Datum

Blog: Samenwerken met de mensen om wie het gaat? Natuurlijk!

Datum

Hoe goed bedoeld ook: wat mensen om wie het gaat nodig hebben is niet altijd dat wat beleidsmakers en professionals bedenken en aanbieden. Het bereiken en betrekken van de mensen zelf gaat over het dichten van het gat tussen de dagelijkse problemen en het aanbod, zodat je doet met elkaar wat werkt.

 

Marieke Stopel

Marjan Volkerink

Het komen tot een effectieve Kansrijke Start aanpak begint bij samenwerken met de mensen om wie het gaat. Waar lopen zij tegenaan, waar hebben ze behoefte aan en welke oplossingen zien zij voor zich? Hierover met elkaar de dialoog aangaan kan leiden tot verrassende en creatieve uitkomsten. Tot oplossingen die kijken voorbij bestaande systemen, protocollen en aanbod. En die beter aansluiten bij de vraagstukken van alledag. Aanpakken die rekening houden met de belevingswereld, sociale normen en de leefsituatie van de mensen om wie het gaat.

Als een vrouw afkomstig uit Eritrea na de bevalling haar kind niet direct op de borst wil nemen en deze wegduwt, betekent dit dan dat de Jeugdgezondheidszorg moet ingrijpen? Of is er een cultureel verschil, wordt dit in Eritrea anders benaderd en vraagt dit om een sleutelpersoon die bruggen kan bouwen?

Als een gezin vanuit minimabeleid een fiets krijgt, maar ze weten niet hoe je een band moet plakken of een fiets moet berijden, dan slaat de voorziening de plank mis. En is een fiets überhaupt een behoefte van dit gezin?

Meerwaarde

Wat levert samenwerken met de doelgroep mij op? Is een belangrijke en relevante vraag. Vooral in deze tijd, waar de financiële en personele druk groot is, is het belangrijk om met de juiste dingen bezig te zijn. Samenwerken met de doelgroep biedt inzicht in de dagelijkse vraagstukken en problemen waar mensen in een kwetsbare situatie tegenaan lopen, de oplossingen die zij zelf zien en hoe zij reeds bedachte oplossingen ervaren. Het is een toetssteen om te zien of je met de juiste dingen bezig bent, en biedt zicht op wat er nodig is om vraagstukken met elkaar op te lossen. Wanneer je beter aansluit op wat nodig is, ben je bezig met de dingen die maatschappelijk relevant zijn en ontstaan er oplossingen met een groter draagvlak.

In actie

Het samenwerken met de mensen om wie het gaat kun je op allerlei manieren doen. Variërend van het laten aansluiten van de doelgroep bij bijeenkomsten van je lokale coalitie of bij werkgroepen, afnemen van interviews, tot het voeren van rondetafelgesprekken. Maak daarbij wel gebruik van begrijpelijke taal en beeldmaterialen. Sluit aan bij de taal en belevingswereld van de doelgroep en wees ook duidelijk aan de voorkant over wat wel en niet haalbaar is. Welke vorm voor samenwerken je ook kiest: zet een volwaardige samenwerking centraal. Dit betekent dat je echt in dialoog gaat en begint bij de ervaringen en vragen van de mensen zelf. Maar ook dat je ze betrekt bij het resultaat en de vervolgstappen. Laat zien wat er met hun input gedaan wordt en wat het heeft opgeleverd. Het is belangrijk dat de mensen om wie het gaat zelf daadwerkelijk beter worden van de samenwerking. Dus niet ‘samenwerken om het samenwerken’ maar… samenwerken als essentiële succesfactor in het komen tot een Kansrijke Start aanpak die werkt voor de mensen om wie het gaat.

Voordeel voor iedereen

De kans bestaat dat de oplossingen die nodig zijn op korte termijn extra investeringen vragen. Denk aan rekening houden met beperkte gezondheidsvaardigheden, taalachterstand en digitale vaardigheid. Maar als de effectiviteit van aanpakken daarmee verbetert, zal dit logischerwijs op lange termijn kostenbesparend zijn. En andersom geldt: de oplossingen van de mensen zelf kunnen laten zien dat bestaande oplossingen overbodig zijn of efficiënter kunnen, waarmee al op korte termijn kosten bespaard kunnen worden. Waar het lukt om in het samenwerken bestaande kaders en overtuigingen los te laten, ontstaan verrassende uitkomsten en oplossingen. En daar heeft iedereen voordeel van.

Meedoen aan het leertraject?

In 2021 willen we een aantal coalities extra begeleiding bieden bij het volwaardig samenwerken in hun gemeente. Op 10 december jl. vond het webinar ‘Betrekken van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie’ plaats als introductiesessie. Als vervolg hierop willen we het eerste kwartaal van 2021 met een aantal coalities oplopen in het maken van de vertaalslag van deze webinar naar de eigen praktijk. We brengen in het traject verschillende coalities met elkaar in contact om ook van elkaar te leren. En uiteraard leren wij ook weer van jullie. Wil je meedoen? Geef je dan op voor het leertraject via kansrijkestart@pharos.nl

Naar boven