Infosheet

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Deze infosheet biedt feiten en cijfers over Oekraïense vluchtelingen en zaken waar je als zorgprofessional op moet letten zoals de meest voorkomende gezondheidsrisico’s.  Lees hier ook over vaccinaties, tolken, basisregistratie en werkvergunningen.

Feiten en Cijfers

Op 24 februari 2022 startte Rusland een grootschalige oorlog in Oekraïne. Oekraïne is een land in Oost-Europa, het heeft 44.3 miljoen inwoners; de hoofdstad is Kiev.

Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht binnen en buiten Oekraïne. Raadpleeg de UNHCR voor recente cijfers.

Meer informatie over beschikbare opvang, hulp en financiële ondersteuning in Nederland.

Nederland ontving tot nu toe bijna 45.000 vluchtelingen, de verwachting is dat er meer dan 50.000 naar Nederland zullen komen.

Een groot deel van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Zij zijn erg kwetsbaar, zowel tijdens de vlucht als daarna. Verschillende organisaties waaronder de UNHCR spreken hun zorgen uit over mensensmokkelaars die actief zijn. Er is een grote groep vrouwen die zwanger is en begeleiding nodig heeft. Zij zijn niet bekend met de zorg van verloskundigen; in eigen land wordt zwangerschapszorg in het ziekenhuis verleend.

Kinderen

Voor de kinderen van 0 – 4 jaar is kinderopvang beschikbaar. Kinderopvang is een actieve lokale partner rondom het kind en kan dus van grote betekenis zijn voor deze vluchtelingenkinderen. Meer informatie over voorwaarden,

De kinderen vanaf 4 jaar zijn leerplichtig. Voorbereidingen voor het onderwijs worden nu getroffen. Websites van LOWAN (www.lowan.nl/vo/oekraine en www.lowan.nl/po/oekraine) informeren over hoe dit op scholen en in de gemeente het beste aangepakt kan worden.

Registratie

Alle Oekraïense vluchtelingen moeten zich melden bij de gemeente (basisregistratie personen).

Werkvergunning

Oekraïners kunnen (mogelijk al 1 april) zonder werkvergunning aan de slag in Nederland. De actuele informatie hierover is te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl

Zorgkosten worden vergoed

Voor het overgrote deel van de vluchtelingen uit Oekraïne zal gelden dat zij op grond van de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming rechtmatig verblijf zullen hebben in Nederland. Voor de meesten zal ook gelden dat zij geen zorgverzekering (in Nederland) hebben afgesloten of kunnen afsluiten. Vanaf 1 juli treedt voor de vergoeding van de zorg voor Oekraïners de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt aanvullende zorg zoals mondzorg bij pijnklachten, abortuszorg en anticonceptie vergoed. De zorgkosten worden gedeclareerd volgens het reguliere declaratiesysteem van de zorgverlener. Om zorg voor een Oekraïense vluchteling via de RMO te declareren is een burger servicenummer (BSN) noodzakelijk. Oekraïners met een BSN zijn vanaf 1 augustus terug te vinden in de verzekeringsgegevens.

Voor alle ontheemden zonder BSN nummer blijft de CAK regeling beschikbaar. De zorgaanbieder kan de kosten declareren bij het CAK op basis van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. De subsidieregeling verwijst naar art. 11, Zvw. Zorg uit het basispakket wordt vergoed. Langdurige zorg niet. Op termijn wordt het mogelijk om ook deze declaraties via het reguliere (digitale) declaratiesysteem te declareren bij het CAK. Voor het indienen van declaraties is de meldingsplicht bij het meldpunt onverzekerden komen te vervallen.

Tot op heden moest eenOekraïense (vluchteling) die in Nederland werkt een Nederlandse zorgverzekering afsluiten op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). . Voor ontheemden die werken is vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten bbesloten dat zolang zij onder de EU beschermingsrichtlijn vlalen, de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet meer wordt gehandhaafd. Ontheemden hoeven dan vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer af te sluiten en van ontheemden die al een zorgverzekering hadden wordt deze per 1 augustus beëindigd. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Meer informatie over de regelingen ten aanzien van vergoeding van zorg is beschikbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/29/zorgverzekering-ontheemden-oekraine-verandert

Het is de bedoeling dat mensen zich inschrijven in het BRP, zodat er meer zicht komt op wie zich waar bevindt. Hierdoor kunnen zij ook door de GGD worden uitgenodigd voor een corona-vaccinatie. Dat geldt ook voor het Rijksvaccinatieprogramma en de JGZ-intake voor kinderen.

Opleiding

De Oekraïners zijn over het algemeen goed opgeleid, het grootste deel heeft lager en middelbaar onderwijs doorlopen. De officiële taal in Oekraïne is het Oekraïens. Het is net als het Russisch een Slavische taal. Het Oekraïens gebruikt het cyrillisch schrift. Ongeveer 90% van de Oekraïners beheerst het Russisch op een bepaald niveau. Er is een grote groep die (wat) Engels of Duits spreekt.
Met name jonge Oekraïners zijn goed digitaal vaardig.

Waar moet je op letten als zorgprofessional?

  • Lang niet alle vluchtelingen hebben direct psychische hulp nodig na traumatische ervaringen. Maar veel mensen hebben natuurlijk wel te maken met stress en zorgen. Zij lopen een verhoogd risico om klachten te krijgen, zoals angst, depressie en slecht slapen. Om mogelijke klachten bespreekbaar te maken kunt u gebruik maken van de folder ‘als U slecht slaapt en stress hebt…’, vertaald in het Oekraïens.
    Ook kunt u de problemen bespreekbaar maken en de ernst van de problematiek in kaart brengen met bijvoorbeeld de Protect vragenlijst. Als de problematiek ernstig is en niet past bij de aanpak in de eerstelijn, dan is verwijzing naar een specialist (ggz) nodig.
  • Oekraïners die gelijk in een gemeente zijn komen wonen, hebben geen korte intake gehad bij het COA. Met het oog op eventueel direct benodigde medische behandeling, maar ook met het oog op Covid-19 en de check op tuberculose, is het van belang een dergelijke intake te organiseren. Hierbij kan GGD-GHOR mogelijk een rol spelen.
  • Voor het overgrote deel van de vluchtelingen uit Oekraïne zal gelden dat zij op grond van de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming rechtmatig verblijf zullen hebben in Nederland. Voor de meesten zal ook gelden dat zij geen zorgverzekering (in Nederland) hebben afgesloten of kunnen afsluiten. De zorgaanbieder kan de kosten declareren bij het CAK op basis van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. De subsidieregeling verwijst naar art. 11, Zvw. Zorg uit het basispakket wordt vergoed. Langdurige zorg niet, hiervoor moeten nog afspraken worden gemaakt. Een andere wijze waarop de zorgkosten kunnen worden gedeclareerd wordt uitgewerkt. In deze fase is declaratie via het CAK de enige mogelijkheid.

De meest voorkomende Gezondheidsrisico’s

De levensverwachting van Oekraïense mannen is 64,7 jaar en die van vrouwen 76,5 jaar. Hart- en vaatziekten en levercirrose zijn de meest voorkomende doodsoorzaken. Tot de grootste gezondheidsrisico’s behoren hoge bloeddruk, diabetes en een hoog alcohol gebruik.

Vluchtelingen uit centraal-Oekraïne hebben vaak een gebrek aan schildklierhormoon, als gevolg van de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Zij hebben hoge dosis thyroxine (het schilklierhormoon) nodig. Oekraïense vluchtelingen met diabetes hebben ontregelde bloedsuikers door gebrek aan medicatie tijdens de vlucht of door stress van de reis. Voor informatie over HIV en AIDS, zie onder bij Infectieziekten.

De gezondheid van nieuwkomers is positief te beïnvloeden door in te zetten op preventie in brede zin. Mensen snel wegwijs maken, voorlichting, vroeg signalering, laagdrempelige voorzieningen en goede zorg maken hier onderdeel van uit. Ook het hebben van een zinvolle dagbesteding zoals werk, opleiding of andere vorm van participatie en het gevoel erbij te horen, zijn van grote invloed op de gezondheid.

Kinderen en jongeren

De meeste kinderen die gevlucht zijn ontwikkelen zich goed, maar een deel heeft een verhoogd risico om klachten te krijgen. Ondersteuning is gericht op herstel van het normale leven. Het gaat om stabiliteit in de opvangsituatie, structuur en dagbesteding, sociale contacten, gebruik maken van lokale voorzieningen. Een prettige woonomgeving, naar school kunnen gaan en ondersteuning kan deze kinderen helpen. Zo snel mogelijk weer naar school kunnen en een positieve schoolervaring verkleint de kans op problematiek.

Belangrijk is dat deze kinderen snel in de jeugdgezondheidszorg terecht komen voor reguliere zorg, inhaalvaccinaties en eventueel extra aandacht. Er zijn veel verschillende manieren waarop deze kinderen in beeld kunnen komen bij de JGZ: via inschrijving bij de gemeente (Basis Registratie Personen), via voorschoolse opvang en onderwijs, via contacten in de wijk en samenwerkingspartners. Oekraïners met documenten krijgen een BSN waarmee een digitaal dossier kan worden aangemaakt. Het is belangrijk om actief aan gezinnen te adviseren zich te registreren bij de gemeente. Kinderen zonder documenten kunnen door een bijzondere regel ook worden ingeschreven. Zie de oplegger bij de JGZ handreiking voor vluchtelinggezinnen voor meer informatie over Oekraïense kinderen en jongeren.

Voor informatie voor Oekraïense ouders in het Oekraïens: ajnjeugdartsen.nl

Onder de huidige vluchtelingen uit Oekraïne bevinden zich ook kinderen zonder begeleiding (alleenstaande minderjarige vreemdelingen – AMV). Zij lopen een groot risico om slachtoffer te worden van geweld, misbruik of uitbuiting. Het is dus belangrijk deze doelgroep goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat ze op een veilige plek terecht komen. Hierbij is het van belang dat er in de opvang specifieke begeleiding en aandacht is voor hen. Zie hier informatie over de opvang van AMV’s.

Psychische klachten

Onder invloed van hun ervaringen in het land van herkomst en onderweg is er net zoals bij andere vluchtelingen een hoger risico op psychische klachten, PTSS en depressie. De meest voorkomende symptomen na een traumatische gebeurtenis zijn shock, ontkenning of ongeloof, slecht slapen, concentratieproblemen, boosheid en agressief gedrag, isoleren, meer gaan drinken. Post-traumatische stresssyndroom klachten kunnen binnen een maand na de traumatische gebeurtenis voorkomen, maar soms pas na een aantal jaren na het trauma.

Veel Oekraïense vluchtelingen hebben familie achter gelaten in Oekraïne. Ook hier geldt dat het belangrijk is om een luisterend oor te bieden. Als er meer psychosociale ondersteuning nodig is, kan contact gezocht worden met ARQ, wereldpsychologen.nl of met Samo Pomi (deze site is ook beschikbaar in het Oekraïens). Er zijn psychologen verbonden aan deze netwerken die Oekraïens spreken.

Seksuele en Reproductieve gezondheid

Onder de gevluchte Oekraïense vrouwen zijn er veel zwanger. Zwangerschapsbegeleiding wordt in Oekraïne in het ziekenhuis verleend, Men is in het algemeen niet bekend met de zorg door een verloskundige. In Oekraïne komen veel tienerzwangerschappen voor. Er wordt nauwelijks seksuele voorlichting gegeven en het gebruik van anticonceptie is lager dan in Nederland . Vooral onder jongeren is het gebruik van anticonceptie en condooms laag. In Oekraïne kan men anticonceptiemiddelen zonder recept van de arts bij de apotheek halen. Voorlichting over goed gebruik van de anticonceptiemiddelen ontbreekt vaak.

Ook komen er veel seksueel overdraagbare aandoeningen voor. Volgens het Oekraïense ministerie van Gezondheid zijn er per jaar 400.000 gevallen (op een bevolking van 44 miljoen) van gonorroe, chlamydia, herpes, candida en trichomonas.

Mondzorg

Mondzorg is alleen mogelijk bij acute zeer ernstige pijn en kauwklachten. De gemeente maakt afspraken met tandartsen voor noodhulp. Mondzorg voor 0-18 valt wel onder het basispakket van de zorg.
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandartsen heeft praatplaten ontwikkeld om te communiceren en instructies te geven.

Zwemveiligheid

Net als voor andere vluchtelingen of nieuwkomers geldt voor Oekraïense vluchtelingen dat zij minder goed kunnen zwemmen dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Zij zijn niet bekend met de gevaren van het zwemmen in open water. Hierbij informatie, adviezen en tips voor gemeenten gericht op het vergroten van zwemveiligheid.

Medicijngebruik en uitleg in het Oekraïens

De KNMP heeft om de Oekraiense vluchtelingen te helpen de toelichting en het gebruik van de 50 meest gebruikte medicijnen vertaald in het Oekraiens.

Infectieziekten

In zijn algemeenheid is het van belang rekening te houden met (uitbraken van) infectieziekten die wij in Nederland (nog) zelden zien. Dit ten gevolge van een vaak lage vaccinatiegraad van Oekraïense vluchtelingen enerzijds en situaties waarin mensen soms met grote groepen langdurig in kleine ruimtes bij elkaar zijn geweest anderzijds (schuilkelders of opvanglocaties). Zie hier de handreiking infectieziekten voor zorgprofessionals van RIVM.

Corona

De vaccinatiegraad in Oekraïne is laag, circa 35% heeft de basisserie corona-vaccinatie (de primaire serie) toegediend gekregen. Minder dan 2% heeft een boostervaccinatie gehad. Verwijzen naar GGD zonder afspraak: prikkenzonderafspraak.nl.

Vluchtelingen uit Oekraïne worden bij aankomst in Nederland of op een opvanglocatie niet standaard gescreend op corona en op andere infectieziektes.

Motiveer kwetsbare personen (ouderen, mensen met onderliggend lijden) om te vaccineren. In Oekraïne zijn de volgende vaccins goedgekeurd: Spikevax, Comirnaty, Ad26.Cov2.S, Vaxzevria, Covischield en Coronavac.

Polio

De vaccinatiegraad voor polio in Oekraïne is lager dan in Nederland (afhankelijk van de regio 50-85%). Eind 2021 heeft Oekraïne 2 kinderen gemeld met poliomyelitis (met acute slappe verlamming) en er zijn 19 contacten positief getest op zogenaamd cVDPV2 (= circulating Vaccine Derived Polio Virus type 2), waardoor er officieel sprake is van een cVDPV2-uitbraak. De kans op het daadwerkelijk treffen van een patiënt met klachten door polio wordt laag ingeschat. Indien bij diarree diagnostiek wordt ingezet, vraag dan tevens enterovirus (polio) aan.

Mazelen en Rodehond

De mazelen- en rubellavaccinatiegraad in Oekraïne is eveneens relatief laag (< 85%) en beide ziekten zijn endemisch in Oekraïne. Houd rekening met een verhoogde kans op mazelen, of (in mindere mate) op rubella (bijvoorbeeld bij kinderen met exantheem). Tuberculose In Oekraïne worden kinderen al vroeg (vanaf 6 weken) ingeënt tegen Tuberculose (BCG vaccinatie). Volgens schattingen van de WHO had Oekraïne in 2020 een tuberculose-incidentie van 73 per 100.000. Naar schatting 20% van de nieuwe tuberculosepatiënten en 33% van de patiënten die eerder voor tuberculose zijn behandeld, heeft een resistente vorm van tuberculose in Oekraïne. Verwijs laagdrempelig voor diagnostiek op tuberculose bij vluchtelingen uit Oekraïne die zich presenteren met klachten die kunnen passen bij tuberculose (hoestklachten > 2 weken, gewichtsverlies, nachtzweten en koorts).

Hiv

In Oekraïne hebben 220.000 mensen hiv. Het aantal nieuwe hiv-infecties daalt niet, maar neemt toe. Oekraïne is het land met de snelst groeiende aidsepidemie van Europa. Het delen van vieze naalden bij injecterend drugsgebruik en seks door druggebruikers met hun partners was de belangrijkste oorzaak. De HIV-vereniging heeft een supportgroep voor mensen met hiv uit Oost-Europa. Hulp bij counselling: https://afew.org/headlines/counselling-for-ukrainian-people-living-with-hiv-in-the-netherlands/

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie komt vaker voor in de Oekraïne. Antibiotica kunnen in Oekraïne zonder recept van een arts bij de apotheek gekocht worden. Goede voorlichting over het gebruik van antibiotica of het opvolgen van de richtlijnen ontbreken. Houd rekening met falen van antibiotische behandeling. Bij opname in een zorginstelling zal gescreend worden op MRSA/BRMO indien het gaat om Oekraïense vluchtelingen.

Rabiës

In Europees verband is besloten om coulant om te gaan met de import van ongevaccineerde huisdieren uit Oekraïne. In Oekraïne komt echter nog rabiës voor onder huisdieren. Houd bij beten door dieren uit Oekraïne rekening met een verhoogd risico op rabiës. Neem bij een bijtwond door een dier uit Oekraïne met spoed contact op met de GGD voor een profylactische behandeling van rabiës.

Vaccinaties

Rijksvaccinatieprogramma

Feiten:

  • De vaccinatiegraad tegen RVP-ziekten is laag (mazelen vaccinatiegraad 81,9% in 2020). Daardoor zijn mazelen en rodehond endemisch en zijn er recent ook 2 gevallen van polio vast gesteld. Zwangere vrouwen krijgen geen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden.
  • De vaccinatiegraad tegen Covid19 is laag (ongeveer 35 % voor de primaire serie en 2 % voor de booster vaccinatie).
    Inhaal vaccinatie advies RVP voor 0-18 jaar, zie ook https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jgz-en-oekraiense-gezinnen/
  • Dit kan helemaal conform de inhaalvaccinatieschema’s, beschreven in de richtlijn uitvoering RVP en de beslisboom worden uitgevoerd door de JGZ.

Telefonische Tolken

In de Nederlandse gezondheidszorg is in de regel geen sprake van een vergoeding voor de inhuur van (telefonische) tolken. Gezien de huidige situatie is het wel wenselijk dat in geval van medische zorg een telefonische tolk kan worden ingeschakeld. Door het ministerie van VWS wordt nog gekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven.