Programma Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning

Mensen in kwetsbare omstandigheden lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressies. Dit programma richt zich op het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van de preventie van en zorg rondom chronische aandoeningen bij deze groepen. Met als doel deze kwaliteit en effectiviteit op hetzelfde niveau te brengen als voor andere Nederlanders (equity in zorg) en zo gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Meerjarendoelen

  1. Versterken van de rol van de eerstelijnszorg in de integrale aanpak en preventie van gezondheidsverschillen.
  2. Stimuleren dat de effectiviteit van zorg rondom chronische aandoeningen bij patiënten in kwetsbare omstandigheden (bijvoorbeeld laagopgeleide patiënten, patiënten met migratie achtergrond, patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden) vergroot wordt en zelfmanagement en therapietrouw versterkt worden waardoor uitkomsten van behandeling onder deze groepen verbeteren.
  3. De bestaande kennis over persoonsgerichte en integrale aanpak beschikbaar stellen ten behoeve van zorgstandaarden, richtlijnen, opleidingen en andere kwaliteits- en veiligheidsinstrumenten.

Waarom het programma Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning?

Vanuit dit programma delen we kennis met professionals, lokale beleidsmakers, regionale huisartsorganisaties én de chronische patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit draagt bij aan het versterken van de integrale aanpak van persoonsgerichte zorg, laagdrempelig, dichtbij huis, in samenwerking met professionals uit andere domeinen.

Vroegsignalering

Bij kwetsbare groepen is sprake van een opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen en stress. Het versterken van een goede samenwerking en een brede aanpak in de wijk draagt bij aan vroegsignalering en voorkomen van erger zowel wat betreft problemen in het medische domein als daarbuiten. Dit programma wil de beweging die ingezet is door de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’ een extra impuls geven specifiek gericht op mensen met een lage opleiding en mensen met een migratieachtergrond..

Nieuwe rol zorgprofessionals

Samen met NHG en achterstandsfondsen en ingezet door de leerstoel van prof. Maria van den Muijsenbergh bij het Radboudumc (sinds 2023 met Emeritaat), brengen we in kaart wat de nieuwe rol van de huisarts kan zijn in zo’n brede aanpak en welke voorwaarden daarbij horen. We stellen onze kennis en expertise breed beschikbaar voor professionals in hun nieuwe rol in de wijk. Dit doen we onder andere door de interventies en acties van beleidsmakers en professionals op de thema’s gezonde keuzes, leefstijl en de thema’s roken, gezonde voeding en bewegen te toetsen en aan te vullen voor inwoners met een lage sociaaleconomische status. Het is goed om ook te werken aan achterliggende sociale problemen die stress met zich meebrengen en die van invloed zijn op gezondheid en op (het volhouden van) een gezonde leefstijl. Vanuit dit programma wordt bijgedragen aan kennis en werkzame elementen met betrekking tot de inbedding van effectieve interventies en zorg voor deze groepen.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten en op maat met hen communiceren. Artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners hebben kennis en inzichten nodig om adequaat in te kunnen spelen op verschillen in opleiding en gezondheidsvaardigheden. Wij zorgen dat beschikbare kennis hierover up-tot date is. Focus ligt daarbij tevens op psychische problemen en chronische stress en het verkrijgen van inzicht in de rol die stress speelt bij het (kunnen) maken van gezonde keuzes, behouden van regie, therapietrouw en zelfmanagement.

Samenwerkingspartners

In het programma Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning werkt Pharos onder andere samen met: Artsportaal.nl, NHG, huisartsopleidingen, LOVAH (Landelijke Organisatie van Artsen in opleiding tot Huisarts), de achterstandsfondsen, de WIGH (Werkgroep Huisarts en Internationale Gezondheid), Sanitas (organisatie van Turkse artsen), AMAN (organisatie van Marokkaanse artsen in Nederland), huisartsen werkzaam in achterstandswijken, zorggroepen, RHO’s, ROS’en, GGD’en, V&VN, CGL,  KNMP, Stichting Lezen en Schrijven, Hogeschool Utrecht, NIVEL, Universiteit Utrecht, Cliënten- en patiëntenorganisaties, zorggroepen, Universitaire medische centra, IVM, Zelfzorg Ondersteund, EADV (Beroepsvereniging voor diabeteszorgverleners en praktijkondersteuners met aandachtsgebied diabetes), V&VN Long, CAHAG (kaderhuisartsen Astma en COPD), V&VN POH/PvK, Universiteit van Amsterdam, IKNL, Long Alliantie Nederland. Fontys Hogeschool, HU, HAN, Hogeschool Zuyd, Albeda College, ROC Midden Nederland, Noorderpoort College, Radboudumc Eerstelijnsgeneeskunde.

Naar boven