Programma Gelijke kansen op gezond opgroeien

Pharos zet zich met het programma Gelijke kansen op Gezond Opgroeien in voor een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk het geboren wordt of opgroeit. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor kansengelijkheid voor ieder kind in Nederland: vanaf het ministerie tot in de wijken waar dit het meest nodig is. Vanuit Pharos zetten we onze expertise, kennisbasis en samenwerking met diverse doelgroepen graag in om samen tot werkwijzen en beleid te komen dat faciliteert dat kinderen gezond kunnen opgroeien.

Meerjarendoelen

 1. We werken aan een Kansrijke Start voor ieder kind in de eerste 1.000 dagen. Door het versterken van een gezonde start stimuleren we dat gezondheidsverschillen zo veel mogelijk worden voorkomen.
 2. We stimuleren dat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in het onderwijs structureel en op onderbouwde wijze aandacht krijgt. Dat moet dan aansluiten op de Gezonde School-aanpak.
 3. We ondersteunen gemeenten met onze kennis en expertise over hoe zij kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden een stimulerende omgeving kunnen bieden die bijdraagt aan het kansrijk opgroeien.
 4. We zetten ons in voor het verbeteren van de jeugdhulp en ondersteuning voor (jonge) kinderen en jongeren. Gelijke kansen vragen vaak om een ongelijke behandeling. Daarom moeten we ons extra inzetten voor sommige groepen om gezondheidsverschillen te verkleinen.
 5. We vragen in het bijzonder aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van gezinnen die nieuw zijn in Nederland. Zoals gezinnen die gevlucht zijn of naar Nederland zijn gekomen als arbeidsmigrant.

Waarom het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien?

Uit het jaarrapport van de Jeugdmonitor (2022) blijkt dat er eind 2021 201.000 minderjarige bijstandskinderen in Nederland wonen. Zij groeien op in huishoudens die het financieel vaak niet eenvoudig hebben. Dat staat in schril contrast met de 127.000 minderjarige miljonairskinderen die met riante middelen groot kunnen worden. Miljonairskinderen wonen vrijwel altijd in een gezin met twee ouders. Bijstandskinderen wonen vaak alleen met hun moeder.

De verschillen tussen deze groepen kinderen zijn in allerlei opzichten groot. De gezondheid van kinderen hangt nauw samen met de sociaal economische status, de (arbeids)participatie en het welbevinden van hun ouders. Als gevolg van de inflatie en de gestegen energiekosten is bovendien de verwachting dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede zal stijgen. Volgens een schatting van het Centraal Planbureau (CPB) gaat dat van 6,1 procent naar 7,1 procent in 2024. Het gaat om 230.000 kinderen die vanaf 2024 onder de armoedegrens opgroeien.

Armoede en schulden vormen een duidelijke onderliggende oorzaak voor chronische stress en daarmee voor ongezond gedrag in gezinnen. In deze gezinnen wordt bijvoorbeeld vaker gerookt, minder gezond gegeten en door kinderen minder vaak gesport. Deze complexe problematiek vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat er tegelijkertijd op meerdere leefgebieden wordt gewerkt aan het stimuleren van gezondheid en voorkomen van gezondheidsverschillen.

Pharos zet zich met het programma Gelijke Kansen op Gezond Opgroeien in voor een gezonde toekomst voor juist die kinderen voor wie gezond opgroeien niet vanzelfsprekend is. Dit komt bijvoorbeeld door de wijk waarin ze opgroeien, het opleidings- en inkomensniveau van hun ouders of hun migratieachtergrond.

Meer lezen over onze projecten en programma’s?

Kijk op de themapagina >

Wat we doen

Met dit programma zetten we allereerst in op het opbouwen, beheren en ontsluiten van kennis voor het verbeteren en inclusief maken van een systeem van preventie en zorg. Dat doen we zodat ook kinderen met een lagere sociaal economische positie gezond kunnen opgroeien. Ook richten we ons op kennis over een integrale aanpak van gezondheidsverschillen tussen kinderen waarbij domein overstijgend wordt gewerkt. Naast oog voor de gezondheid moet er aandacht zijn voor sociale omstandigheden zoals een schone en veilige leefomgeving, gedegen onderwijs en een sterk sociaal netwerk.

Pharos fungeert als kennispartner én kennisplatform voor partijen die de preventie, zorg en ondersteuning van jongeren en gezinnen dagelijks vormgeven. Samen met deze jongeren en gezinnen kijken we steeds naar hoe zorg en ondersteuning beter kan aansluiten bij hun behoeften. We agenderen, onderbouwen, stimuleren innovatieve aanpakken en ondersteunen met kennis en handelingsperspectief voor professionals, organisaties en beleidsmakers.

We werken dus in verschillende rollen en met verschillende partners samen om onze kennis en expertise over gelijke kansen op gezond opgroeien zo breed mogelijk in te kunnen zetten. We hebben daarbij niet alle wijsheid in pacht, we toetsen voortdurend of de aangeboden kennis echt bijdraagt aan het verbeteren van gelijke kansen op gezond opgroeien.

Samenwerkingspartners

Voor het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien werkt Pharos samen met diverse partners. Denk daarbij aan:

 • Collega kennisinstituten
 • Branche en koepelorganisaties
 • Landelijke overheid
 • Stichtingen en maatschappelijke organisaties
 • Uitvoerende organisatie in (jeugd)zorg en onderwijs
 • Gemeenten
 • Universiteiten en hogescholen
 • (Netwerkorganisaties van) Jongeren en ouders

Neem contact op

Heb je vragen over een van onze inhoudelijke thema’s of kennisproducten óf ben je benieuwd op welke wijze wij samen zouden kunnen werken aan het verbeteren van omstandigheden voor gezinnen en kinderen in kwetsbare omstandigheden in Nederland? Neem contact op met één van onze teamleden:

Onze experts >

Naar boven