Programma Vrouwelijke genitale verminking

Pharos is het landelijk Focal point meisjesbesnijdenis en is sinds 1993 actief in de strijd tegen, en het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking (vgv).

Meerjarendoelen

  1. Preventie vgv; kennis en expertise inzetten om te stimuleren dat meisjes in Nederland geen risico meer lopen om besneden te worden.
  2. Zorg na vgv; kennis en expertise inzetten om te stimuleren dat vrouwen in Nederland die besneden zijn de zorg ontvangen die zij nodig hebben.
  3. Kennisverzameling en deling rondom vgv; kennis over vgv is landelijk via het Focal Point toegankelijk voor iedereen die deze behoeft, in Nederland en internationaal.

Waarom het programma Vrouwelijke genitale verminking?

In Nederland zijn we vanaf de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv) door migratie van vrouwen uit landen waar vgv een gebruik is. De regie van het beleid ter bestrijding van vgv is in handen van het ministerie van VWS. Doel van het landelijk beleid is het voorkómen van alle vormen van vgv bij in Nederland woonachtige meisjes en daarnaast het leveren van goede zorg aan vrouwen die reeds besneden zijn.

Zero tolerance

Alle vormen van vgv zijn in Nederland verboden en strafbaar: zero tolerance. Pharos is als het landelijk kenniscentrum op dit thema zowel landelijk als internationaal de vanzelfsprekende partij om mee samen te werken en te raadplegen als het gaat om preventie, zorg en kennis rondom vgv. Hiermee trekken we in Nederland met veel organisaties op, zoals de Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), GGD GHOR Nederland, JGZ, KNOV en Veilig Thuis. Met elkaar hebben we de Nederlandse ketenaanpak ontwikkeld waar we in verschillende Europese landen om geroemd worden. Om te voorkomen dat we in de toekomst met hogere aantallen geconfronteerd worden, blijven we onze aanpak bestendigen en monitoren. Najaar 2017 is Pharos gestart met een uitgebreid onderzoek om inzicht te krijgen in actuele feiten en cijfers rondom prevalentie en risico op vgv in Nederland. De resultaten hiervan kwamen in 2019 beschikbaar en zullen opnieuw richting geven voor het Nederlandse beleid op preventie en zorg.

Basistaken en aandachtspunten

In 2019 voert Pharos net als in voorgaande jaren een aantal basistaken uit die in overleg met de ketenpartners zijn belegd bij Pharos. Dit betreft onder andere het versterken van kennis van de kerngroep sleutelpersonen van FSAN, het monitoren van de spreekuren ‘Zorg aan besneden vrouwen’, het organiseren en trekken van een aantal landelijke netwerken waarin ketenpartners bijeenkomen ter bestendiging en versterking van de Nederlandse ketenaanpak, de medeorganisatie van Zero Tolerance Day en het verspreiden van actuele informatie over vgv aan (inter)nationale partner organisaties, (lokale) overheden en het publiek via het Focal point vgv. Naast deze basistaken kiest Pharos op basis van een behoeftepeiling onder ketenpartners jaarlijks een aantal specifieke aandachtspunten. Deze keuze wordt voor een groot deel geleid door de actualiteit.

Samenwerkingspartners

Voor het programma Vrouwelijke genitale verminking werkt Pharos onder andere samen met:

VWS, Veilig Thuis, JGZ, GGD’en, GGD GHOR Nederland, VNG, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Politie, FSAN, NCJ, Actiz, VNG, NJi, Movisie, Regionale spreekuren Zorg, beroepsopleidingen, bijscholingsinstituten, medische beroepsorganisaties (KNOV, NVOG, VVAK, NVVS etc.) ziekenhuizen, (huis)artsen en andere zorgprofessionals, Platform 6/2 (ECPAT Nederland, FSAN, PLAN Nederland, AMREF) End FGM EU, Erasmus Universiteit, Universiteit Gent, Radboud Universiteit, Koninklijk Instituut van de Tropen, Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg, PeriNed, CBS.