Sleutelpersonen

Statushouders weten over het algemeen zelf heel goed wat zij nodig hebben om een nieuw leven op te bouwen in de gemeente en wat hen kan helpen om lokaal de juiste zorg te vinden. Sleutelpersonen spelen hierin vaak een belangrijke rol als voorlichter in hun eigen gemeenschap en als adviseur voor gemeenten en professionals in zorg en welzijn. Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn. Zij weten hoe moeilijk het is voor nieuwkomers om in Nederland hun weg te vinden. Veel sleutelpersonen hebben in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij werken succesvol samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, GGD’en en Vluchtelingenwerk.

We hebben nu zo'n 130 personen getraind. Wat een enthousiasme, kennis en kunde heb ik gezien bij sleutelpersonen. Zij kunnen echt het verschil maken in het bereiken, betrekken en informeren van statushouders!
Inge Goorts

Wie zijn de sleutelpersonen?

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Maar ook bij beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals.
  • Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
  • Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
  • Behoeften en signalen van statushouders ophalen.
  • Statushouders bereiken en mobiliseren.

Wie is sleutelpersoon in jouw gemeente/regio?

In de flyer Sleutelpersonen gezondheid statushouders zie je wie de sleutelpersonen zijn per regio. We vragen je duidelijk afspraken met de sleutelpersoon te maken over de begeleiding, activiteiten en de vrijwilligers– en onkostenvergoeding. De sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal ingezet, het liefst binnen hun eigen gemeente.

Hoe betrek je statushouders bij je beleid, producten of diensten?

Sleutelpersonen kunnen verschillende rollen en taken hebben. Wat zij ook doen, zij werken altijd samen met (zorg)professionals. Hoe krijgt deze samenwerking vorm? En wat betekent dat voor de ondersteuning en begeleiding van de sleutelpersonen?  Met de infosheet ‘Actieve rol statushouders’ willen we je inspireren om de kennis en vaardigheden van sleutelpersonen in te zetten in je gemeente, GGD, zorg- of welzijnsorganisatie en dit goed te borgen binnen de organisatie. Deze infosheet biedt informatie over hoe Sleutelpersonen je van dienst kunnen zijn, hoe je hen de benodigde begeleiding biedt en welke contractvormen mogelijk zijn.

Basistraining voor sleutelpersonen

Sleutelpersonen die de training hebben gevolgd zijn breed inzetbaar in de gemeente, bij de GGD, zorg- of welzijnsorganisatie, in de rol van voorlichter, bemiddelaar, verkenner en adviseur. Door met sleutelpersonen samen te werken, zijn statushouders sneller wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem. Ook levert het voor gemeenteambtenaren en professionals die werken met vluchtelingen tal van voordelen op: beleid en aanpak sluiten beter aan en door het advies over de gewoonten en cultuur van vluchtelingen worden meer mensen bereikt en een groot aantal misverstanden voorkomen.