Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start

Friesland werkt ook op provinciaal niveau aan Kansrijke Start

In Friesland is Thea Westerink sinds een half jaar provinciaal aanjager van Kansrijke Start. Bij de lokale coalities ziet zij een grote intrinsieke motivatie om goede geboortezorg aan zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie te bieden, maar merkte ook dat er grote verschillen waren tussen gemeenten en dat kennis weinig gedeeld wordt. Meer kennis onderling delen en gemeenschappelijke thema’s provinciaal oppakken, wordt verder vormgegeven, onder andere door het provinciaal lerend netwerk Kansrijke Start.  

Provinciale paraplu

“Van meet af aan is Kansrijke Start in Friesland op provinciaal niveau georganiseerd”, vertelt Thea Westerink. Rond de Friese Preventieaanpak (FPA) werken al heel veel organisaties op provinciaal niveau samen. Denk aan de GGD, Zorgverzekeraar De Friesland, ROS Friesland en alle Friese gemeenten. Het lag dus voor de hand om ook met Kansrijke Start daarbij aan te sluiten.

Westerink ervaart in haar werk als provinciaal aanjager Kansrijke Start de mogelijkheden die deze Friese samenwerking biedt als ‘een cadeautje’. “De FPA is een netwerkorganisatie waar heel veel mensen aan verbonden zijn waar we gebruik van kunnen maken. Ik kan eenvoudig organisaties en mensen vinden waar we mee kunnen samenwerken. De FPA heeft ook andere coalities, zoals Financieel Fit Fryslân en Gezond Leven waar wij ook mee te maken hebben en dus snel verbinding mee kunnen leggen. Er is een digitaal platform waar we kennis kunnen delen en online discussies kunnen voeren.”

Provinciaal lerend netwerk Kansrijke Start

Eén van de doelstellingen voor Kansrijke Start is het samenstellen van het provinciaal lerend netwerk Kansrijke Start. Dat lerend netwerk valt binnen de FPA en is een van de manieren waarop Thea Kansrijke Start op provinciaal niveau aanjaagt. Er is een kerngroep gevormd met partijen als de GGD Fryslân, Consortium geboortezorg Noord Nederland, de ROS, enkele vertegenwoordigers van gemeenten, Sociaal Domein Fryslan en Kraamzorg. Op de achtergrond is Zilveren Kruis/ De Friesland onderdeel van de kerngroep. Indien van toegevoegde kan de samenstelling uitgebreid worden met andere organisaties.

Het lerend netwerk werkt verschillende thema’s. Deze worden onder andere opgehaald uit de lokale coalities Kansrijke Start. Vanuit dit netwerk werkt men bijvoorbeeld aan het gezamenlijk organiseren en faciliteren van trainingen en heeft de focus op kinderen van asielzoekers en ouders met een laag verstandelijk niveau, psychiatrische problemen of financiële beperkingen. Prioriteit van Westerink nu is om de implementatie en het gebruik van het zorgpad Kansrijke Start en de knelpunten die lokale coalities daarbij ervaren voor de hele provincie in kaart te brengen. “Zodat we weten wat iedereen doet en wat werkt. Zo kunnen we op zoek naar de gemene deler, naar bouwstenen voor wat wij vinden dat een mooi Fries zorgpad is, met ruimte voor lokale invulling. En zo kunnen we de kennis ook onderling beter delen.”

Ondanks de provinciale paraplu is het niet de bedoeling dat het project van bovenaf wordt gestuurd. “Wij leveren de bouwstenen, daar kunnen de lokale coalities in gemeenten mee doen wat ze willen om zo een lokale kleur aan het project te geven. Voor een gemeente die net gestart is met bijvoorbeeld de begeleiding van zwangeren in een kwetsbare situatie, is het fijn dat ze alles krijgen aangeleverd. Voor gemeenten die al langer meedoen, is vooral de netwerkfunctie en het kunnen delen van vraagstukken en het zoeken naar oplossingen belangrijk.

Periodiek bijeen

Vier keer per jaar zitten alle lokale coalities Kansrijke Start uit de hele provincie samen aan tafel. Dan is er specifiek gelegenheid om kennis te delen en knelpunten van coalities te bespreken. Westerink is net gestart met de voorbereiding van een bijeenkomst in maart. Ter voorbereiding hierop is onder de Friese gemeenten een enquête uitgezet. Daarmee wordt opgehaald hoe de aanpak Kansrijke Start in de gemeenten verloopt en of er thema’s zijn om met de hele provincie te bespreken. Het feit dat er structurele financiering is voor Kansrijke Start en dat de verschuiving van zorg naar preventie in het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal ZorgAkkoord goede randvoorwaarden bieden, helpt om de geboortezorg voor kwetsbare zwangeren in Friesland verder vooruit te brengen. “Alle seinen staan op groen, nu is het momentum.”

“Mijn droom is dat het voor de kansen van pasgeborenen niet uitmaakt waar in Friesland hun wieg staat. Op dat punt zijn we nog lang niet” zegt Westerink. Vooral in het delen van kennis kunnen we nog stappen zetten.

Eerste 1000 dagen van een kind

Naar boven