Programma Gelijke kansen op gezond opgroeien

Pharos zet zich met het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien in voor een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk het geboren wordt. Het ministerie van VWS beschrijft dit in het ‘Actieprogramma Zorg voor de jeugd’ in de inleiding als een belangrijke maatschappelijke opgave. Daar dragen we graag aan bij.

Meerjarendoelen

  1. Gezonde Start voor ieder kind: integrale aanpak eerste 1000 dagen; stimuleren dat gezondheidsverschillen vroegtijdig worden voorkomen door het versterken van een gezonde start van kinderen.
  2. Welbevinden: positieve stimulering sociaal emotionele ontwikkeling; stimuleren dat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in het onderwijs structureel en op onderbouwde wijze aandacht krijgt, aansluitend op en in het verlengde van de Gezonde School-aanpak.
  3. Toegankelijkheid en Kwaliteit van Jeugdhulp; stimuleren dat de toegankelijkheid en kwaliteit van jeugdhulp wordt versterkt voor migranten, vluchtelingen en gezinnen met een lage ses.
  4. Meest Kwetsbare Kinderen; stimuleren dat er gericht aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare kinderen die een grote gezondheidsachterstand hebben of deze dreigen op te lopen.

Waarom het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien?

Uit het jaarrapport Jeugdmonitor blijkt opnieuw dat de Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Dat is goed nieuws. Het geluk is echter niet evenredig verdeeld. De gezondheid van kinderen hangt samen met de sociaal economische status, de (arbeids)participatie en het welbevinden van hun ouders. Uit Europese cijfers blijkt dat bijna 17% van de kinderen in Nederland opgroeit in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. Het SCP maakt zich ook zorgen en spreekt van ‘een stabiele groep met een stapeling van problemen’.

Onderliggende oorzaken ongezondheid

In gezinnen met een lage ses wordt vaker gerookt, is er veelal sprake van minder gezonde voeding en wordt er door de kinderen minder vaak gesport. In onze visie is het van belang om naast aandacht voor gezond gedrag ook in te zetten op de onderliggende oorzaken van ongezondheid zoals armoede, schulden, veel stress en psychische problematiek in het gezin. Complexe problematiek vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat er tegelijkertijd op meerdere leefgebieden wordt gewerkt aan het stimuleren van gezondheid.

Kansrijke start

Omdat gezondheidsverschillen al heel vroeg ontstaan is aandacht voor een kansrijke start van groot belang. Pharos zet hier haar kennis in over de integrale aanpak en toegankelijkheid van kwaliteit van zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen. Daarnaast zetten we ons in voor het bevorderen van het psychosociale welbevinden van kinderen. Gezien de toenemende mentale druk op kinderen is aandacht voor het welbevinden van kinderen van groot belang. Zowel thuis, op school als in de wijk. Voor kinderen waar sprake is van problematiek is het belangrijk dat de geboden zorg en ondersteuning goed aansluit op de behoefte van het gezin. Dit is nog niet overal het geval. “De transitie jeugd” is (nog) niet gelukt. Gezinnen die de hulp het hardst nodig hebben, hebben grote moeite hun weg te vinden in de jeugdhulp. Er is nog geen sprake van een verminderd beroep op gespecialiseerde jeugdhulp, ook is nog niet zichtbaar dat op grote schaal wordt ingezet op preventie”.

In 2019 zetten we specifiek in op de jeugdgezondheidszorg, de jeugd GGZ en het integraal werken aan welbevinden in de wijk.

Samenwerkingspartners

Voor het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien werkt Pharos onder andere samen met:
GIDS-gemeenten, NCJ, NJI, AJN, V&VN, Erasmus MC, DRIFT, AEF, JOGG, Jeugdzorg Nederland, Kennisplatform Integratie & Samenleving, Kenniscentrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie, LOWAN, Agenderend platform 1001 kritieke dagen, Stichting VDRS, Stichting vrienden van SAMAH, SOVEE, Nidos, COA, Weekend Academy en GGD Regio Utrecht.