Datum

Naar een toekomstbestendige gezondheidszorg ? Dat los je niet op binnen de zorg alleen!

Datum

Het is onacceptabel en onnodig dat Nederlanders met een lage opleiding gemiddeld 6 jaar eerder sterven en 15 jaar korter in goede gezondheid leven dan mensen met een hoge opleiding doordat zij te maken hebben met ongunstige leefomstandigheden en zaken zoals stress door schulden en gebrek aan bestaanszekerheid.

Pharos zet zich in om deze gezondheidsachterstanden terug te dringen en voor het vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.

De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en dus moet er worden gezocht naar drastische oplossingen. VWS deed een voorzet met de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ en vroeg om reacties daarop via een internetconsultatie.

Pharos heeft deze handschoen ook opgepakt. De kern van onze reactie treft u hier en voor de uitgebreide versie verwijzen wij u naar deze link. 

De meeste winst, zowel wat betreft gezondheid als wat betreft het terugdringen van vermijdbare zorgkosten, is te behalen door expliciet de beleidspijlen te richten op die mensen die zich in een sociaaleconomisch kwetsbare positie bevinden. Een goed gecoördineerde en meerjarige aanpak van de gezondheidsachterstanden van deze groep mensen − zowel door het Rijk, de gemeenten als door zorgpartijen en zorgverzekeraars − zal bijdragen aan reductie van zorgkosten.

Pharos pleit ervoor ook maatschappelijke opgaven als invalshoek mee te nemen. Bijvoorbeeld het risico op een grotere tweedeling in de maatschappij als gevolg van corona en het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit kan betekenen dat bij contractering niet alleen gestuurd en gemonitord wordt op financiële baten en kwaliteit van zorg, maar ook op maatschappelijke opbrengsten zoals ‘gelijke kansen op gezondheid’, reductie van gezondheidsverschillen of toename van welbevinden en inclusie van kwetsbare groepen.

Ook vragen wij om vanuit een bredere blik te kijken naar gezondheid en de houdbaarheid van de gezondheidszorg. We weten immers dat veel fysieke en psychische gezondheidsproblemen hun oorzaak hebben in factoren zoals schulden, gebrekkige participatie, laaggeletterdheid, stress door inkomensverlies of het leven in een onveilige buurt.

Het is dan ook van groot belang dat (preventie van) ziekte niet alleen met een medische bril wordt bekeken, maar dat de fysieke en sociale context nadrukkelijk worden betrokken bij de benadering van vraagstukken en beleidsopties. Door zaken die ten grondslag liggen aan een deel van de gezondheidsproblemen aan te pakken binnen de gemeentelijke context/het sociale domein, kan de druk op de zorg worden verminderd en de effectiviteit worden vergroot.

 

De gezamenlijke reactie van de Federatie voor Gezondheid, waar wij deel van uitmaken, is via deze link te lezen.

 

Naar boven