Programma Versterken eigen regie

Het programma Versterken Eigen Regie wil de regie en handelingsmogelijkheden van laagopgeleiden en migranten ten aanzien van hun eigen gezondheid versterken.

Meerjarendoelen

  1. Stimuleren dat laagopgeleiden en migranten door gemeentes betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoering van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
  2. Stimuleren dat het zorgstelsel, op het niveau van systeem, organisatie en professionals, zodanig is ingericht dat dit inclusief is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We zetten de komende jaren met name in op de curatieve zorg.
  3. Opschaling van het gebruik van eHealth door te stimuleren dat toepassingen geschikt zijn voor iedereen.

Waarom het programma Versterken eigen regie?

Het programma Versterken Eigen Regie wil de regie en handelingsmogelijkheden van laagopgeleiden en migranten ten aanzien van hun eigen gezondheid versterken. Daarvoor zien we een drietal aangrijpingspunten.

Inwoner in de hoofdrol

Ten eerste is het van groot belang om inwoners te betrekken bij alles wat er op lokaal niveau voor hen bedacht wordt om hun gezondheid te behouden en versterken. Er is in het verleden te vaak over hen gepraat in plaats van met hen. In steeds meer publicaties wordt de dialoog met inwoners als voorwaarde voor succes genoemd. Gemeenten en lokale organisaties zien dit ook en hebben behoefte aan kennis om inwoners op een goede manier te betrekken zodat hun beleid en aanbod beter aansluiten. Pharos voorziet hen van deze kennis.

Gezondheidsvaardigheden

Ten tweede kan aandacht voor gezondheidsvaardigheden zorgen voor een betere aansluiting van preventie, zorg en ondersteuning. Dat niet iedereen over dezelfde vaardigheden beschikt is inmiddels breed onder de aandacht gebracht door ondermeer de RVS in de ‘Zorgagenda’ en ‘Gezien en gehoord’, de WRR in het rapport ’Weten is nog geen doen’ en door diverse publicaties van wetenschappers. Pharos biedt professionals praktisch toepasbare kennis waardoor zij in hun dagelijks handelen adequaat kunnen omgaan met de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (25% van de populatie).

eHealth4ALL

Ten derde het gebruik van eHealth. eHealth biedt ongekende mogelijkheden voor persoonsgerichte ondersteuning in preventie en zorg. Het geeft mensen de mogelijkheid actiever te letten op een gezonde leefstijl en maakt zelfmanagement van chronische aandoeningen makkelijker. Dat past goed in de beweging van nazorg naar voorzorg. Met het landelijk Preventieakkoord en de nieuwe Landelijke Nota Volksgezondheid in het vooruitzicht is er momentum en energie om door te pakken. eHealth is juist voor de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kansrijk. Het brengt zorg letterlijk dichterbij. In de VTV-2018 wordt de potentie van eHealth om de volksgezondheid te verbeteren en de zorg beter en efficiënter te maken onderschreven. Maar dan moet het wel zo zijn dat iedereen de toepassingen goed kan gebruiken. Op dit moment zijn de meeste eHealth toepassingen echter nog ingewikkeld en lastig te hanteren voor lager opgeleiden en andere kwetsbare groepen zoals ouderen, migranten en mensen met beperkingen. Dat moet anders willen we het gebruik opschalen. Daar ligt de legitimering voor Pharos om de ontwikkeling en verspreiding van eHealth voor iedereen – eHealth4All – met kracht door te zetten.

Samenwerkingspartners

Voor het programma Versterken eigen regie werkt Pharos onder andere samen met:

NICTIZ, LUMC (NeLL), ECP- Coalitie Digivaardigheden in de Zorg, Patiëntenfederatie Nederland, IKONE, Zorginnovatie.NL, VNG, NVZ, NFU, LHV, NHG, Werkgroep Zorg 2025 van de jonge zorgprofessionals, Trimbos Instituut, LOT, TNO, GGD GHOR Nederland, Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Naar boven