Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Nederlands | Arabisch | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Pools | Somalisch | TigrinyaTurks

怀孕、分娩及冠状病毒

由于冠状病毒,一切都发生了变化,每个人都经历着一段艰难的时刻。对于孕妇及其伴侣,以及年幼婴儿的父母来说,亦是如此。

孕妇也可能感染上冠状病毒。

如果您出现或存在以下症状,请致电助产士或医院:

 • 咳嗽
 • 打喷嚏
 • 流鼻涕
 • 咽喉痛
 • 发烧达到0度或更高
 • 丧失味觉和/或嗅觉

如果您出现不适状,请首先致电助产士或医院,并咨询您应如何应对。

 

鉴于目前冠状病毒的存在,将会发生哪些变化呢?

1. 分娩

 • 助产士与您商讨分娩的地点,在家中亦或医院中分娩。
 • 通常分娩时可由一人陪同,例如您的丈夫、您的姐/妹或一位女友,某些情况下允许两人陪同。就此,请咨询助产士或医院。
 • 请为其他孩子安排保姆。

2. 婴儿

尚未出生的婴儿不会因冠状病毒而患病。

在出生后,宝宝则可能患病。就此,您可以采取以下防护措施:

 • 接触婴儿前请用肥皂洗手
 • 母乳喂养前请用肥皂洗手
 • 挤奶前请用肥皂洗手
 • 奶瓶喂养前请用肥皂洗手

 

当您自己携有冠状病毒时的建议:

 • 喂养、护理和拥抱婴儿时,请佩戴口罩。
 • 每次请更换新的口罩。
 • 请使用一次性纸巾。
 • 请在内肘部打喷嚏和咳嗽。
 • 请勿与任何人握手、拥抱或亲吻。
 • 婴儿休息/睡觉时,请与婴儿保持5米的距离。

3. 问题

若有任何疑问,请致电助产士所在诊所咨询。

您可能在妇科医生处就诊,这是一位针对女性的专科医生,为您和您的婴儿提供护理。如有任何疑问,可致电其所在医院.

4. 复查

 • 您与助产士或医生一起计划下一次的约会时间。
 • 如存在担忧之处,您也可以自己致电预约额外的检查。
 • 如果您患有感冒或存在其他不适症状,请勿前往诊所或医院,但请致电告知。 某些情况下,可通过电话进行检查,和/或安排新的复查时间。
 • 医疗角度而言,必要时检查照旧进行,但助产士或医生将穿戴特殊的防护服。
 • 很遗憾,并非每次都允许您的伴侣陪同前往,就此请向助产士或医院咨询。

5. 住院期间

 • 婴儿出生后,是否允许探访因医院而异,请向您分娩的所在医院咨询。
 • 有时您需要在医院多住一段时间,这种情况下,请咨询医院进一步的安排。

6. 返家

助产士与您商讨其家访的频率。如有疑问,您可随时致电助产士,或通过视频通话。

产妇护理师将上门照顾及检查您和婴儿的状况,并向你们解释为避免患病而应采取的措施。

您的产妇护理师和助产士可以上门拜访,这一点,最好事先与产妇护理进行商谈。

除此之外,政府还规定了其他访客的允许人数。请仔细考虑是否接待访客,访客可能会增大您或婴儿的冠状病毒感染几率。

当某人存在诸如咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、喉咙痛或发烧之类的不适症状时,最好不要上门拜访,以免感染。

7. 特殊防护服饰

如果您存在与冠状病毒相关的不适症状,或者携有冠状病毒,助产士或妇科医生将穿戴特殊的冠状病毒防护服,如口罩、手套、防护镜或外套,从而保护所有人免受冠状病毒的侵害。

8. 课程和团组

许多课程和团组被取消,请咨询助产士是否安排网上聚会。

9.新冠疫苗

一组医生和科学家们就妊娠期间的疫苗接种展开了研究。
他们的建议是:所有孕妇都可以接种新冠疫苗。
就此请咨询您的家庭医生或助产士。

助产士、产妇护理和妇科医生将竭尽所能为您和您的伴侣提供最佳的服务!

点击以下链接,可查询更多关于冠状病毒的信息:www.pharos.nl/coronavirus


15 april 2021 – versie 5