Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Nederlands | Arabisch | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Pools | Somalisch | TigrinyaTurks

ጥንሲ ወይ ሕርሲ፣
ከምኡ እውን ኮሮና-

ብምኽንያት ኮሮና-ቫይረስ ኩሉ ነገር ተቐይሩ እዩ። እዚ ንነፍስወከፍ ሰብ ከቢድ እዋን
እዩ። ንነፍሰጾር ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮን ንመጻምድተንን እውን። ከምኡ እውን
ሕጻን ቆልዓ ንዘለዎም ወለዲ።

ንነፍሰጾር ደቂ-ኣንስትዮ እውን ኮሮና-ቫይረስ ክሕዘን ይኽእል እዩ።
እንተድኣ ምልክታት ሕማም ኣጋጢሙኪ፣ ናብ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ናብ ሆስፒታል ደውሊ። እቶም
ምልክታት ሕማም እዞም ዝስዕቡ እዮም፡
• ምስዓል
• ምህንጣስ
• ዕንጓል ንፋጥ ኣብ ኣፍንጫኺ
• ቃንዛ ጎረሮ
• ረስኒ፣ 38,0 ዲግሪ ወይ ልዕሊኡ ዝመጠኑ
እንተድኣ ምልክታት ሕማም ኣጋጢሙኪ፣ መጀመርያ ናብ ቤት-ሞያ ሕክምና ወይ ናብ ሆስፒታል ደውሊ። ከምኡ እውን
እንታይ ክትገብሪ ከምዘለኪ ሕተቲ።

ሕጂ ኮሮና-ቫይረስ ስለዘሎ፣ እንታይ ዝተቐየረ ክህሉው እዩ?

1. ሕርሲ

 • ንስኺ ኣበይ ክትሓርሲ ምዃንኪ፣ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ምሳኺ ክትዘራረብ እያ። ኣብ ገዛ ወይ
  ኣብ ሆስፒታል።
 • ምሳኺ ኣብ እዋን ሕርሲ ዝህሉው 1 ወይ 2 ሰባት ክትመርጺ ትኽእሊ ኢኺ። ንኣብነት ሰብኣይኪን ሓፍትኺን፣
  ወይ መሓዛ። ነዚ ብዝምልከት ገና ንበዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ንሆስፒታል ሕተቲ። እዚ ሕጊ ኣብ ነፍስወከፍ
  ቤት-ሞያ ሕክምና ወይ ሆስፒታል ሓደ ዓይነት ኣይኮነን።
 • ነቶም ቆልዑት ዝሕዘልኪ ሰብ ከምዝህሉው ግበሪ።

2. እቲ ሕጻን
ኣብ ከብድኺ እቲ ሕጻን ብኮሮና-ቫይረስ ክሓምም ኣይክእልን እዩ።
ድሕሪ ሕርሲ ግን እቲ ሕጻን ክሓምም ይኽእል እዩ። እቲ ክትገብርዮ እትኽእሊ እዚ ዝስዕብ እዩ፡

 • ኣእዳውኪ ብሳሙና ተሓጸቢ
 • መንዲል-ወረቐት ማለት ሶፍቲ ተጠቐሚ
 • ኣፍኪ ብኩርናዕ-ኢድኪ ብምሽፋን ሰዓሊን ኣሀንጥሲን
 • ንዝኾነ ሰብ ብኢድ ሰላምታ ኣይትጨብጢ፣ ኣይትሕቆፊ ወይ ኣይትስዓሚ
 • ኣብ ሞንጎኺን ካልእ ዝኾነ ሰብን ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቐት ሓልዊ።

3. ሕቶታት
ንዘለውኺ ኩሎም ሕቶታት ብዝምልከት፣ ናብ ቤት-ሞያ ሕክምና ናይ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ክትድውሊ ትኽእሊ
ኢኺ።

ምናልባት ሓኪም-ማህጸን ክትህልወኪ ትኽእል እያ። እዚኣ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ፍልይቲ ዶክተር እያ። ከምኡ እውን
እዚኣ ዶክተር እንታይ ክትገብሪ ከምዘለኪ ክትነግረኪ እያ። እንተድኣ ሕቶታት ኣለኪ ኮይኑ፣ ናብ ሆስፒታል ክትድውሊ
ትኽእሊ ኢኺ።

4. ቊጽጽር

 • ንስኺ ንቊጽጽር መዓስ እንደገና ክትመጽኢ ከም እትኽእሊ እታ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ዶክተር
  ክትነግረኪ እያ።
 • እንተድኣ ጉንፋዕ ሒዙኪ ወይ ካልኦት ምልክታት ሕማም ኣለውኺ ኮይኖም፣ ናብ ቤት-ሞያ ሕክምና ወይ ናብ
  ሆስፒታል ኣይትምጽኢ።
 • ናትኪ መጻምድቲ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ሰዓት-ምኽሪ ወይ ናብ ኤኾ መርመራ [echo] ምሳኺ ክመጽእ ይኽእል
  እዩ። ነዚ ብዝምልከት ገና ሓንሳብ ንበዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ንሆስፒታል ሕተቲ።

5. ኣብቲ ሆስፒታል

 • እቲ ሕጻን ምስተወልደ፣ 1 ሰብ ጥራይ ናባኺ ናብ ሆስፒታል ክመጽእ ይኽእል። እዚ ንባዕሉ እቲ ኣብ እዋን ሕርሲ ምሳኺ ዝነበረ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ካልኦት  ሰባት ክበጽሑኺ ክመጽኡ ኣይፍቀድን እዩ።
 • ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ንገለ ንውሕ ዝበለ እዋን ክትጸንሒ ኣለኪ። ስለዚ ነገራት ብኸመይ ከምዝቕጽል ንሆስፒታል ሕተቲ።

6. ኣብ ገዛ
በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን 1 ግዜ ክትበጽሓኪ ክትመጽእ እያ፣ ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ዘሎ ሰሙን። ከምኡ እውን ንሳ
እትመጽእ፣ እንተድኣ በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳት ነዚ ንኽግበር ሓቲታ ኮይና እዩ። እንተድኣ ሕቶታት ኣለኪ ኮይኑ፣
ኩሉ ግዜ ናብ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ክትድውሊ ትኽእሊ ኢኺ። ብጻውዒት-ቪድዮ እውን ክትድውሊ ትኽእሊ
ኢኺ።
እታ በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳት ከምልሙድ ኣብ ገዛኺ ክትመጽእ እያ። ንሳ ንዓኺን ንሕጻንኪን ክትከናኸንን
ክትቆጻጸርን እያ። ንስኻትኩም ንኸይትሓሙ እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ንሳ ክትገልጸልኩም እያ። እንተድኣ እታ
በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳት ናባኺ ናብ ገዛ መጺኣ፣ ካልእ ዝበጽሕ ሰብ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ።
ንዓኺ ኣብ ገዛ ዝበጽሓኪ ሰብ እንተዘይሃለወ እውን ዝሓሸ እዩ። ብርግጽ እንተድኣ እቲ ሰብ ምልክታት ሕማም ዘለዎ
ኮይኑ። ንኣብነት ምሳዓል፣ ምህንጣስ፣ ዕንጓል ንፋጥ ኣብ ኣፍንጫኻ፣ ቃንዛ ጎረሮ ወይ ረስኒ። ብኸምዚ ኣገባብ ብኮሮና-
ቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ሒደት ኮይኑ ክድረት ይከኣል።

7. ፍሉያት ክዳውንቲ
ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ገዛኺ ፍሉያት ክዳውንቲ ይኽደኑ። ንኣብነት መሸፈኒ-ኣፍ፣ ጓንቲ ኢድ፣
መነጽር ወይ ጃኬት። እዚ ንነፍስወከፍ ሰብ ብኮሮና-ቫይረስ ንኸይተሓዝ ውሕስነት ይህብ።

8. ስልጠናታትን ጉጅለታትን
ብዙሓት ስልጠናታትን ጉጅለታትን ኣይክቕጽሉን እዮም። ብመንገዲ ኢንተርነት ኣኼባታት ኣለዉ እንተድኣ ኮይኖም
ሕተቲ።

በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን፣ በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳትን በዓልቲ-ሞያ ሕክምና-ማህጸንን፣ ንዓኺን ንመጻምድትኺን
ብጽቡቕ ንምሕጋዝ ዝከኣለን ኩሉ ክገብራ እየን!
ኣብዚ ብዛዕባ ኮሮና-ቫይረስ ዝምልከት ገና ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ፡

https://www.pharos.nl/coronavirus/


4 juni – versie 4