Infosheet

Gezondheidszorg statushouders in de gemeente

Veel vluchtelingen komen uit landen waar de situatie zo moeilijk is dat zij een verblijfsvergunning krijgen, bijvoorbeeld omdat er oorlog heerst in hun land. Als asielzoekers een vluchtelingenstatus krijgen, noemt de overheid hen vanaf dat moment statushouders. Na enige tijd krijgen statushouders een woning toegewezen in een gemeente, meestal in een wijk met veel sociale huurwoningen. Voor medische zorg doen zij dan een beroep op een huisarts in die wijk.

Huisartsen

Het verspreiden van vluchtelingen over alle gemeenten heeft tot gevolg dat veel huisartsen in Nederland nu vluchtelingen in hun praktijk hebben. Het is van belang dat zij oog hebben voor de specifieke gezondheidsproblemen en omstandigheden van deze groep. De website huisarts-migrant.nl biedt veel informatie over medische en culturele aspecten.

Tolken

Een belangrijk knelpunt voor huisartsen is dat de overheidsfinanciering van professionele tolken voor gebruik in de zorg is stopgezet. Dit geldt niet voor de medische zorg in de azc’s, maar wel voor de zorg in gemeenten. Huisartsen signaleren dat dit hen belemmert goede zorg te verlenen aan vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn en die daarom nog geen Nederlands spreken.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een taak in de integrale aanpak van de zorg voor (kwetsbare) vluchtelingen. Dit vraagt om kennis hierover bij:

  • huisartsen;
  • sociale wijkteams;
  • Centra voor Jeugd en Gezin;
  • GGD’en;
  • ggz-instellingen;
  • gemeentelijke instellingen, en;
  • scholen.

Pharos biedt gemeenten en wijkteams handvatten voor een integrale aanpak van de zorg voor vluchtelingen.

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten voor gemeenten zijn scholing en maatschappelijke activering van vluchtelingen, en voorlichting aan statushouders over waar zij de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben. Als vluchtelingen meer kennis hebben over de Nederlandse gezondheidszorg, is de kans groter dat ze in een vroeg stadium de juiste zorg krijgen. Dit voorkomt meestal ernstigere problemen.

Waarom is goede zorg zo belangrijk?

De ervaring leert dat veel vluchtelingen voor langere tijd in Nederland zullen zijn. Zij willen zelf meedoen in de Nederlandse samenleving, en de overheid eist dat ook van hen. Een goede gezondheid helpt om optimaal te participeren. De uitval bij de verplichte inburgering wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door medische en psychische problematiek. Als dit kan worden voorkomen door mensen op tijd goed te ondersteunen, heeft zowel de statushouder zelf als de samenleving daar profijt van. En voor asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, is behoud van de gezondheid een voorwaarde om te werken aan een duurzame terugkeer.

Meer informatie

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Huisarts-migrant.nl

Huisarts-migrant.nl is een website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Over Pharos

Naar boven