Programma Ouderen en gezondheid

Pharos zet haar specifieke kennis over de integrale aanpak en de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning in voor ouderen met lage ses en/of een migrantenachtergrond.

Meerjarendoelen

  1. Kennis en expertise inzetten om adequate dementiezorg en -ondersteuning te stimuleren voor ouderen met een lage opleiding en/of een migrantenachtergrond.
  2. Kennis inzetten om te stimuleren dat professionals en organisaties in staat zijn om passende vormen van zorg, wonen en ondersteuning in de wijk te bieden die aansluiten bij de leefwereld en mogelijkheden van ouderen met een lage ses en/of een migrantenachtergrond.

Waarom het programma Ouderen en gezondheid?

De vergrijzing neemt toe en ook het aantal kwetsbare ouderen. In de Volksgezondheid toekomstverkenning (VTV) van 2018 wordt bij de gevolgen van vergrijzing stil gestaan. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ook wonen zij vaker alleen en zelfstandig. Er zijn straks meer mensen met chronische aandoeningen als dementie, kanker en hart- en vaatziekten, en deze aandoeningen komen vaker tegelijkertijd voor. Daardoor wordt de zorg complexer. 1,3 miljoen 75-plussers zijn naar verwachting eenzaam in 2040. Een deel van de ouderen is kwetsbaar door een opeenstapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. De rol van de patiënt en diens mantelzorger verandert (mede door technologie); zij gaan steeds meer zelf doen. Dit vraagt aandacht voor groepen die hier moeite mee hebben. De druk op mantelzorgers neemt toe.

Zelfredzaamheid en zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend

Zelfstandig en thuis oud worden en kunnen blijven meedoen zijn belangrijke thema’s in het maatschappelijk debat over ouderen (zie het Pact voor de Ouderenzorg en het programma Langer Thuis, Rijksoverheid). Voor ouderen met een lage ses die vaak al een gezondheidsachterstand hebben opgebouwd, zijn zelfredzaamheid en zelfstandig wonen echter niet altijd vanzelfsprekend. Verzorgingsarrangementen zijn in rap temp verdwenen waardoor deze ouderen tussen het wal en het schip dreigen te belanden (programma Langer Thuis). Pharos zet zich in het programma Ouderen en gezondheid in voor de gezondheid van deze ouderen. Binnen programma’s als Langer Thuis wordt gezocht naar nieuwe ‘arrangementen’, naar innovatieve oplossingen waar wonen, ondersteuning en zorg geïntegreerd worden.

Integrale aanpak in de wijk

Het huidige zorgsysteem is (grotendeels) ingericht op enkelvoudige ziekten en daardoor (momenteel) minder goed voorbereid op de ouderen met meervoudige medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Oplossingsrichtingen worden steeds meer gezocht in integrale aanpakken in de wijk. Dit wordt ook ondersteund vanuit de Wlz, die mogelijkheden biedt om wonen en zorg te combineren. Pharos zet bij deze ontwikkeling haar specifieke kennis over de integrale aanpak en de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning in voor ouderen met lage ses en/of een migrantenachtergrond.

Samenwerkingspartners

Voor het programma Ouderen en gezondheid werkt Pharos onder andere samen met:
Het ledenplatform van Deltaplan Dementie, samenwerkingspartners van Dementiezorg voor elkaar, Zorg voor Beter, ENIEC, Ben Sajet Centrum, Alzheimer Nederland, MC Slotervaart, Erasmus MC, Radboud, UMCA, BeterOud, Gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, professionals in de eerste lijn en het wijkteam, docenten aan de beroepsopleidingen, zorggroepen, woningbouwverenigingen, achterstandsfondsen, ROS’en, Federatie voor Gezondheid.