Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Verbeteren effectiviteit van zorg en preventie voor laagopgeleiden en migranten met een chronische aandoening

Laagopgeleiden en niet-westerse migranten lijden vaker aan chronische aandoeningen dan andere mensen. Denk aan diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD, angststoornissen en depressies. Bovendien verlopen deze ziekten bij deze groepen vaak ernstiger en met meer complicaties. 

Marianne: 'ik ben niet zo'n type dat bijhoudt hoe het met mijn ziekte gaat. Als ik er last van heb dan denk ik gewoon: ik heb er weer last van, het gaat dadelijk wel weer over. Verder ben ik er niet veel mee bezig.'

Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

Veel laagopgeleiden en niet-westerse migranten hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV) hebben vaak moeite om regie te nemen over hun leven met een chronische aandoening. Ze missen (deels) de vaardigheden die nodig zijn om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Ook blijkt dat zorgverleners moeite hebben met het tijdig herkennen van deze kwetsbare groep en het aanpassen van hun consultvoering. Artsen en andere hulpverleners hebben behoefte aan kennis en vaardigheden om daar adequaat mee om te gaan en om cultuursensitief zorg te verlenen. Pharos biedt instrumenten, handleidingen en trainingen die hierbij ondersteunen. Er is kennis en materiaal beschikbaar over preventie, verschillende chronische aandoeningen en palliatieve zorg.

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben moeite met zelfmanagement. Die vaardigheden zijn: probleemoplossend en besliskundig vermogen, gebruik weten te maken van hulpbronnen, zelfmonitoring, actief in staat zijn om een relatie met de zorgverlener op te bouwen en zelfstandig kunnen plannen.

Ondersteuning eerstelijns zorg in achterstandswijken

Pharos richt zich op het verbeteren van de effectiviteit van zorg en preventie voor laagopgeleiden en migranten met chronische aandoeningen. De focus ligt op het ondersteunen van eerstelijns zorgverleners in achterstandswijken. Voor preventie en vroegsignalering is een sterke eerstelijn nodig met daarbinnen een centrale rol voor de huisarts, wijkverpleegkundige en/of het gezondheidscentrum. Samen met NHG, LHV en CGL verzamelt en verspreidt Pharos goede voorbeelden van samenwerking tussen preventie en zorg, tussen publieke gezondheidszorg, huisartsenvoorzieningen en het sociale domein. Daarnaast werkt Pharos samen met een aantal ziekenhuizen aan verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg voor migranten en laagopgeleiden.

De sleutel voor gezonde en vitale mensen ligt bij samenwerken in de wijk. Waar professionals en bewoners samenwerken, voelen bewoners zich gezonder en doen ze meer mee. Lees meer over wijkgerichte gezondheidsbevordering>>