Programma – Een rookvrij leven voor iedereen

Het programma ‘Een rookvrij leven voor iedereen’ stimuleert door een integrale lokale aanpak het dalen van het aantal rokende mensen in kwetsbare wijken of -dorpen. Wij ondersteunen GGD-en, gemeenten, partijen uit het sociaal domein en inwoners door lokale aanpakken te starten of versterken waarin de gezondheidsproblematiek en andere sociale problemen in samenhang worden aangepakt. Met als doel om gezamenlijk een aanpak te creëren die passend is voor het goede gesprek over roken en stoppen met roken in hún wijk.

Ons doel

Via dit programma leren we hoe we met verschillende partijen de ondersteuning en preventie voor en met mensen met meerdere, complexe problemen goed in kunnen richten. Het is de wens het aantal rokende mensen in 45 aandachtswijken of -dorpen te laten dalen. Door met elkaar te leren van de ingezette werkwijze op lokaal én landelijk niveau, komen we tot een zo effectief mogelijke, onderbouwde wijkaanpak. De wijkaanpak sluit aan op bestaande initiatieven, zoals Rookvrije zorg en Rookvrije Omgeving. De aanpak draagt er aan bij dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen afnemen.

Aan de slag met de wijkaanpak

In november 2022 is het programma in 7 wijken van start gegaan. GGD-en, gemeenten, partijen uit het sociaal domein en inwoners gaan per wijk in een team gezamenlijk aan het werk met hun wijkaanpak. Uiteindelijk willen we in 45 wijken aan de slag.

Samen met alle partijen in de wijk wordt gezocht naar de betekenis van roken en de samenhang met sociale problemen in de wijk. Stapsgewijs ontdekken de deelnemers in de praktijk hoe ze met hun lokale team tot een passende aanpak voor hún wijk komen.

De wijkaanpak leidt onder andere tot:

  • Meer motivatie bij inwoners om te werken aan de eigen gezondheid en specifiek om te stoppen met roken.
  • Versterking van de niet-roken sociale norm doordat samenwerkende professionals en inwoners de dialoog over rookvrij leven vanuit de wijk voeren.
  • Versterking van passende toeleiding naar Stoppen met Rokenzorg (SMR-zorg).
  • Inzicht in en een beter passende SMR-zorg en ondersteuning.
  • Inzicht in de succes- en faalfactoren
  • Kennisverspreiding en benutting in andere wijken dan de betrokken wijken.

Waarom Een rookvrij leven voor iedereen?

Roken veroorzaakt veel gezondheidsproblemen. Steeds meer mensen stoppen met roken. Maar het aandeel mensen met een lage sociaaleconomische positie dat rookt, is al jaren stabiel rond de 26%. Onder hoogopgeleiden is dat 15%. Voor mensen met een lage sociaaleconomische positie is een andere aanpak nodig dan bij hoogopgeleiden. Dit komt doordat hun gezondheidsproblemen ‘stapelen’ en samenhangen met sociale problemen, zoals werkloosheid, schulden of slechte huisvesting. Ook hebben zij op een andere manier behoefte aan hulp en ondersteuning bij het stoppen met roken.

Pharos en GGD GHOR Nederland ontwikkelen daarom met de samenwerkingspartners de domein-overstijgende innovatieve wijkaanpak ‘Een rookvrij leven voor iedereen’.

Lees ook: Het programmaplan ‘Een rookvrij leven voor iedereen’.

Innovatieve aanpak

Met deze innovatieve aanpak houden we rekening met de ‘gestapelde’ problemen en risicofactoren om resultaten te behalen. Dat kan niet zonder
intensieve samenwerking met de mensen om wie het gaat. We maken de aapak dus samen met bewoners (co-creatie). Bij co-creatie maak je iets:

  • met de verschillende belanghebbenden
  • met creatieve aanpak, en
  • met gedeelde invloed en beslismomenten

Lees hier meer over inclusief co-creëren.

Leerkring Wijkaanpak Stoppen met Roken

Pharos organiseerde in samenwerking met experts van onderzoeksinstituut IVO en ontwerpbureau Muzes in 2022 een leerkring Wijkaanpak Stoppen met Roken. Door het doen van empathisch onderzoek staat de leefwereld van de wijk centraal en vindt verbinding tussen bewoners en professionals plaats. De leerkring bestond uit 3 bijeenkomsten waaraan 7 GGD gezondheidsbevorderaars en 1 onderzoeker deelnamen. Het doel was dat er in 8 gemeenten in 1 aandachtswijk de toeleiding naar erkende stoppen-met-rokeninterventies versterkt werd. Lees meer over de eerste, tweede en derde bijeenkomst van de leerkring, waarin de deelnemers vertellen over hun ervaringen.

Aanmelden voor de wijkaanpak

Werk je bij een gemeente of GGD en heb je interesse om in een wijk integrale samenwerking op te starten? Neem dan contact op met programma-coördinator Corine Bakker via c.bakker@pharos.nl. Zij kan je meer vertellen over hoe je je kunt aanmelden.

Meer informatie en contact

Lees hier meer over een rookvrije omgeving en stoppen met roken. Hier bekijk je al onze kennisbankproducten rondom dit onderwerp. Heb je vragen over dit programma? Neem contact op met programma-coördinator Corine Bakker via c.bakker@pharos.nl.

Samenwerkingspartners

Pharos werkt nauw samen met GGD GHOR Nederland, Trimbos, IVO, VKN, SWN, GVRV en BPSW. Het Ministerie van VWS ondersteunt het programma.