اسحٰق و مریم مشکلات زیاد دارند

آنها مریم و اسحٰق هستند. آنها چهار فرزند دارند. نورا ) ۱۱ ساله(، الیاس ) ۸ ساله( ایلین ) ۴ ساله( و
میشل ) ۲ ساله( هستند. مریم و اسحٰق خیلی زیاد نگران هستند. اسحٰق حراس دارد که ممکن است
بدلیل شیوع کرونا کار خود را از دست بدهد و در آینده کم پول گردد. ضمنا آنها در مورد سلامتی
خانواده و بچه ها شان نگران هستند.

در خانه خیلی شلوغ است

در خانه خیلی شلوغ است. مریم و اسحٰق بیشتر از قبل از استرس اذیت هستند. آنها میخواهند تا
بچه ها شان خوب به حرفهای آنها گوش دهند. بچه ها شیطانی میکنند و به حرف گوش نمیدهند.
اسحٰق بیشتر اوقات عصبانی میشود. او بیشتر اوقات بچه ها را مجازات می نماید.

اسحٰق و مریم بیشتر اوقات استرس دارند

اسحٰق و مریم استرس دارند. آنها نمیدانند که چه کار کنند و نا مطمین هستند.

بعضي اوقات اسحٰق خیلی زود بالای بچه ها عصبانی می شود.

اسحٰق بیشتر اوقات عصبنی است

اسحٰق تا حدی استرس دارد که در برابر بچه ها نسبت به گذشته سخت گیرتر شده است.
او داد میزند و الیاس را با سیلی میزند. گاه گاهی او را محکم میگیرد. بچه نمی توانند علت این
وضعیت را درک کنند. آنها حراس دارند و خود را امن احساس نمی نمایند

سر مریم کاملاً پر شده است

مریم خیلی خسته است. برای او مشکل است تا از بچه ها مواظبت نماید. مریم فکر زیاد
فکر میکند. سر او کاملا پر شده. او نمیبیند که بچه هاش چی میکنند و خیلی خوب نمیداند که
آنها به چه چیز نیاز دارند. او حرف نمیزند. بچه ها نمیدانند که چرا مادرشان حرف نمیزند.

بچه ها باید بشکل مصوون رشد نمایند

بچه ها حالا بیشتر اوقات غمگین هستند و می ترسند. براینکه نورا، الیاس، ایلین و میشل
بتوانند رشد سالم نمایند، لازم است تا آنها خود را امن احساس نمایند. این کار حالا ممکن نیست.
بشکل مصوون بازی نمودن، آموختن، فکر کردن و رشد یافتن برای بچه ها خیلی مهم است.

مریم و اسحٰق باهم قرار میگزارند

مریم و اسحٰق نمیخواهند که بچه هایشان بترسند و خود را غم؛ین احساس نمایند. آنها
محبت و توجه میخواهد و در ضمن به قوانین نیاز دارند تا یکدیگرا کتک نزنند و بالای همدیگر
داد نزنند. آنها در مورد رویه وروش خود فکر میکنند. در این مورد با هم حبت می نمایند و قرار
میگزارند. اسحٰق بعد از این سعی می نماید تا:
1  آرامش خود را حفظ نماید و خیلی زود از خود واکنش نشان ندهد
2  اګر نتواند که آرامش خود را حفظ کند بیرون برود و قدم بزند
3  موقعیکه بچه ها کارهای مثبت انجام دهند آنها مورد تمجید قرار میگیرند.

اسڅٰق آرمش خود را حفظ می نماید

اسحٰق آرام می باشد و بلاوقفه از خود واکنش نشان نمیدهد
• او این کار با بستن چشمایش انجام میدهد
• او نفس حمیق میکشد
• او با آرامی از ۱ الی ۱۰ حساب میکند

اسحٰق تمجید میکند

زمانیکه نورا و الیاس یک کار انجام دهند او آنها را مورد تمجید قرار میدهد. پجه خوش اند
از اینکه پردشان خوب است.

مریم تقاضایی مشورت نموده

مریم به کسی که او را می شناسد و برایش قابل اعتماد است زنگ میزند
به مشورت داده میشود. مشورت چنین است :
•  با تفاق خانواده یک جدول )برنامه( درست کن .
•  با اتفاق هم قوانین بسازید .

اسحٰق و مریم با بچه هایشان قرار میگزارند

مریم این کار را انجام میدهد. او به بچه ها چنین قرار میگزارد :
•  زمانیکه وقت بازی ما تمام گردد ما لوازم بازی خود را جمع میکنیم
•  ما در اوقات ثابت، با هم در دور میز غذا میخوریم
•  ما تکلیف خانگی خود را در یک زمان ثابت انجام میدهیم. زمانیکه تکلیف خانگی تمام شد
بازی میکنیم
اسحٰق و مریم با بچه هایشان قرار میگزارند

بعضی اوقات به مساعدت بیشتر نیاز است

•  آیا شما میخواهید با کسی در مورد مشکلات خانواده گی تان حرف بزنید؟ به اداره حمایت
از بچه و مادر، به داکتر فامیلی یا مرکز ساحوی زنگ بزنید
•  آیا شما میخواهید با یک کارمند یک سازمانی در رابطه به خشونت در خانواده تان
صحبت کنید؟ در صورتیکه خواسته باشید میتوانید به شماره ) ( سازمان خانه امن
زنگ بزنید. شما میتوانید بشکل گم نام، بدون ذکر اسم و مشخصات تان تماس بگیرید
•  آیا شما خیلی زیاد حراس دارید که کسی شما را اذیت خواهد نمود؟ فرضا کسی شما را
کتک خواهد زد یا کسی سلاح در دست دارد. در آنصورت به شماره زنگ بزنید. شخصیکه
با شما از طریق این خظ صحبت میکند تعیین خواهد نمود که شما به مساعدت کی نیاز دارید
(پلیس، آتش نشانی، یا امبولانس)
•  شما میتوانید با یکی از نزدیکان تان صحبت نمائید. کسی که برای شما قابل اعتماد است


Deze publicatie is gemaakt in samenwerking met:

Naar boven