SPUK-regeling – stap 6 – implementatie

Het plan van aanpak GALA-SPUK van je gemeente is goedgekeurd, nu kun je aan de slag met de uitvoering. Bij de implementatie wil je focus houden op het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Succesvolle aanpak van gezondheidsverschillen: 9 strategische principes

Pharos heeft haar visie op het verkleinen van gezondheidsverschillen vertaald naar negen principes voor de aanpak van gezondheidsverschillen. De informatie is onderbouwd met wetenschappelijke kennis en jarenlange praktijkervaring uit binnen- en buitenland.

  1. Zet in op een brede, domeinoverstijgende aanpak
  2. Differentieer waar nodig
  3. Benut kansen in verschillende levensfasen
  4. Werk samen met de mensen om wie het gaat
  5. Werk persoonsgericht
  6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid
  7. Stuur op al doende leren en experimenteren
  8. Investeer in goede monitoring en evaluatie
  9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken in praktijk, beleid, uitvoering en opleidingen

Idealiter werk je volgens deze negen principes. In de praktijk is dat niet altijd haalbaar. Daarom adviseert Pharos om in ieder geval met de drie onderstaande principes aan de slag te gaan:

Domeinoverstijgend: met de partijen die ertoe doen

De aanpak van gezondheidsverschillen vraagt om een brede aanpak. Waarbij gezondheid en gezond gedrag in samenhang worden bekeken, met de achterliggende factoren die hierop van invloed zijn. Zoals leefsituatie, armoede, schulden en participatie in brede zin. In de uitvoering betekent dit ook investeren in goede ketensamenwerking (tussen het medische, sociale én informele domein) om de samenhang in zorg, preventie en ondersteuning te bevorderen. Samenwerking met informele netwerken versterkt de verbinding met de leefwereld van inwoners en draagt bij aan passende dienstverlening.

Aanbevolen door adviseurs GezondIn:

Bestaanszekerheid

Gezonde leefomgeving

Praktijkvoorbeeld

Differentiëren: houd in alles rekening met verschillen

Wat houdt dit differentiëren in voor het GALA akkoord? Differentieer je aanpakken en strategie vanuit het perspectief van sociaaleconomische kwetsbaarheid. Hoe kwetsbaarder iemands situatie is, hoe meer maatwerk nodig is. Heb daarbij ook oog voor iemands culturele achtergrond, de chronische stress die iemand ervaart en de vaardigheden die iemand heeft om informatie te kunnen begrijpen en te kunnen toepassen en of iemand laaggeletterd is. Je kunt daar als organisatie op inzetten en daar inwoners op ondersteunen. Identificeer belemmeringen op het gebied van toegang tot zorg, ondersteuning en een gezond leven die mensen ervaren bij organisaties en pak deze aan. Dat doe je bijvoorbeeld door alle GALA-SPUK partners aan te zetten om een gezondheidsvaardige organisatie te worden. Dat zij passend, bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen.

Nieuwsgierig waar jouw gemeente staat? Doe samen met je uitvoeringspartners de onlinetest ‘Gezondheidsvaardige Organisaties’. De uitkomsten geven richting aan de verbeteringen die je door kunt voeren.

Aanbevolen door adviseurs GezondIn:

Opdrachten aan uitvoeringsorganisaties en subsidiepartners

Voorlichtingsmateriaal

Zorg

Werk samen met de mensen om wie het gaat

Samenwerken met de mensen om wie het gaat is een van de succesfactoren om tot een effectieve aanpak voor gezondheidsverschillen te komen. Doe dit al in een vroeg stadium zodat behoeften en drijfveren worden geïdentificeerd en geprioriteerd. Zo wordt beter aangesloten bij de belevingswereld, sociale normen, dagelijkse zorgen en de leefsituatie.

Aanbevolen door adviseurs GezondIn:

Proces en aanpak

Neem voor verdieping op de diverse thema’s en niveaus contact op met de strategische adviseurs van Gezondin via info@gezondin.nu

Naar boven