Programma Gezondheidsvaardigheden & Bereiken en betrekken

Pharos biedt professionals praktisch toepasbare kennis waardoor zij in hun dagelijks handelen adequaat om kunnen gaan met de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Meerjarendoel

Stimuleren dat het zorgstelsel, op het niveau van systeem, organisatie en professionals, zodanig is ingericht dat dit inclusief is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We zetten de komende jaren met name in op de curatieve zorg.

Waarom het programma Gezondheidsvaardigheden & Bereiken en betrekken?

In onze samenleving en zorgsysteem, die in toenemende mate complexer worden, wordt het steeds lastiger om een ‘gezondheidsvaardig’ persoon te zijn. 36% van de Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toepassen om zo te zorgen voor een goede gezondheid. De zorg is momenteel onvoldoende toegankelijk ingericht voor deze grote groep mensen. Deze toegankelijkheid verbeteren draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Beperkte gezondheidsvaardigheden komen meer voor bij kwetsbare groepen zoals laagopgeleiden, laaggeletterden, migranten en ouderen.

Inclusief zorgstelsel

We streven naar een inclusief zorgstelsel op twee manieren. Ten eerste zetten we in op een zorgstelsel dat in zijn geheel toegankelijker en eenvoudiger is, waardoor meer mensen hier op een goede manier gebruik van kunnen maken. Ten tweede is het van belang dat professionals weten hoe zij aanvullende ondersteuning en maatwerk kunnen bieden aan mensen die dit nodig hebben. Pharos agendeert het belang van het rekening houden met gezondheidsvaardigheden en biedt professionals praktisch toepasbare kennis die zij hiervoor kunnen inzetten.

Thema laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Met het programma Begrijpelijke zorg voor iedereen werken we aan het overkoepelende thema Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Naar boven