ANBI status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Contactgegevens:
Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
Postbus 13318 – 3507 LH Utrecht
(030) 234 98 00

Fiscaal nummer 8022.31.123

Directie en bestuur

De directie van Pharos bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur:

Mw. drs. Patricia Heijdenrijk
Directeur/bestuurder.

Nevenfuncties

 • Lid Programmacommissie Actieprogramma landelijke initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw.
 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid (vanaf 2018)
 • Voorzitter Landelijk overleg Thema instituten (LOT) (per 12-02-2019)
 • Lid adviesraad van Sarphati Amsterdam, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich vooral richt op het onderzoeken van leefstijl-gerelateerde aandoeningen als (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. (per 01-01-2019)

De heer L. Noorlander
Adjunct-directeur

Raad van Toezicht

Mevrouw drs. F. Nasrullah, voorzitter
Lid van het College van Bestuur bij Stichting PCOU en de Willibrord Stichting

Nevenfuncties

 • Bestuurslid ZonMw (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Midden Nederland (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) (onbezoldigd))

Mevrouw mr. I.I. Kooy- Veenstra, lid
Directeur I.K. Consulting

Nevenfuncties

 • Lid Advies Raad van CareRate te Rotterdam
 • Adviseur van de Nierstichting (inzake de ontwikkeling en implementatie van de draagbare kunstnier)
 • Mentor, ervaringsdeskundige voor de opleiding Wo & Men on Board
 • Voorzitter Stichting Bureau Sterrenstof (deze stichting zet zich in voor chronisch zieke patiëntjes en hun omgeving)
 • Coach Young Potentials

Mevrouw dr. A.W.M. Kramer, lid
Hoofd huisartsopleiding
Hoogleraar onderzoek van onderwijs
Huisarts

Mevrouw drs. N. Ünlü, lid
GZ- psycholoog bij Indigo/ NOAGG.

De heer drs. J. Heuvelink, lid
Programmamanager Ministerie van Buitenlandse Zaken (Programma Kust en Programma Ons Landschap)

Mevrouw drs. A. Jonkers, lid
Directeur Intramurale zorg Florence zorgorganisatie Den Haag

Nevenfunctie

 • Lid Bestuur Bosk (patientenvereniging)

Mevrouw Ir. Hetty Linden
Bouwer strategische allianties, Health Hub Utrecht, Gemeente Utrecht

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Bestuur Agis Zorginnovatiefonds
 • Lid Raad van Toezicht Lijn1 Haaglanden
 • Lid Raad van Toezicht Voedingscentrum
 • Lid programmacommissie van het Nationaal Preventie Programma (NPP5), ZonMw
 • Voorzitter commissie Gezonde Wijk, ZonMw
 • Voorzitter commissie Maak Ruimte voor Gezondheid,  ZonMw
 • Lid Programmacommissie Gezonde Toekomst Dichterbij Fonds, Nuts Ohra
 • Lid adviescommissie ‘Designing a community of Care’, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is geen beloning hoger dan het wettelijke maximum. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de Jaarrekening.