Programma – Gezond In…

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten (Gezond In De Stad) helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

Ons doel

Stimuleren dat de 165 GIDS-gemeenten een doelgerichte en duurzame aanpak van gezondheidsachterstanden realiseren en deze borgt in regulier beleid en financiering.

Meerjarendoelen

  1. Verbreding draagvlak door agendering van het belang van de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
  2. Actualiseren, verspreiden en delen van kennis en praktijkvoorbeelden.
  3. Stimuleren dat meer gecombineerde trajecten binnen de integrale aanpak verder worden geconcretiseerd en versterkt.
  4. Kennis delen met gemeenten over passende manieren van sturen, monitoren en lerend volgen van de lokale aanpak.

 

5 sporen

Waarom het stimuleringsprogramma Gezond in…

Gezondheid en gezondheidsverschillen staan volop in de belangstelling. De ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018’, de WRR ‘Policy Brief Van verschil naar potentieel en de voorbereiding van het Preventieakkoord’ voeden het debat. En getuigen van ambities om te werken aan de opgaven rond gezondheid. Positief is het feit dat we steeds ouder worden en dat de meeste mensen zich gezond voelen. Tegelijkertijd zijn er kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt en waarvoor aandacht wordt gevraagd in bovenstaande beleidsnotities en landelijke bewegingen.

Inspireren en kennis delen

We zijn blij met de ambities die spreken uit het Preventieakkoord in wording. En we stimuleren gemeenten om deze ambities te benutten als inspiratiebron voor lokale doelen. We delen actuele kennis over hoe de drie speerpunten in het akkoord aangepakt kunnen worden zodat ze ook goed uitwerken voor inwoners met een lage ses. Ook de landelijke beweging rond een ‘Kansrijke Start’ kan voor gemeenten werken als vliegwiel om aan de slag te gaan met thema’s als signaleren van problemen bij kwetsbare ouders en het bieden van hulp en opvoedondersteuning. Gezond in… draagt hier graag aan bij door beschikbare kennis te delen met gemeenten, nieuwe kennis en goede voorbeelden rond ’Kansrijke start’ op te halen en vervolgens weer actief te verspreiden. De “body of knowledge” rond het terugdringen van gezondheidsverschillen wordt op deze manier aangevuld met kennis rond de eerste 1000 dagen.

Wijzen op achterliggende problemen

Het is goed dat in het debat over beïnvloeding van leefstijl veel meer dan voorheen wordt gewezen op de achterliggende problemen die stress met zich meebrengen en van invloed zijn op gezondheid en op (het volhouden van) een gezonde leefstijl. Deze notie vormt ook een belangrijke basis voor het Stimuleringsprogramma Lokale aanpak gezondheidsachterstanden Gezond in…. In dit programma worden gemeenten gevoed met kennis over deze achterliggende factoren en hoe deze te betrekken bij een brede aanpak. In de VTV wordt ook gewezen op het belang van deze integrale aanpak, niet alleen tussen verschillende soorten zorgprofessionals, maar ook over de grenzen van volksgezondheid en zorg heen. ‘De ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat. Het kost tijd om brede samenwerkingen op te zetten en er moet ruimte zijn om te experimenteren. Dat is precies wat nu gebeurt in veel GIDS-gemeenten. Men probeert zaken als armoede, schulden, omgeving en laaggeletterdheid te betrekken bij de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Agenderen gezondheidsachterstanden

Gezond In… ontwikkelt samen met gemeenten al doende kennis over hoe deze zaken te integreren in de aanpak van gezondheidsachterstanden en omgekeerd hoe we aandacht voor
gezondheid kunnen agenderen bij andere beleidsdomeinen zoals werk en inkomen en ruimtelijke ordening. We zoeken naar inzichten in hoe men gezondheid effectief kan koppelen aan andere gemeentelijke opgaven, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein. We doen dat bijvoorbeeld door actiebegeleidend onderzoek en verspreiden de kennis die daaruit voortkomt onder alle gemeenten. We ordenen daarnaast de reeds aanwezige kennis uit binnen- en buitenland systematisch en bekijken welke kennisvragen over de aanpak van gezondheidsachterstanden daaruit naar voren komen. Bij het verdiepen van kennis over de aanpak en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn, trekken we op met gemeenten en wetenschappers.

Samenwerkingspartners Gezond In…

Voor het programma Gezond In… werkt Pharos onder andere samen met landelijke en regionale partijen en netwerken:

Alles is Gezondheid (AIG), VNG, G4/G40, GGD GHOR NL en GGD-en, RIVM/CGL, JOGG, ZonMw, Ineen, ROS-netwerk, Gezondheidsfondsen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeraars, andere kenniscentra en thema-instituten, migrantenorganisaties, verschillende directies van VWS, ministerie van SZW, RVS, ZIN, NZA, Stichting Lezen & Schrijven, DIVOSA, Kans voor de Veenkoloniën, Drenthe Gezond, netwerken in het sociaal domein zoals Alliantie van Kracht en rond schuldhulpverlening en armoedebestrijding, AEF, Platform Gezond Ontwerp, academische werkplaatsen, universiteiten en IWW.