SPUK-regeling – stap 5 – voorbereiding op uitvoering plan

Je gemeente heeft het plan van aanpak voor de SPUK-regeling ingediend. Je dient het plan van aanpak vóór 30 september in bij de kerngroep VNG/VS. Na een positief advies van de kerngroep stuurt je gemeente het plan vóór 31 oktober 2023 naar DUS-I. Goed om te weten: als je de SPUK-aanvraag juist en op tijd hebt ingeleverd, kan de aanvraag niet worden afgewezen.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen is een proces van lange adem. Een lerende en experimenterende aanpak heeft hierbij het meeste effect, zowel voor je gemeente als de samenwerkingspartners.

In afwachting van de formele goedkeuring van de aanvraag bereid je de implementatie van de plannen verder voor. Betrek daarbij je interne collega’s, uitvoeringspartners, bestuurders, professionals, maar ook de inwoners van je gemeente.

Maak samenwerkingsafspraken om een inclusieve lokale aanpak te garanderen

Op strategisch niveau bevorder je een integrale lokale aanpak door relevante beleidsterreinen te betrekken en samen te werken aan inclusieve uitvoering van de SPUK-regeling en door samenwerking met inwoners goed in te richten. Betrek hiervoor bewonersinitiatieven, zelforganisaties en sleutelpersonen in je gemeente.
Op uitvoeringsniveau kun je de verbeteraanpak wijkgericht uitwerken. Je verkent wat er in de wijk of buurt nodig is; waar de behoeften van inwoners liggen. Organiseer daarnaast verdiepende themabijeenkomsten met uitvoeringspartners, bijvoorbeeld over het thema beperkte gezondheidsvaardigheden.

  1. Stel een team van toegewijde collega’s samen, dat is afgestemd op de achterliggende oorzaken van verschillen in gezondheid. Bijvoorbeeld armoedebeleid, werk en inkomen, participatie, huisvesting, leefomgeving, welzijn en zorg.
  2. Stel met elkaar een visie vast waarin je aangeeft dat je het Gezond en Actief Leven Akkoord wilt inzetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen.
  3. Ontwikkel met elkaar een aanpak waarmee je het terugdringen van gezondheidsachterstanden als rode draad door de thema’s van het Gezond en Actief Leven Akkoord laat lopen. Gebruik als leidraad de volgende vragen, die zijn afgeleid uit de publicatie ‘Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken’:
  • Sturen we op verbetering van de achterliggende oorzaken van verschillen in ervaren gezondheid?
  • Bereiken we de groepen in een kwetsbare sociaaleconomische positie?
  • Leveren we maatwerk en durven we hiervoor te differentiëren?
  • Werken we samen met de mensen om wie het gaat?
  • Sluiten we aan op hun leefwereld?
  • Versterken onze maatregelen het geloof in eigen kunnen en de zelfredzaamheid?
  1. Monitoren we of de ervaren gezondheid van de mensen om wie het gaat verbetert?
Naar boven