Organisatiestructuur

Om gezondheidsverschillen nog effectiever terug te dringen, bundelen we onze activiteiten sinds juni 2024 in drie domeinen. We versterken onze kennisbasis over (het terugdringen van) gezondheidsverschillen en geven antwoord op de veel gestelde vraag: ‘hoe dan?’.

In ons jaarplan 2024 lees je hier meer over. Op deze pagina lees je meer over de drie domeinen, de teams die daarbinnen vallen en de thema’s waar zij zich mee bezig houden.

Domein Brede gezondheid

Binnen het Kennisdomein Brede Gezondheid richten we ons op de achterliggende oorzaken van gezondheidsachterstanden. Gezondheid wordt immers ook – in steeds grotere mate – bepaald door de omstandigheden waarin we geboren worden, leven, werken, leren en wonen en ouder worden. Binnen dit domein werken we lokaal, regionaal en landelijk aan integrale aanpakken. Onder Brede Gezondheid vallen ook domeinoverstijgend werken aan preventie, de sociale basis, mentale weerbaarheid en vitaal ouder worden.

Team Gezond en kansrijk opgroeien

Dit team houdt zich bezig met gelijke kansen op gezond opgroeien. Met aandacht voor ouderschap in kwetsbare omstandigheden in de eerste 1000 dagen tot mentale gezondheid onder jeugdigen, een stevige pedagogische basis en welbevinden op school. We begeleiden Kansrijke Start coalities in een integrale benadering, sensitief vakmanschap en we doen onderzoek naar de situatie van kinderen, jongeren en hun ouders in kwetsbare omstandigheden.

Team Inclusieve preventie en leefstijl

Dit team richt zich op het toegankelijk maken van preventieactiviteiten toegankelijk voor iedereen en dat daarbij rekening wordt gehouden met achterliggende maatschappelijke oorzaken van gezondheidsverschillen. Het team verzamelt kennis over wat werkt op het gebied van gezond leven voor mensen in kwetsbare situaties. Hiervoor wordt onder andere ingezet op sensitieve, brede gesprekvoering en ervaringsdeskundigheid. Een voorbeeld is de wijkaanpak “Een Rookvrij Leven voor Iedereen”.

Team Toekomst van gezondheid

Dit team richt zich op het bevorderen van domeinoverstijgend (samen)werken voor de opgave van gezondheidsverschillen. Inhoudelijk ligt de focus op de achterliggende oorzaken van gezondheidsverschillen, zoals bestaanszekerheid, fysieke leefomgeving, sociale omgeving en andere persoonlijke omstandigheden. Om impact te maken hierop ontwikkelen we samen met gemeenten en GGD-en passende handelingsperspectieven op wijk-, lokaal en regionaal niveau, aansluitend bij de inzichten van professionals en behoeften van inwoners.

Domein Inclusieve gezondheidszorg

Het domein inclusieve zorg streeft ernaar om de zorg inclusiever, begrijpelijker en meer persoonsgericht te maken, zodat iedereen toegang heeft tot hoogwaardige gezondheidszorg.

Team Goede toegang voor iedereen

Dit team zet zich in voor toegankelijke zorg voor iedereen. Ze ontwikkelen innovatieve tools voor zorgprofessionals, bouwen sterke samenwerkingen op lokaal niveau, versterken de gezondheidsvaardigheden van organisaties en stimuleren inclusieve digitale zorg. Hierdoor openen ze de deuren van de zorg voor mensen die de taal niet goed beheersen of digitaal minder vaardig zijn. Samen maken ze de zorg voor iedereen toegankelijk.

Team Persoonsgericht werken in de zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij de mens centraal staat en niet de medische aandoening. Het is zorg die aansluit bij de vaardigheden, sociale omstandigheden, waarden en behoeften van mensen. Dit team ondersteunt zorgverleners bij het geven van deze zorg, door het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten. Aandachtgebieden zijn onder andere samen beslissen, chronische stress, medicatiegebruik en begrijpelijke communicatie. Dit draagt eraan bij dat iedereen kwalitatief goede zorg ontvangt.

Team Diversiteitssensitieve zorg (inclusieve zorg voor iedereen)

Dit team zet zich in tegen discriminatie en stigmatisering in de zorg, met een focus op het verbeteren van zorg voor mensen met een migratieachtergrond. Ze ondersteunen zorgverleners in het geven van cultuursensitieve zorg en werken aan het voorkomen van meisjesbesnijdenis via initiatieven zoals het Focalpoint VGV.

Domein Verbeteraanpakken

In de verbeteraanpakken leggen we de focus op de verdere doorontwikkeling van aanpakken en methodes om gezondheidsverschillen te verkleinen. De wereld staat immers niet stil. Je kunt denken aan een duurzame samenwerking met sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen of aan effectieve inzet van co-creatie. Samen met professionals en de mensen om wie het gaat werken we aan deze doorontwikkeling. Zo bouwen we aan een goed gevulde gereedschapskist met handelingsperspectieven die jou helpen om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Team Scholing & Training

Team Scholing & Training zet de kennis en expertise van Pharos om in trainingen die zorgverleners en professionals in zorg, welzijn en onderwijs helpen om in hun dagelijkse praktijk bij te dragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Stafafdelingen

Onder de Staf vallen verschillende afdelingen die de organisatie ondersteunen. Waaronder: HR, Financiën, Marketing & Communicatie en Secretariaat & Facilitair.

HR

De HR-afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het werven, selecteren, opleiden en ontwikkelen van personeel. Ze zorgen ook voor naleving van arbeidswetgeving, arbeidsrelaties, en een veilige werkomgeving.

Financiën & ICT

De afdeling financiën & ICT is verantwoordelijk voor de budgettering, boekhouding, financiële rapportages en naleving van wet- en regelgeving. De afdeling adviseert over kostenbesparingen en investeringen. Daarnaast optimaliseert de afdeling (het gebruik van) ICT-systemen en zorgt voor data beveiliging.

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie ontwikkelt en implementeren marketing- en communicatiestrategieën, voeren campagnes uit, en onderhouden de merkidentiteit om de zichtbaarheid en reputatie van de organisatie te verbeteren. De afdeling is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de organisatie.

Secretariaat & Facilitair

Het secretariaat verzorgt administratieve en organisatorische ondersteuning, zoals: agendabeheer, correspondentie, en notulering. De facilitaire afdeling beheert en onderhoudt de werkruimte en voorzieningen. Het onderhouden en schoonmaken van het kantoor en beheren van kantoorvoorraden.

Naar boven