Kwaliteitsnorm

Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij kunnen inschatten in welke situaties een tolk nodig is en of dit een professionele, of een informele tolk kan zijn. Gebruik van een beoordelingsschema helpt bij het maken van deze keuze.

Pharos
KNMP
KNOV
LHG
NHG
NIP
NPCF
NVvP

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Tolken in de zorg

Patiënten en cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het inhuren van een professionale tolk. Ook de zorgverlener kan ertoe over gaan een tolk of vertaler in te zetten. De kosten voor een professionele tolk worden niet meer vergoed door de overheid. Vele veldpartijen, professionals, kenniscentra en wetenschappers hebben zich uitgesproken tegen deze maatregel. Zij wijzen erop dat de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg in het geding komt door deze maatregel die het verminderd inzetten van professionele tolken tot gevolg kan hebben. Het voornaamste argument hierachter is dat goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener één van de basisvoorwaarden is voor het leveren van veilige en effectieve zorg. Immer, een zorgverlener moet op basis van de juiste informatie een diagnose stellen en een behandelingsvoorstel doen. En de patiënt moet precies kunnen begrijpen wat deze behandeling inhoudt, wat eventuele risico’s zijn en wat er van hem/haar wordt verwacht. Bijvoorbeeld ten aanzien van medicatie.

Meer informatie over tolken in de zorg