Infosheet

Bereiken en betrekken inwoners met lage SES

Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Nederland. Als we niets doen, dan worden deze verschillen alleen maar groter. Over het algemeen geldt dat mensen met een lage sociaal-economische status (SES) vaker een slechte gezondheid hebben dan mensen met een hoge sociaal-economische status. Laagopgeleiden, ouderen en inwoners met een migrantenachtergrond zijn sterk vertegenwoordigd binnen deze groep.

Het bereiken en betrekken van deze groepen in het zorgstelsel draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Pharos wil dat de stem van alle inwoners gehoord en vertegenwoordigd wordt in het Nederlandse zorgstelsel. Dat kan alleen als óók de vaak moeilijk bereikbare inwoners een actieve rol krijgen.

Inwoners centraal bij aanpak gezondheidsachterstanden

Iedere gemeente betrekt inwoners op eigen wijze bij het gezondheidsbeleid, afhankelijk van de lokale context en behoeften. Door hen bijvoorbeeld actief te betrekken bij de ontwikkeling van plannen of hen te stimuleren deel te laten nemen aan activiteiten in de buurt. Of activiteiten mogelijk maken met GIDS-gelden. Maar hoe begin je daarmee? Hoe bereik je en betrek je alle inwoners? En hoe pak je dit samen aan? Pharos biedt praktische handvatten, goede voorbeelden, een training en een checklist die je ondersteunen, stimuleren en inspireren.

Handreiking Inwoners in de hoofdrol

Praktische handvatten en voorbeelden: Verkennen, Bereiken, Betrekken en Aansluiten

Whitepaper ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’

Samenwerken met de mensen om wie het gaat; mensen die het meest worden getroffen door ongelijkheid. Het is cruciaal in de aanpak van gezondheidsverschillen.
In de whitepaper ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’ combineren we wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en de ervaringen van mensen zelf. Kennis die je kunt gebruiken als inspiratie om de juiste mensen te bereiken en betrekken bij de aanpak van een probleem.
We geven uitleg en advies voor professionals in alle werkvelden, waaronder beleid, onderzoek, zorg, welzijn en onderwijs.

Checklist Bereiken en Betrekken voor gemeenten

Hoe bereik en betrek je inwoners met een lage SES en migrantenachtergrond? Gebruik de checklist

Goede voorbeelden uit diverse gemeenten

2019

  • Broedplaats Gooise meren – een verzameling buurtinitiatieven die samen met de bewoners tot ontwikkeling is gekomen
  • Woonvormen statushouders Amsterdam – Amsterdamse woonproject SET waar jonge statushouders de verbinding met de buurt kunnen zoeken en waar buurtbewoners en hulpverleners op bezoek komen

Video: Inwoners vertellen zelf wat ze nodig hebben om actief mee te kunnen doen

Meer informatie

Training Bereiken en betrekken van inwoners met lage SES

Wetenschappelijk onderzoek met ‘mensen in sociaal-kwetsbare situaties’; hoe doe je dat?

Wetenschappelijk onderzoek met ‘mensen in sociaal-kwetsbare situaties’; hoe doe je dat?

Pharos zet zich in voor mensen met gezondheidsachterstanden. Mensen in sociaal kwetsbare situaties (door armoede, moeite met lezen en schrijven, slechte woonomstandigheden, migratieachtergrond etc.) hebben een grotere kans op gezondheidsachterstanden. In onderzoek worden deze mensen echter vaak niet meegenomen; ze worden vaak “moeilijk bereikbaar” genoemd. Als respondent vallen zij af omdat ze niet aan inclusiecriteria voldoen, bijvoorbeeld wanneer ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen of schrijven of meerdere (chronische) ziekten hebben.

Meer goede voorbeelden

2017

Gezond in...

Het Stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt samen met 165 gemeenten aan de aanpak van gezondheidsachterstanden van inwoners met een lagere sociaal economische status en/of een migrantenachtergrond.

Relevante kennisdossiers Gezond in…

Kennisdossier Participatie
Kennisdossier Burgers zijn hoofdrolspelers

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Programma Inwoner in de hoofdrol

Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij alles wat er op lokaal niveau voor hen bedacht wordt om hun gezondheid te behouden en versterken. In steeds meer publicaties wordt de dialoog met inwoners als voorwaaarde voor succes genoemd. Gemeenten en lokale organisaties zien dit ook en hebben behoefte aan kennis om inwoners op een goede manier te betrekken zodat hun beleid en aanbod beter aansluiten. Pharos voorziet hen van deze kennis.

Naar programma Inwoner in de hoofdrol