Beleid voor welbevinden onderwijsprofessionals

Aandacht voor welbevinden van leerlingen begint met aandacht voor het welbevinden van jullie schoolteam. Het welbevinden van het team bevorderen is (ook) een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleider of directeur.

Randvoorwaarden

Welbevinden van de leraren en de andere medewerkers is belangrijk om opbouwend te kunnen blijven werken, zowel in de klas als met het team. Bij teamleden kunnen zorgen leven over het welbevinden van zowel de leerlingen als collega’s. Goede hulp en ondersteuning vanuit het bestuur of de organisatie is hierbij van groot belang. Ook praktische randvoorwaarden horen hierbij. Bijvoorbeeld tijd en gelegenheid om lessen  anders in te richten, gezamenlijk trainingen te volgen, ervaringen uit te wisselen met collega’s en met andere scholen en de samenwerking versterken met ouders, kernpartners en de gemeente.

Veiligheid en vertrouwen

Het welbevinden van leraren neemt toe wanneer zij minder te maken krijgen met:

 • eisen en druk
 • toenemende administratie
 • gedragsproblemen van leerlingen
 • lange werkdagen.

Dit wetend is het belangrijk om te kijken hoe in jullie in de schoolcontext aandacht voor bovengenoemde aspecten kunnen borgen. Een schoolleider die prioriteit geeft aan het welbevinden van schoolpersoneel creëert vertrouwen en veiligheid. Schoolleiders zijn als het ware een hefboom voor een gezonde schoolomgeving. Een omgeving waarin welbevinden vanzelfsprekend is voor het realiseren van gestelde doelen en de uitwerking van de visie van de school. Als je het welbevinden van leraren tot prioriteit maakt kunnen leraren hun werk beter doen.

Waardering en ontwikkeling

Als je medewerkers hun werk vanuit een morele overtuiging kunnen doen, een doel hebben, zichzelf steeds meer kunnen ontdekken in hun werk, creativiteit kunnen uiten en zich verbonden voelen, zullen zij hun werk met overtuiging blijven doen. Leiderschap in de school houdt in dat je medewerkers steeds weer aanmoedigt om vast te houden aan de betekenis van goed onderwijs. Hiervoor moeten zij zich goed kunnen voelen als leraar, als mens in de schoolcontext en daarbuiten. Dit ontstaat als hij of zij zich gewaardeerd weet en voelt.

Om welbevinden in school te bevorderen onder schoolpersoneel is het belangrijk dat je:

 • De stem van de leraar, het werk van de leraar en hun inzet waardeert;
 • Professionele ontwikkeling faciliteert die betekenisvol is voor de leraar;
 • Het mogelijk maakt dat leraren voldoende zeggingskracht hebben wanneer er besluiten genomen moeten worden of wanneer er verandering staan te gebeuren.

Wat kun je doen?

Teamgesprekken over wat iedereen nodig heeft

Je kunt aandacht besteden aan het welbevinden van het schoolteam door meerdere keren per jaar in gesprek te gaan met elkaar over hoe het met eenieder gaat. Je kunt dan vragen wat mensen nodig hebben om zich goed te voelen en om te kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen. Want in elke onderwijscontext en niet in de laatste plaats in het nieuwkomersonderwijs vinden voor het personeel stressvolle gebeurtenissen plaats. Dan is het belangrijk om elkaar te kunnen steunen. Ga daarom als team met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld aan de hand van de BASIC- Ph, om elkaar beter te leren kennen en te weten wat de ander op zo’n moment nodig heeft. Er zijn ook andere manieren om dit te doen, je kunt hier ook studiedagen aan wijden en externe begeleiders zoals schoolpsychologen inhuren om hiermee aan de slag te gaan.

Tips: Vragen om in het team aan elkaar te stellen

 • Waar beleef je op dit moment het meeste plezier aan?
 • Waar ligt voor jou het zwaartepunt nu?
 • Waar zou je eventueel ruimte kunnen creëren?
 • Wat helpt jou daarbij? Wat heb je nodig? Hoe kan ik daarbij ondersteunen?
 • Wat kan je parkeren? Wat veroorzaakt de druk?
 • Hoe is de sfeer en mate van openheid in het team? In hoeverre voel je je veilig om feedback te geven?
 • Welke trainingen zouden jullie nog willen/moeten volgen gezamenlijk?
 • Wat helpt jou tijdens stressvolle gebeurtenissen?
 • Wat zijn de sterke punten van jouw manier van omgaan met stressvolle momenten?
 • Wat is een risico? Hoe kun je die risico’s beperken?
 • Wat doe je nooit maar is wel een poging waard?

Meer informatie

Naar boven