Infosheet

Inclusief onderzoek

Hoe neem je iedereen mee in jouw onderzoek?

Onderzoekers nemen een op de drie Nederlanders vaak niet mee in hun onderzoeken. Zij hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijvoorbeeld omdat ze leven in sociaal kwetsbare situaties, moeite hebben met lezen en schrijven, de Nederlandse taal niet spreken of geen digitale vaardigheden hebben. Onderzoekers sluiten deze mensen onbewust of bewust uit. Bijvoorbeeld omdat ze niet aan inclusiecriteria voldoen. Ook vinden sommige onderzoekers deze mensen moeilijk bereikbaar. Maar wanneer je je onderzoeksmethoden aanpast, kun je hen goed betrekken bij jouw onderzoek.

Het is hard nodig dat we mensen die leven in sociaal kwetsbare situaties wel meenemen in onderzoek. Ook al begrijpen zij onderzoekstaal niet. Onderzoek kan veel voor deze mensen betekenen. Wetenschappelijke aanbevelingen kunnen hen bijvoorbeeld helpen om hun gezondheid te verbeteren, of sneller te genezen van een ziekte. Door onderzoek te doen met mensen die in sociaal kwetsbare situaties leven, kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen.

Betrek iedereen bij jouw onderzoek

Veel onderzoekers betrekken de uitkomsten van hun onderzoek vaak wel op de gemiddelde bevolking, patiënt of cliënt. Ook wanneer zij mensen in sociaal kwetsbare situaties (bijna) niet mee hebben genomen. Daardoor sluiten de aanbevelingen uit deze onderzoeken niet aan bij dat wat deze mensen nodig hebben om gezond te kunnen leven. Er is dan geen externe validiteit. Toch schrijven gemeenten en zorgverleners beleid op basis van deze aanbevelingen. Dit beleid draagt niet bij aan het verbeteren van de zorg of sociale omstandigheden. Daarmee blijven gezondheidsverschillen bestaan.

Door deze mensen wel bij onderzoek te betrekken kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. Dan is het belangrijk dat je mensen op een respectvolle en gelijkwaardige manier betrekt bij je onderzoek. In deze infosheet vertellen we je meer over;

 • Hoe je mensen bereikt – ook als ze lezen moeilijk vinden, geen goede digitale vaardigheden hebben, of moeite hebben om Nederlands te spreken;
 • Hoe je vragenlijsten, uitnodigingen en je onderzoeksaanpak begrijpelijk en passend maakt;
 • Hoe je onderzoek doet op een gelijkwaardige en ethisch verantwoorde manier.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is een basisvoorwaarde bij het doen van onderzoek. Alleen zo krijg je een betekenisvolle inbreng van onderzoeksdeelnemers. Voor gelijkwaardigheid moet je ervoor zorgen dat materialen en procedures voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Ethische verantwoording

Meedoen aan onderzoek doet wat met je. Het schept bijvoorbeeld verwachtingen, of het confronteert je met negatieve ervaringen. Als onderzoeker is het nodig je te realiseren wat je teweeg brengt bij jouw respondenten. Daar moet je ook verantwoordelijkheid voor nemen.

Dat kan door deelnemers voldoende te compenseren. Bijvoorbeeld door ze voor hun inzet te betalen. Tegelijk moet je ervoor oppassen dat mensen zich niet gedwongen voelen om mee te doen vanwege de verwachtingen of de beloning.

Sociaal kwetsbare situaties maken mensen snel afhankelijk van anderen. Zo ook van – onder andere – hulpverleners. Daarom moet je als onderzoeker extra aandacht hebben voor jouw verantwoordelijkheid.

Zorg ervoor dat je genoeg aandacht geeft aan het feit dat meedoen vrijwillig is. Daarvoor is een goede informed consent van groot belang. Goede uitleg over de informed consent is minstens zo belangrijk. Geef je respondent de tijd om dit toestemmingsformulier goed door te nemen. Vervolgens kun je de terugvraagmethode toepassen om te checken of je (mogelijke) respondent alles heeft begrepen.

Inzicht krijgen in gezondheidsvaardigheden

Er bestaan instrumenten waarmee je het taalniveau van patiënten kunt inschatten. Die hebben alleen een belangrijk nadeel: ze benadrukken voor diegene die het invult (of niet kan invullen) opnieuw dat iets niet lukt. Dat is niet plezierig voor het zelfvertrouwen van deze persoon. Bovendien is de vraag wat je vervolgens met deze informatie wilt doen. Is het precieze niveau belangrijk of volstaat een globaal idee? Namelijk: Deze patiënt heeft behoefte aan begrijpelijke informatie. Bekijk dergelijke screeningsinstrumenten.

Wij adviseren liever het volgende, gebaseerd op de ‘single-item literacy screener’:

 • Gebruik de terugvraagmethode
 • Als je een vermoeden hebt dat een patiënt beperkte gezondheidsvaardigheden heeft of laaggeletterd is, normaliseer dat dan en stel één van de volgende vragen:

a. Veel mensen hebben moeite met het lezen van dit soort folders, hoe is dat voor u?
b. Veel mensen hebben moeite met het invullen van formulieren, hoe is dat voor u?
c. Helpt iemand u wel eens met het invullen van formulieren of het lezen van brieven?

Als iemand daarop bevestigend antwoordt, kun je verder vragen. Afhankelijk van de persoon kan dat wat directer of wat meer met een omweg. Onze ervaring is dat mensen makkelijker toegeven dat ze formulieren invullen of werken met een computer lastig vinden, dan dat ze direct toegeven dat ze moeilijk lezen. Bovendien ziet een heel aantal mensen het probleem zelf niet zo (omdat in de sociale omgeving van die persoon niemand leest).

Leg laaggeletterdheid, met toestemming van de patiënt, ook vast in het dossier. Bijvoorbeeld door binnen het gezondheidscentrum of ziekenhuis af te spreken dat in het dossier wordt gezet: Patiënt krijgt graag begrijpelijke uitleg. Dat is respectvol voor de patiënt en (hopelijk) duidelijk voor de zorgverlener.

Ter info: voor huisartsen zijn ICPC-codes beschikbaar (zie het stappenplan voor laaggeletterdheid in de praktijk). Voor apothekers afhankelijk van hun AIS (Apotheekinformatiesysteem) zijn ook opties (zie hetzelfde stappenplan). Voor ziekenhuizen is nog geen eenduidige manier van registeren bedacht.

Een andere optie is om te vragen naar het aantal jaren school dat iemand heeft gevolgd, of naar het beroep.

Wat biedt Pharos?

Pharos biedt je meer informatie en advies over het bereiken en betrekken van mensen die leven in kwetsbare situaties. Ook kunnen we je helpen bij het maken van begrijpelijke informatie en vragenlijsten. Dat vinden we belangrijk. Zelf doen we ook alleen (mee aan) onderzoek waaraan iedereen op een gelijkwaardige manier mee kan doen.

Onze experts kunnen je helpen bij vragen zoals;

 • Wat betekent onderzoek met respondenten die leven in sociaal kwetsbare situaties voor een onderzoeksvoorstel?
 • Hoe krijg je een informed consent van iemand die niet goed kan lezen en schrijven?
 • Welke aangepaste toestemmingsprocedures worden goedgekeurd door de CMO?
 • Hoe pak je je werving aan?
 • Hoe regel je betaling van respondenten en sleutelpersonen?
 • Welke onderzoeksmethode(n) zet je in?
 • Hoe meet je, hoe bied je nazorg, en hoe doe je wat terug?
 • Hoe zorg je dat je het onderzoek niet belastend is voor respondenten die al veel ‘op hun bord hebben’?

Hieronder bundelen we alle informatie en middelen de we hebben over het uitvoeren van ‘inclusief onderzoek’ – onderzoek waarbij je deze kwetsbare mensen betrekt.

Webinarreeks Inclusieve Wetenschap: Omdat iedereen meetelt!

Sara doet mee aan onderzoek

Dit beeldverhaal kun je gebruiken om mensen te werven voor je onderzoek. In dit beeldverhaal vertellen we over Sara. Zij doet mee aan onderzoek. Hoe dat werkt, en wat haar te wachten staat, vertellen we in dit boekje.

Duidelijke vragenlijsten - de basis voor goede zorg

Vragenlijsten kunnen veel betekenen voor, tijdens en na je behandeling. Zo helpen ze je om samen te kunnen beslissen over behandelingen of zorg. Maar wat als je de vragenlijst niet begrijpt? Of hem niet in kunt vullen?

In deze infosheet vertellen we je hoe je jouw vragenlijsten voor iedereen toegankelijk maakt en houdt.

Begrijpelijke onderzoeksformulieren: patiëntinformatieformulier (PIF) en toestemmingsformulier (IC)

Begrijpelijke onderzoeksformulieren: patiëntinformatieformulier (PIF) en toestemmingsformulier (IC)

Onderzoekers werken vaak samen met patiënten in hun onderzoeken. Patiënten moeten voor deelname goed weten wat het onderzoek inhoudt. Dit leggen onderzoekers uit in een patiëntinformatieformulier (PIF). Ook moet de patiënt een toestemmingsformulier (IC) ondertekenen.

De gebruikte formulieren zijn echter vaak te ingewikkeld: patiënten begrijpen ze niet en besluiten niet mee te doen. Je mist een deel van je onderzoekspopulatie.

Begrijpelijke formulieren zijn dus belangrijk zodat iedere patiënt mee kan doen. Zij worden beter geïnformeerd en kunnen onderbouwd besluiten om mee te doen aan een onderzoek.

Overcoming ethical challenges affecting the involvement of people with dementia in research: recognising diversity and promoting inclusive research

Mensen die leven in kwetsbare situaties kun je vragen mee te denken met het onderzoek, of als respondent deel te laten nemen. Dit leidt nog vaak tot ethische uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met machtsongelijkheid in de relatie tussen onderzoeker en respondent? Of mag je wel mensen uitsluiten van onderzoek als ze niet goed kunnen lezen?

In dit rapport leggen we uit hoe je patiënten met dementie op een respectvolle manier betrekt. Veel aandacht gaat uit naar het erkennen van diversiteit en het daadwerkelijk kunnen doen van inclusief onderzoek. Dit rapport is een grondig naslagwerk voor onderzoekers; ook als het niet om dementie gaat.

Onderzoek en diversiteit in de palliatieve zorg

Deze toolbox helpt jou als professional in de palliatieve zorg om rekening te houden met patiënten met een migratieachtergrond, en andere vormen van diversiteit. In deze toolkit vind je:

Meer informatie

Bereiken en Betrekken

Om gezondheidsverschillen te verkleinen, is het essentieel om mensen met een lagere sociaaleconomische positie en/of een migratieachtergrond te bereiken en betrekken.