Datum

Preventieaanbod voor inwoners met laag inkomen Amsterdam Zuidoost kan beter

Datum

Bewoners met een laag inkomen in Amsterdam Zuidoost maken nauwelijks gebruik van het preventieaanbod in hun wijk. Een reden daarvoor is dat het aanbod niet goed aansluit bij hun behoeften en leefomstandigheden. Pharos heeft voor Gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzocht hoe het preventieaanbod kan worden verbeterd, zodat het aanbod passender en toegankelijker wordt.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zet Amsterdam zich in om de gezondheid van Amsterdammers  te verbeteren. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen inwoners. Inwoners met een lager inkomen roken meer, hebben vaker last van overgewicht, sporten minder, vallen vaker en hebben meer last van psychische klachten, chronische aandoeningen en eenzaamheid. Een deel van hen geeft aan ondersteuning te willen bij een gezondere en actievere leefstijl.

Tijdens de verkenning sprak Pharos met betrokken en actieve inwoners met verschillende culturele achtergronden in Zuidoost om hun perspectief te horen op het huidige zorg-, preventie- en ondersteuningsaanbod. De inwoners deelden ook de obstakels die ze hierin tegenkomen.

Aanbevelingen

Op basis van de gevoerde gesprekken en inzichten uit praktijk en onderzoek, formuleerde Pharos de volgende 6 aanbevelingen waar Zilveren Kruis en gemeente mee aan de slag kunnen en die ook bruikbaar zijn voor andere gemeenten en zorgverzekeraars.

1. Breng zoveel mogelijk het persoonlijke contact terug in de professional-cliënt relatie: benut de mogelijkheden binnen het Achterstandsfonds voor huisartsen (AOF). Stem de inzet van gemeentelijke subsidies (sociale basis) en die van het AOF beter op elkaar af en benut elkaars netwerk en expertise.

2. Initieer en faciliteer netwerkvorming waarbij professionals werkzaam in het sociale domein en in de zorg elkaar direct kunnen vinden en informatie kunnen uitwisselen, zodat men beter op de hoogte is van elkaars aanbod en werkwijze.

3. Verbeter de communicatie en informatie over het preventie aanbod en het zorgaanbod richting bewoners en zorg dat gevoelens van angst en onzekerheid omtrent mogelijke kosten worden weggenomen.

4. Stel als gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis criteria vast voor inkoop en subsidie

  • voor de inkoop in de eerste lijn van zorg en preventie van de verzekeraar, waarmee bepaald kan worden in hoeverre het aanbod toegankelijk begrijpelijk, en passend is voor een divers publiek (checklist voor diversiteitsproof aanbod).
  • voor subsidie(tafels), aanbesteding en uitvoeringsplannen van zorg, ondersteuning en preventie
  • van de gemeente waarmee bepaald kan worden in hoeverre het aanbod toegankelijk, begrijpelijk en passend is voor een divers publiek.  Stimuleer welzijnsaanbieders die diversiteitsgevoelig werken.

5. Werk binnen de gemeente vanuit de beleidsterreinen Werk en inkomen en Zorg en ondersteuning samen voor deze doelgroep: vertrek vanuit een gedeelde visie, formuleer dezelfde ambities, maak gezamenlijke uitvoeringsplannen, hanteer dezelfde terminologie en contracteer dezelfde aanbieders.

6. Investeer in preventie op wijkniveau (en niet op stadsniveau) en verstevig, verrijk en verbind de krachten die al in de wijk aanwezig zijn onder de inwoners.

  • Geef actieve inwoners een duurzame rol in ontwikkelingstrajecten zoals JZOJP: organiseer een panel dat op bepaalde momenten geraadpleegd bijvoorbeeld om nieuwe ideeën te toetsen op geschiktheid voor de doelgroep en om nieuwe behoeften en ideeën te inventariseren.
  • Maak de Subsidieregeling sociale basis Amsterdam voor particulieren en organisaties laagdrempeliger.

Lees hier meer over de aanbevelingen en uitkomsten:

Lees ook het nieuwsbericht: Juiste zorg en ondersteuning voor oudere migranten voorkomt onnodige spoedzorg.

SPUK-regeling

De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee geeft de SPUK-regeling vorm aan de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden vragen extra aandacht voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over dit project, neem contact op met projectleider Karen Hosper via k.hosper@pharos.nl

Verzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam willen bijdragen aan een betere gezondheid van inwoners met een laag inkomen in de stad. Dit doen zij door samen te werken aan een effectievere inrichting van de zorg en het preventie- en ondersteuningsaanbod, in kwetsbare wijken en rond specifieke thema’s.
Verzekeraar, gemeente en Pharos hebben gesproken met de mensen om wie het gaat om inzicht te krijgen in de ervaringen en beleving van deze Amsterdammers.
Naar boven