Infosheet

Tolken in de zorg

Pharos benadrukt in haar werk voor kwetsbare groepen vaak het belang van goede communicatie. In geval van een taalbarrière betekent dit extra inzet om elkaar te begrijpen. Het door zorgverleners laagdrempelig kunnen inzetten van een professionele tolk, is hierbij eigenlijk onmisbaar. De kosten van de tolk zouden hierbij geen sta in de weg moeten zijn, zoals dat nu wel het geval is. In 2012 is de gratis inzet van tolken in de zorg stopgezet.

Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

Medische beroepsorganisaties hebben in 2014 de ‘Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg‘ opgesteld, samen met de Patientenfederatie en met ons. Deze kwaliteitsnorm is de actuele norm voor professionals in de zorg. De kwaliteitsnorm stelt de zorgverlener in staat om – in aanvulling op de eigen professionele standaarden – een zorgvuldige afweging te maken over de inzet van een professionele tolk of een informele tolk (vriend of familielid). De inzet van kinderen als tolk wordt te allen tijde afgeraden.

Inschakelen tolk in de zorg

Op de website zoschakeltueentolkin.nl staan tips en adviezen over het inschakelen van tolken en hoe te werken met een tolk in verschillende zorgsectoren.

Vergoeding kosten tolken in de zorg

In diverse regio’s kan de huisartsenzorg een beroep doen op één van de regionale Achterstandsfondsen voor declaratie van de kosten van de inzet van tolken. Deze fondsen bestaan voor de ondersteuning van huisartsenzorg in achterstandswijken. Informatie hierover is te vinden op de website over het regionale Achterstandsfonds. Voor alle overige sectoren in de zorg is er op dit moment helaas geen mogelijkheid om tolkkosten te declareren.

Sinds 1 januari 2022 kunnen GGZ-instellingen hun tolkkosten declareren bij de zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 geldt dit ook voor verloskundigen. Hopelijk volgen er op termijn andere sectoren.

Stopzetten tolkfinanciering in 2012

In 2012 stopte de overheid de financiering van de tolken in de zorg. Veel veldpartijen, professionals, kenniscentra en wetenschappers hebben zich uitgesproken tegen deze maatregel. Zij wijzen erop dat de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg in het geding komen. Want deze maatregel kan als gevolg hebben dat professionele tolken minder worden ingezet.  Het belangrijkste argument hierbij is dat goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener één van de basisvoorwaarden is voor het leveren van veilige en effectieve zorg. Een zorgverlener moet namelijk een diagnose stellen en een behandelingsvoorstel doen op basis van de juiste informatie. En de patiënt moet precies kunnen begrijpen wat deze behandeling inhoudt, wat eventuele risico’s zijn en wat er van hem/haar wordt verwacht. Bijvoorbeeld als het gaat over medicatie.

Historie tolken in de zorg

Voor 2012

  • Voor 2012 werden tolken in de gezondheidszorg vergoed vanuit de rijksoverheid.
    Er vond een incident plaats waarbij een taalbarrière ertoe leidde dat een vrouw een abortus onderging, terwijl ze dit niet wilde, Naar aanleiding van dit incident bracht de Inspectie voor de gezondheidszorg in 2003 een kortschrift uit over het gebruik van tolken.
  • Onder onze leiding heeft een aantal partijen in de zorg in 2008 veldnormen opgesteld voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg (let op: de inhoud is niet meer up-to-date).

Reacties 2011-2012

Veel veldpartijen en professionals in de zorg protesteerden tegen de in 2012 doorgevoerde maatregel van het ministerie van VWS om de financiering van de tolken in de zorg te stoppen. Ondanks deze protesten is de maatregel niet van tafel gegaan. Een overzicht van publicaties waarin de bezorgdheid over het verdwijnen van de financiering van tolken in de zorg duidelijk worden gemaakt:

Documenten en artikelen over tolken in de zorg

‘Het gaat toch om je ouders’: ervaringen van informele tolken in een medische setting (2013)

Communiceren met handen en voeten of toch een tolk inschakelen? (2014)

Een tolk inschakelen - een kwestie van goede zorg (2014)

Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg (2016)

Op verzoek van de artsenfederatie KNMG onderzocht NIVEL hoe vaak en wanneer professionele tolken noodzakelijk zijn, en hoe vaak ze worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit onderzoek gaat vooral over de situatie in 2015.

Inzet tolk is een mensenrecht (2017)

Naar boven