Datum

Alle kinderen verdienen een kansrijke start

Datum

Vandaag presenteert Hugo de Jonge, minister van VWS, in Tilburg zijn plannen voor het actieprogramma Kansrijke Start. Het doel is meer kinderen in een kwetsbare situatie een kansrijke start geven en zo gezondheidsproblemen op langere termijn te voorkomen.

Ieder kind een kansrijke start

Ieder kind verdient een optimale kans op een goede toekomst. Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. De kansen op een gezonde start zijn niet gelijk verdeeld; kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Niet alleen medische, maar juist ook niet-medische factoren (zoals armoede, schulden, huisvesting, isolement en psychosociale problematiek) spelen een belangrijke rol. Voor een gezonde start van alle kinderen (ongeacht hun achtergrond en leefomgeving) is een aanpak nodig die inzet op het bieden van goede zorg, en die aandacht heeft voor achterliggende problematiek. Een integrale aanpak waar inwoners en professionals in de wijk bij betrokken zijn.

Het is geweldig dat de minister zich uitspreekt over het belang van de eerste 1000 dagen van het leven. Wij voelen ons extra ondersteund in ons werk en dat zal ook gelden voor zorgprofessionals en gemeenten. Investeren in de kansrijke start van kinderen in een kwetsbare positie is een belangrijke manier om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Een kansrijke start kan de intergenerationele overdracht van gezondheidsachterstanden doorbreken.

Bart Looman, manager van het programma Gezond opgroeien.

Extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen

Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Het actieprogramma Kansrijke Start zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en legt daarbij de nadruk op een goede verbinding tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid. Vanuit lokale coalities worden ketenafspraken gemaakt tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte.

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door lokale samenwerking tussen alle betrokken partijen te ondersteunen. Het is dan ook goed nieuws dat het programma Kansrijke Start middelen beschikbaar stelt voor GIDS (Gezond In De Stad)-gemeenten die een lokale coalitie willen vormen. We zien bij gemeenten veel interesse in het investeren in een goede start voor kinderen. Er is al de nodige kennis over wat hierbij goed werkt, en er kan veel geleerd worden van gemeenten die hier al ervaring mee hebben opgedaan. Het is onze taak om deze kennis breed beschikbaar te maken.

Daphne Ketelaars, manager van Gezond in…, het  stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

 

Wat biedt Pharos gemeenten en zorgprofessionals?

Pharos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden, en het bereiken en betrekken van kwetsbare gezinnen via persoonsgerichte zorg. Ons motto is kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedereen. Ook voor laagopgeleiden en mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. We zetten ons breed in voor een Kansrijke Start:

  • Via het programma Gezond in… stimuleren we gemeenten om een kansrijke start voor ieder kind onderdeel te laten zijn van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Bestaande kennis en ervaring van gemeenten die hier al langer aan werken, worden actief gedeeld met andere gemeenten zodat ze deze kunnen benutten bij het vormgeven van een  aanpak rondom Kansrijke Start.
  • We werken samen met het Erasmus MC en onderzoeksinstituut DRIFT om de bestaande kennis rond dit thema te verdiepen.
  • Via het traject Verkleinen van gezondheidsverschillen van het Programma Sociaal Domein begeleiden we, samen met andere partijen, gemeenten gedurende twee en een half jaar met een intensief leer- en verandertraject. Naast het thema Veilige, kansrijke en gezonde start is Gezond gewicht een belangrijk thema. Samen leren, ontwikkelen en versnellen staat in dit traject centraal.
  • Pharos biedt (zorg)professionals en wijkteams trainingen, praktische handvatten en eenvoudig voorlichtingsmateriaal dat zij kunnen gebruiken bij het bereiken en ondersteunen van kwetsbare groepen.

Wilt u meer informatie? Kijk bij Gezond Opgroeien en Gezond In of neem contact op met Daphne Ketelaars of Bart Looman via 030-2349800.

Naar boven