Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start

Gezonde start in Nijmegen

Om kinderen een gezonde start van hun leven te kunnen bieden, is samenwerking tussen het medisch en sociaal domein cruciaal. De geboortezorg heeft niet de mogelijkheden om aandacht te besteden aan complexe achterliggende problematiek. Het sociaal domein wel. De gemeente kan deze domeinen bij elkaar brengen. Hoe is dit gebeurd in Nijmegen?

De eerste 1000 dagen

Het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is al een aantal jaar een aandachtspunt in Nijmegen. Perinatale sterftecijfers (sterfte rondom de geboorte) waren aanleiding om dit beleid meer te richten op de eerste 1000 dagen van een kind. In 2015 gingen de GGD en NIM Maatschappelijk werk daarom, samen met andere partijen, aan de slag om een meerjarenprogramma Gezonde Start op te stellen. Deze aanpak wordt gefinancierd vanuit GIDS-middelen. Er zijn verschillende acties gericht op de periode voor, tijdens en na de zwangerschap. De aanpak besteedt ook extra aandacht aan het bereiken van specifieke groepen, zoals Syrische en Eritrese zwangeren.

Samenwerking medisch en sociaal domein

Het versterken van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is een belangrijk onderdeel van de aanpak:
-Er zijn verschillende partijen bij elkaar gebracht (sociaal en medisch domein);
-Meerdere symposia en uitwisselingsbijeenkomsten zijn georganiseerd om elkaar te ontmoeten;
-In workshops konden de partijen leren van elkaars expertise;
-Er zijn gezamenlijke deskundigheidsbevordering en trainingen georganiseerd voor professionals uit het medisch en sociaal domein. Dit gaf een boost aan de samenwerking.
Elkaar beter leren kennen, weten wat ieder doet en afspraken maken over samenwerking zijn belangrijke ingrediënten.

Daarnaast wordt er aangesloten bij ontwikkelingen, zoals bij het opstellen van een regionaal protocol kwetsbare zwangeren en daarbij horende zorgpaden. Ook de introductie van een signaleringsinstrument en centrale intake van zwangeren in de eerstelijn bood mogelijkheden voor samenwerking tussen medische en sociale partners als Veilig Thuis en sociale teams.

Tips

  • Samenwerken en afstemmen kost tijd. Neem die tijd! De verschillende partijen moeten elkaar nog beter leren kennen en elkaars taal gaan spreken om goed te kunnen samenwerken.
  • Een Coördinator/kartrekker die deelneemt aan het VSV én een goed netwerk heeft in het sociale domein (bijvoorbeeld de GGD) helpt om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein te vergroten.
  • Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan de gesprekken met de kwetsbare (aanstaande) ouders zelf.

Resultaten

Met het project Gezonde Start zijn belangrijke eerste stappen gezet om sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen. Een gezonde start voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen.

Mede dankzij uitwisselingsbijeenkomsten en scholingen hebben partners in het medisch en sociaal domein elkaar beter leren. Ze werken daardoor ook beter samen.

Contact

Anja Ton is adviseur bij GGD Gelderland-Zuid. Heb je meer vragen over het project? Dan kun je haar een mail sturen.

Naar boven