SPUK-regeling – stap 2 – Verkenningsfase extern

Je gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar inwoners. Samen met externe partners en organisaties werkt je gemeente aan de realisatie van gezondheidsbeleid. Hoe verhouden deze partijen zich tot elkaar en de gemeente? Ga op zoek naar sleutelpartijen en identificeer de verbindingen en knelpunten. Vraag hen om in een externe verkenningsfase mee te werken aan het vormgeven van het SPUK plan van aanpak.

Ook het betrekken van inwoners, specifiek de mensen met een lage sociaaleconomische status, is een belangrijk onderdeel bij het (door)ontwikkelen van de lokale aanpak. Onderzoek of in de gemeente al wordt samengewerkt met inwoners en welke burgerinitiatieven er zijn. Maak gebruik van de ervaring en kennis van collega’s en zoek uit of er kansen zijn om hierbij aan te sluiten.

Betrek lokale samenwerkingspartners bij je integrale aanpak

 1. Identificeer de sleutelpartijen die binnen je gemeente meewerken aan gezondheidsbeleid en vraag hen om mee te werken aan het vormgeven van het integraal plan van aanpak. Denk hierbij ook aan burgerinitiatieven en zelforganisaties.
 2. Organiseer een bestuurlijk overleg met deze samenwerkingspartners en identificeer samen welke verbindingen, mogelijkheden en knelpunten er liggen.
 3. Toets in grote lijnen het bestaande interne overzicht van interventies/subsidies/projecten uit de interne verkenningsfase bij de partners.
 4. Bespreek met de samenwerkingspartners het belang van inclusieve toegang tot zorg en ondersteuning aan de hand van vier factoren:
  1. Betaalbaarheid
  2. Beschikbaarheid
  3. Begrijpelijkheid
  4. Passendheid
 5. Bespreek met de partners op welke wijze deze vier factoren geborgd kunnen worden in de afspraken tussen gemeente en partners of in het integrale plan van aanpak
 6. Vraag samenwerkingspartners hoe zij met ervaringsdeskundigen samenwerken.
 7. Bespreek met de bestuurders hoe een volgende bijeenkomst met professionals en uitvoerders eruit kan zien om tot invulling van een gezamenlijk plan te komen.
 8. Organiseer een overleg met bewonersinitiatieven over de SPUK-regeling in algemene zin en agendeer daar ook de vier factoren over toegang tot zorg en ondersteuning.

Direct aan de slag

Hoe neem je de input en ervaring van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie mee in je SPUK-plan? Bekijk onze webinar ‘GALA voor en met inwoners’ en ontdek hoe je inwoners uit kwetsbare groepen kunt bereiken en betrekken.

Bekijk de webinar

Naar boven