociaal domein, dat wordt vastgelegd in een zorgpad. Zo wordt gebouwd aan een netwerk van preventieve zorg en ondersteuning die laagdrempelig beschikbaar is en waarmee professionals de vinger aan de pols houden.

Voorgaande voorbeelden laten zien dat het bij de borging van Kansrijke Start belangrijk is om te zoeken naar aansluiting bij lokale opgaven, actuele ontwikkelingen en de lokale politieke agenda.

Meer weten? Lees ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ met daarin tien aandachtspunten voor borgen of kijk de opname van de popup bijeenkomst over borgen van 22 april 2021 terug.

Naar boven